„Incoterms 2010 i ich wpływ na rozliczanie podatku VAT” | ECDP Group

„Incoterms 2010 i ich wpływ na rozliczanie podatku VAT”

Program szkolenia

 1. Zakres czynności opodatkowanych VAT:
  •  kiedy transakcja podlega opodatkowaniu podatkiem VAT (warunki konieczne),
  •  kary umowne i odszkodowania, odstępne w VAT, etc.,
  •  czynności nieodpłatne.
 2. Dostawa towarów na gruncie ustawy o VAT:
  • definicje ustawowe dostawy towarów i świadczenia usług,
  • przeniesienie prawa do rozporządzania towarem jak właściciel,
  • ustalenie momentu dokonania dostawy towarów a reguły handlowe, np. Incoterms 2010,
  • czy ustalenie dostawy na warunkach Incoterms 2010 wpływa na ustalenie obowiązków podatkowych w VAT,
  • przykłady rozliczenia dostaw wg reguł Incoterms 2010 z punktu widzenia podatku VAT (z uwzględnieniem sytuacji, gdy dostawa jest realizowana na zasadzie wynikającej z grupy E, grupy F, grupy C, grupy D).
 3. Obowiązek podatkowy, w tym:
  • przepisy regulujące kwestie powstania obowiązku podatkowego w VAT,
  • czy ustalenie dostawy na warunkach Incoterms 2010 wpływa na moment powstania obowiązku podatkowego,
  • przykłady rozpoznania obowiązku podatkowego w VAT z uwzględnieniem reguł Incoterms 2010 gdy dostawa jest realizowana na zasadzie z grupy E, grupy F, grupy C, grupy D.
 4. Podstawa opodatkowania, a reguły Incoterms 2010:
  • zasady określania podstawy opodatkowania,
  • czy transport należy wliczać do podstawy opodatkowania dostawy towarów?
  • jak na wartość podstawy opodatkowania wpływają reguły Incoterms 2010?
  • czy można refakturować elementy transakcji w sytuacji przyjęcia określonych reguł handlowych wg Incoterms 2010?
 5. Faktura:
  • moment wystawienia faktury – obowiązujące przepisy,
  • reguły Incoterms 2010 a termin wystawienia faktury (gdy dostawa jest realizowana na zasadzie z grupy E, grupy F, grupy C, grupy D),
  • zbiorcze faktury,
  • elementy faktur, podstawowe dane, obowiązkowe adnotacje,
  • zasady wystawiania faktur korygujących in minus, in plus, not korygujących,
  • anulowanie faktur,
  • duplikaty faktur,
  • faktury elektroniczne,
  • zabezpieczenie faktur, regulaminy fakturowania.
 6. Rozliczanie transakcji trójstronnych oraz łańcuchowych:
  • znaczenie reguł INCOTERMS dla opodatkowania VAT transakcji trójstronnych oraz łańcuchowych,
  • wykazanie różnych sposób rozliczeń transakcji łańcuchowych w zależności od zastosowanych reguł INCOTERMS 2010,
  • orzecznictwo TSUE, wyroki polskich sądów administracyjnych jak i podejście organów podatkowych,
  • warsztaty praktyczne określające zasady opodatkowania w transakcjach łańcuchowych i trójstronnych uproszczonych.
 7. Moment odliczenia podatku naliczonego a Incoterms 2010.
 8. Pytania i odpowiedzi.

Zapraszamy do kontaktu

Zapraszamy do kontaktu