„Podatek dochodowy od osób prawnych. Zagadnienia ogólne. Praktyczne wskazówki.” | ECDP Group

„Podatek dochodowy od osób prawnych. Zagadnienia ogólne. Praktyczne wskazówki.”

Cele szkolenia

Podczas szkolenia kompleksowo objaśniamy zagadnienia dotyczące podatku dochodowego od osób prawnych. Przekazywane informacje wzbogacamy o liczne studia przypadku oraz praktyczne porady poświęcone tej tematyce.

Program szkolenia

I       Przychody

1.       Zasady rozpoznawania przychodów.

 • Przychody rozliczane na zasadzie memoriałowej oraz przychody z tytułu usług rozliczanych w okresach rozliczeniowych – omówienie zasady rozpoznawania przychodów.
 • Przychody rozpoznawane na zasadzie kasowej (m.in. odszkodowania, kary umowne, odsetki) – omówienie momentu powstania przychodu.

2.       Pozostałe przychody.

 • Dotacje i subwencje.
 • Zaliczki, przedpłaty, płatność z góry.
 • Rozliczanie kaucji gwarancyjnych.
 • Przychody z tytułu świadczeń nieodpłatnych oraz częściowo odpłatnych.

3.       Przychody na przełomie roku.

4.       Refakturowanie a moment powstania przychodu.

5.       Korekta przychodów.

II      Koszty uzyskania przychodów

1.       Koszty bezpośrednio związane z przychodami oraz koszty inne niż bezpośrednie.

 • Koszty związane z przychodami danego roku.
 • Koszty dotyczące lat poprzednich.
 • Koszty przyszłych okresów.
 • Refakturowanie a moment rozpoznania kosztu.
 • Korekta kosztów (faktury korygujące).
 • Korekta kosztów w przypadku nieuregulowania płatności.

2.       Szczególne rodzaje kosztów uzyskania przychodów .

 • Kary umowne; odszkodowania; świadczenia nieodpłatne, a koszty.
 • Świadczenia na rzecz pracowników i członków rad nadzorczych.

3.       Moment zaliczenia wydatków do kosztów podatkowych.

4.       Celowość ponoszonych wydatków.

5.       Dokumentowanie ponoszonych wydatków.

III     Samochody w działalności gospodarczej

1.       Amortyzacja.

2.       Ubezpieczenie.

3.       Leasing. Najem.

4.       Samochody prywatne wykorzystywane na cele służbowe.

5.       Samochody służbowe wykorzystywane na cele prywatne.

 

IV      Reklama i marketing

1.       Reprezentacja i reklama. Alkohol w kosztach podatkowych.

2.       Upominki dla kontrahentów.

3.       Sponsoring.

4.       Szkolenia dla kontrahentów.

V       Amortyzacja. Wybrane zagadnienia

1.       Remont/modernizacja – praktyczne problemy.

2.       Straty w środkach trwałych oraz likwidacja środka trwałego.

3.       Koszty zaniechanych inwestycji.

4.       Różnice kursowe przy nabyciu środka trwałego.

VI     Podatek

1.       Zaliczki na podatek dochodowy opłacane w trakcie roku:

 • Uproszczone zaliczki na podatek dochodowy.
 • Konsekwencje błędnego naliczenia zaliczek na podatek dochodowy.
 • Błędne zaliczki po zakończeniu roku – czy korygować?

2.       Odliczenia od dochodu.

VII    Obowiązki i uprawnienia podatnika na przełomie roku

1.       Obowiązki dokumentacyjne.

2.       Podatek u źródła – obowiązki dokumentacyjne.

3.       Zaliczki.

4.       Inne obowiązki.

Zapraszamy do kontaktu

Zapraszamy do kontaktu