„Podatek dochodowy od osób prawnych. Wybrane zmiany 2017 i 2018 Planowane zmiany. Podatek dochodowy od osób fizycznych. Wybrane zmiany 2018” | ECDP Group

„Podatek dochodowy od osób prawnych. Wybrane zmiany 2017 i 2018 Planowane zmiany. Podatek dochodowy od osób fizycznych. Wybrane zmiany 2018”

Program szkolenia

I. Najważniejsze zmiany w CIT od stycznia 2017 r.

1. Opodatkowanie aportów.

2. Płatności bezgotówkowe w aspekcie kosztów uzyskania przychodów.

3. Zmiany w zakresie przepisów o podatku u źródła.

  • Przychody osiągane na terytorium RP

4. Doprecyzowanie jednego z warunków zwolnienia w art. 21 ust. 3 ustawy o CIT – rzeczywisty właściciel

II. Zmiany w CIT w ciągu roku 2017

1. Podatek u źródła – bilety lotnicze.

2. Amortyzacja.

III. Najważniejsze zmiany w CIT od 2018 r. 

1. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym  od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

a) Wyodrębnienie dwóch źródeł przychodów

· Zyski kapitałowe jako nowe źródło przychodów – zakres przedmiotowy i podmiotowy.

· Omówienie katalogu przychodów z zysków kapitałowych oraz odpowiadających im kosztów.

· Ewidencjonowanie przychodów i kosztów w zakresie źródeł przychodów.

· Rozliczanie strat podatkowych.

b) Limitowanie kosztów finansowania dłużnego

· Istota i zakres podmiotowy.

· Obliczanie wskaźnika limitowania kosztów finansowania dłużnego.

· Definicja kosztów finansowania dłużnego.

· Sposób ustalania kwoty kosztów podlegających wyłączeniu z kosztów uzyskania przychodów.

· Długoterminowy projekt z zakresu infrastruktury publicznej.

· Koszty finansowania dłużnego. Podmioty powiązane i niezależne.

· Rozliczanie w następnych latach kosztów finansowania dłużnego wyłączonych z kosztów uzyskania przychodów.

c) Zmiana  wartości środków trwałych lub WNiP umożliwiającej jednorazowe zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów wydatków na nabycie tych środków lub wartości.

d) Ograniczenie w kosztach uzyskania przychodów wydatków na usługi niematerialne oraz wartości niematerialne i prawne

· Katalog kosztów wyłączonych z kosztów uzyskania przychodów.

· Refaktury oraz koszty bezpośrednio związane z wytworzeniem lub nabyciem towaru lub usługi – zasady wyłączenia z limitowania.

· Obliczanie wskaźnika limitowania kosztów podlegających wyłączeniu z kosztów uzyskania przychodów.

· Odliczenie w kolejnych latach kosztów poniesionych na nabycie usług niematerialnych oraz wartości niematerialnych i prawnych wyłączonych
z kosztów uzyskania przychodów.

e) „Minimalny podatek”

· Opodatkowanie nieruchomości komercyjnych – zakres stosowania i wyłączenia.

f) Modyfikacja przepisu dotyczącego ustalania przychodu z odpłatnego zbycia rzeczy lub praw majątkowych.

g) Zmiana dotycząca  aportów w postaci ZCP.

h) Doprecyzowanie kategorii dochodów (przychodów) osiąganych na terytorium kraju.

i) Zmiany dotyczące łączenia i podziału spółek oraz wymiany udziałów.

j) Wyłączenie wypłat z zysku z kosztów podatkowych.

k) Doprecyzowanie sposobu zaliczania do kosztów podatkowych umorzonych wierzytelności, straty przy zbyciu wierzytelności, wierzytelności nieściągalnych.

l) Zmiana katalogu dochodów stanowiących udział w zyskach osób prawnych.

m) Ograniczenie zakresu zwolnienia z opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym  19% od dywidend.

n) Wyłączenie z kosztów podatkowych odpisów amortyzacyjnych dokonywanych od składników  majątkowych, które wcześniej były własnością podatnika, a następnie zostały zbyte.

o) Doprecyzowanie przepisu warunkującego amortyzację wartości niematerialnych i prawnych.

p) Zmiany w zakresie CFC.

q) Zmiany w zakresie podatkowych grup kapitałowych.

r) Inne zmiany.

2. Ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od   osób prawnych

Publikowanie przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych danych dotyczących podstawowych informacji podatkowych, wynikających ze składanych przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych zeznań podatkowych.

IV. Najważniejsze zmiany w PIT od 2018 r. 

a) Zmiany limitów zwolnień w art. 21 ustawy o PIT.

b) Programy lojalnościowe w ustawie o PIT.

c) Podwyższone koszty uzyskania przychodów dla twórców.

d) Kwota wolna od podatku.

e) Inne zmiany.

V. Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym (projekt z dnia 27 września 2017 r.) – zarys proponowanych zmian

Zapraszamy do kontaktu

Zapraszamy do kontaktu