Badanie sprawozdań finansowych | ECDP Group

Badanie sprawozdań finansowych

Celem przeprowadzenia niezależnego badania sprawozdania finansowego spółki jest wyrażenie opinii, czy dane sprawozdanie finansowe jest sporządzone prawidłowo, czy rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową, wynik finansowy oraz rentowność spółki.

Nasi audytorzy przeprowadzają badania oraz przeglądy sprawozdań finansowych sporządzonych zgodnie z ustawą o rachunkowości, z dnia 29 września 1994 roku (Dz. U. Nr 121, poz. 591 z późniejszymi zmianami) oraz przepisami wykonawczymi do ustawy, a także Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF/MSR).

Sprawozdanie z przejrzystości działania spółki ECDDP Audyt Sp. z o.o. za okres 1 stycznia 2018 r. – 31 grudnia 2018 r.

Realizując prace z zakresu badania sprawozdań finansowych i wykonywania innych usług poświadczających, przeprowadzamy je adekwatnie do norm wykonywania zawodu biegłego rewidenta, wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów, oraz Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej (International Standards on Auditing) wydanych przez IFAC (The International Federation of Accountants).

Badanie sprawozdania finansowego przeprowadzamy w poniższych etapach:

  1. Badanie wstępne

Badanie wstępne obejmuje analizę procesów zachodzących w organizacji oraz działanie kontroli wewnętrznej m.in. wstępne zapoznanie się z działalnością badanej jednostki, zapoznanie się ze stosowanymi systemami informatycznymi, systemem rachunkowości, z działaniem systemu kontroli wewnętrznej – poprzez identyfikację stosowanych mechanizmów kontrolnych.

W trakcie badania wstępnego koncentrujemy się na pogłębianiu wiedzy o kliencie oraz procesach i transakcjach zachodzących w firmie, tj. identyfikacja istotnych transakcji oraz przegląd stosowanych procedur księgowych, obszarów potencjalnych błędów, przegląd analityczny oraz testy szczegółowe dotyczące transakcji, identyfikacja kwestii wymagających wyjaśnienia lub skorygowania przed sporządzeniem sprawozdania finansowego za rok obrotowy; udział w inwentaryzacji, ustalenie procedur badania poszczególnych obszarów – ich rodzaj, zakres oraz terminy przeprowadzenia.

  1. Badanie zasadnicze

Badanie sprawozdania finansowego przeprowadzane jest przez zespół, w skład którego wchodzą biegli rewidenci oraz asystenci doświadczeni w badaniu sprawozdań finansowych firm o podobnej wielkości i podobnym profilu działalności. Badający wspierani są na bieżąco przez Zespół Specjalistów. Badanie zasadnicze obejmuje m.in. przegląd analityczny oraz testy szczegółowe dotyczące danych na dzień bilansowy, badanie zdarzeń po dniu bilansowym, sprawdzenie prawidłowości sprawozdania finansowego, przedstawienie Zarządowi kwestii wymagających skorygowania, opracowanie wniosków, przygotowanie opinii i raportu z badania.

Zapraszamy do kontaktu