„Faktura VAT w 2018 r. – split payment – kasy online – z uwzględnieniem nowelizacji przedstawionych w 2018 r.” | ECDP Group

„Faktura VAT w 2018 r. – split payment – kasy online – z uwzględnieniem nowelizacji przedstawionych w 2018 r.”

Program szkolenia

CZĘŚĆ I – zmiany na 2018 r.

1. Mechanizm split payment, tzw. podzielonej płatności:

a) podmioty zobowiązane do stosowania split payment

b) harmonogram wejścia w życie regulacji

c) mechanizm podzielonej płatności u podmiotu dokonującego zapłaty

d) split payment u podmiotu otrzymującego zapłatę

e) korzyści wynikające ze stosowania split payment

f) zagrożenia związane ze stosowaniem podzielonej płatności

2. Nowy wykaz podatników VAT czynnych:

a) informacje jakie będą publikowane przez Szefa KAS

b) publikacja w wykazie rachunku bankowego podatnika oraz negatywne skutki związane z dokonaniem zapłaty z pominięciem tego rachunku

c) okres przez jaki przechowywane mają być dane podatników

d) zagrożenia związane z publikacją tego rodzaju danych

e) wpływ regulacji na bezpieczeństwo obrotu

3. Nowe wymogi dotyczące kas rejestrujących on line:

a) jakie mają być zasady działania kas rejestrujących online

b) od kiedy należy przesyłać dane do Centralnego Repozytorium Kas

c) od kiedy należy obligatoryjnie wymienić kasę rejestrującą tak, aby odpowiadała nowym wymogom

d) kasy rejestrujące online a Jednolity Plik Kontrolny

e) co w sytuacji gdy z powodu problemów technicznych podatnik nie może przesyłać danych z kasy online

4. Pozostałe zmiany na 2018 r.:

a) przedłużenie stosowania Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług z 2008 r.

b) zmiany w zakresie stosowania ulgi na złe długi

c) zmiany dotyczące zwolnienia z VAT przy imporcie towarów

d) faktura wystawiana do paragonu – kiedy będzie możliwe otrzymanie faktury

e) planowane nowe rozporządzenie zwalniające z obowiązku stosowania kas rejestrujących

5. Zmiany, które mają wejść w życie od 1 lipca 2018 r.

a) modyfikacja pojęcia pierwszego zasiedlenia

b) zwiększenie poziomu powiązań kapitałowych dla transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi

c) zmiany w zakresie korzystania z procedury uproszczonej przy rozliczaniu podatku VAT przy imporcie towarów

d) zmiany w zasadach stosowania kaucji gwarancyjnej

e) zmiany dotyczące sankcji VAT

f) zmiany dotyczące tzw. zwolnienia podmiotowego (wyłączenie stosowania zwolnienia dla podatników handlujących przez internet)

g) obowiązek ujęcia NIP na paragonie fiskalnym

CZĘŚĆ II – Faktura VAT

1. Pojęcie faktury, istota i jej znaczenie w prawie krajowym i unijnym:

a) definicja pojęć ,,faktura”, ,,faktura elektroniczna”,  ,,wystawienie faktury”, ,,egzemplarz faktury”

b) czytelność, integralność oraz autentyczność pochodzenia faktury papierowej i elektronicznej

c) przepisy unijne dotyczące faktur – faktury wystawiane przez kontrahentów zagranicznych

2. Wystawianie faktur dla osób fizycznych oraz dla transakcji zwolnionych z podatku VAT (faktury wystawiane na żądanie)

3. Przedmiot dokumentowania – rodzaje transakcji dokumentowanych fakturą:

a) faktura dokumentująca sprzedaż (czynności podlegające opodatkowaniu na terytorium kraju)

b) faktura dokumentująca czynności podlegające opodatkowaniu poza terytorium kraju (tzw. faktura handlowa)

c) dokumentowanie transakcji, w których podatnik zobowiązany jest do samoobliczenia podatku – sposoby dokumentowania importu usług, WNT, dostawy towarów dla których podatnikiem jest nabywca, dotacji przedmiotowych, nieodpłatnych świadczeń uznanych za czynności podlegające VAT

d) stosowanie faktur wewnętrznych

4.  Terminy wystawiania faktur:

a) podstawowy i szczególne terminy wystawiania faktur

b) obowiązek podatkowy a terminowe wystawianie faktur (skutki przedwczesnego wystawienia faktury, oraz rodzaje odpowiedzialności za wystawianie faktur z opóźnieniem)

5. Elementy faktury – obligatoryjne dane wymagane dla poszczególnych rodzajów faktur
(faktury dokumentującej sprzedaż, ,,faktury handlowej”, faktury uproszczonej, faktury marża, faktury wystawianej przez podatnika rozliczającego się metodą kasową, faktura wystawiana przez pośrednika w WTT przy zastosowaniu procedury uproszczonej):

a) oznaczenie podmiotów transakcji
b) numeracja faktury
c) oznaczanie faktury
d) numer identyfikacji podatkowej sprzedawcy i nabywcy (kiedy obowiązkowy NIP UE – obowiązki rejestracyjne)
e) zaokrąglanie kwot wyrażonych w walucie obcej
f) sposób identyfikowania towarów i usług – oznaczenia przedmiotu transakcji na fakturze
g) określanie stawki podatku VAT
h) data sprzedaży na fakturze (pojęcie momentu dokonania dostawy towarów oraz wykonania usługi)
h) faktury wystawiane w języku obcym i obcej walucie (w tym przeliczanie walut obcych na złote)
i) wystawianie faktur przy świadczeniach złożonych (refakturowanie)

6. Rodzaje dokumentów uznawanych za faktury

7. Sposoby doręczania oraz przechowywania faktur:

a) przechowywanie faktur i ewidencji podatkowych
b) zasady ewidencjonowania faktur i ich udostępniania dla celów kontroli
c) przechowywanie faktur elektronicznych w kraju i za granicą

8. Faktura elektroniczna:

a) stosowanie faktury elektronicznych w praktyce (przykłady stosowanych metod, formatów)
b) sposób wyrażenia zgody na stosowanie faktur elektronicznych
c) ustawowe uregulowanie tzw. klauzuli biznesowych gwarantujących tajemnice handlowe
d) bezpieczny/kwalifikowany podpis elektroniczny – stosowanie przy fakturach elektronicznych

9. Faktura zaliczkowa:

a) dokumentowanie otrzymanych zaliczek fakturą VAT (terminy, obligatoryjne dane)
b) rozliczenia zaliczek otrzymanych w walucie obcej
c) dokumentowanie i rozliczanie zaliczek w transakcjach wewnątrzwspólnotowych
d) faktura zaliczkowa a faktura końcowa (rozliczeniowa)

10. Korygowanie faktur – faktura korygująca:

a) korekta VAT in minus u sprzedawcy i nabywcy
b) korekta VAT in plus u sprzedawcy i nabywcy
c) noty korygujące
d) brak potwierdzenia odbioru faktury korygującej a korekta VAT

11. Anulowanie faktur oraz faktura pro forma – dopuszczalność stosowania

12. Duplikat faktury:

a) dane wymagane w duplikatach faktur
b) odliczanie podatku VAT na podstawie duplikatów faktur

13. Skutki nieprawidłowego wystawiania faktur – odpowiedzialność karnoskarbowa. Nowe przepisy obowiązujące od początku 2018 roku

Zapraszamy do kontaktu

Zapraszamy do kontaktu