Audyt sprawozdań finansowych | ECDP Group

Audyt sprawozdań finansowych

Określenia „audyt finansowy” używa się w stosunku do badań sprawozdań finansowych, które to są procesem uwiarygadniającym informacje. Z tego powodu często są też określane mianem rewizji sprawozdań finansowych. Głównym celem audytu nie jest jednak wykrycie kto popełnił błąd - jego rolą jest upewnienie się, że przedstawione w raportach finansowych dane są poprawne i nie ma w nich żadnych nadużyć. Audyt sprawozdań finansowych ma na celu poznanie niezależnej opinii na temat osiągniętych przez badaną jednostkę wyników finansowych oraz jej sytuacji majątkowej, w tym też potwierdzenie rzetelności sporządzonych przez daną firmę sprawozdań.

Co stwierdza rewizja finansowa odnośnie sprawozdania finansowego?

Przede wszystkim biegły rewident określa czy przedstawione sprawozdanie finansowe jest zgodne ze wszystkimi zasadami i przepisami rachunkowymi, które wymagają zastosowania, w tym np. przepisami ustawy o rachunkowości czy Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości. Dotyczy to też jednak nie tylko ogólnych zasad rachunkowości, ale również zgodności z przepisami prawa oraz postanowieniami umowy lub statutu, które mogą mieć jakikolwiek wpływ na treść sprawozdania. Kolejnym krokiem, który podejmuje biegły rewident, jest przeanalizowanie czy sporządzone sprawozdanie finansowe jest zgodne z księgami rachunkowymi (w tym też czy księgi te były prowadzone według zasad zawartych w ustawie o rachunkowości). Ostatnim krokiem, jeśli chodzi o audyt sprawozdań finansowych, jest upewnienie się, że przedstawione sprawozdanie finansowe jasno i rzetelnie przedstawia wszystkie niezbędne dla prawidłowej oceny sytuacji firmy informacje.

Biegły rewident

Według Ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, przeprowadzaniem audytu sprawozdań finansowych może zajmować się tylko osoba posiadająca tytuł biegłego rewidenta, którego to potwierdzeniem jest wpisanie do rejestru biegłych rewidentów, co następuje poprzez uchwałę podjętą przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów i jest poprzedzone stosownymi czynnościami prawnymi, w tym sprawdzeniem czynności prawnych, niekaralności oraz nieposzlakowanej opinii kandydata na rewidenta. Żeby zostać biegłym rewidentem trzeba też posiadać odpowiednie wykształcenie i doświadczenie oraz zdać egzaminy teoretyczne i praktyczne na rewidenta.

Obowiązkowe badanie – dla kogo?

Według art. 64 ust. 1 o rachunkowości obowiązkowemu badaniu sprawozdań finansowych podlegają pewne grupy kapitałowe. Dotyczy to m.in.:

  • banków, zakładów reasekuracji, zakładów ubezpieczeń, spółdzielczych kas kredytowo-oszczędnościowych
  • jednostek działających w oparciu o obrót papierami wartościowymi
  • spółek akcyjnych z wykluczeniem tych, które w momencie bilansowania są w organizacji
  • wszystkie jednostki, które w poprzednim roku obrotowym spełniły przynajmniej dwa z następujących warunków:
    • jednostka zatrudnia co najmniej 50 osób
    • suma aktywów bilansu końcoworocznego obrotu wynosi równowartość 2.500.000 euro
    • przychody netto ze sprzedaży produktów i towarów oraz operacji finansowych za bieżący rok obrotowy wynosiły co najmniej 5.000.000 euro

Zapraszamy do kontaktu