Inne usługi audytorskie | ECDP Group

Inne usługi audytorskie

Pozostałe usługi audytorskie, które możemy Państwu zaproponować, obejmują między innymi:

 • Doradztwo w zakresie uregulowań ustawy o rachunkowości, Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
 • Potwierdzenie prawidłowości sprawozdań finansowych, przygotowanych zgodnie z innymi regulacjami niż polskie prawo bilansowe, a w szczególności z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej
 • Sporządzanie sprawozdań finansowych oraz okresowych raportów finansowych (w tym dla potrzeb konsolidacji) zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości, Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
 • Konsultacje w zakresie wdrażania Międzynarodowych Standardów Rachunkowości
 • Badanie planów połączenia, podziału i przekształcenia
 • Badanie prawidłowości wykorzystania środków unijnych
 • Sporządzanie prospektów emisyjnych i memorandów informacyjnych
 • Sporządzanie niezależnych opinii dotyczących:
  • oceny systemu księgowo-finansowego
  • wyceny aktywów i pasywów oraz wartości przedsiębiorstwa
  • prawidłowości sporządzania i rozliczania inwentaryzacji
  • stanu i prawidłowości ksiąg rachunkowych
  • oceny systemu kontroli wewnętrznej

Zapraszamy do kontaktu