Inne usługi audytorskie | ECDP Group

Inne usługi audytorskie

Pozostałe usługi audytorskie, które możemy Państwu zaproponować, obejmują między innymi:

 • Doradztwo w zakresie uregulowań ustawy o rachunkowości , Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej,
 • Potwierdzenie prawidłowości sprawozdań finansowych, przygotowanych zgodnie z innymi regulacjami niż polskie prawo bilansowe, a w szczególności z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych oraz okresowych raportów finansowych (w tym dla potrzeb konsolidacji), zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości , Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej,
 • Konsultacje w zakresie wdrażania Międzynarodowych Standardów Rachunkowości,
 • Badania planów połączenia, podziału i przekształcenia,
 • Badanie prawidłowości wykorzystania środków unijnych,
 • Sporządzanie prospektów emisyjnych i memorandów informacyjnych,
 • Sporządzanie niezależnych opinii dotyczących:
  • oceny systemu księgowo – finansowego,
  • wyceny aktywów i pasywów oraz wartości przedsiębiorstwa,
  • prawidłowości sporządzania i rozliczania inwentaryzacji,
  • stanu i prawidłowości ksiąg rachunkowych,
  • oceny systemu kontroli wewnętrznej.

Zapraszamy do kontaktu