Akcyza w branży alkoholowej i tytoniowej w 2020 r. – praktyka, najnowsze orzecznictwo, zmiany w przepisach wprowadzone i planowane | ECDP Group

Akcyza w branży alkoholowej i tytoniowej w 2020 r. – praktyka, najnowsze orzecznictwo, zmiany w przepisach wprowadzone i planowane

Cele szkolenia

Celem szkolenia jest omówienie problematyki akcyzy od wyrobów tytoniowych i napojów alkoholowych z uwzględnieniem najnowszego orzecznictwa organów podatkowych i sądów. Liczne praktyczne przykłady umożliwią łatwe zrozumienie prezentowanych zagadnień. Znaczna część zajęć zostanie poświęcona na omówienie zmian wprowadzanych w 2020 r. (m.in: zmiany w zakresie stawek akcyzy, objęcie e-papierosów akcyzą, modyfikacje reguł korzystania ze zwolnień od akcyzy, zmiany dotyczące zabezpieczenia akcyzowego, elektronizacja w akcyzie).

Program szkolenia

Czas trwania szkolenia przewidziany jest na 5-6 godzin zegarowych wraz z przerwami.

1. Wprowadzenie do problematyki akcyzy od napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych
a) przedstawienie źródeł prawa (dyrektywy, ustawa, akty wykonawcze)
b) najważniejsze reguły podatku akcyzowego
c) zasada jednokrotności opodatkowania akcyzą

2. Podstawowe pojęcia w podatku akcyzowym
a) wyroby akcyzowe
b) napoje alkoholowe
c) wyroby tytoniowe
d) skład podatkowy
e) procedura zawieszenia poboru akcyzy
f) zarejestrowany odbiorca i zarejestrowany wysyłający

3. Zakres czynności opodatkowanych podatkiem akcyzowym
a) produkcja napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych
b) wprowadzenie napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych do składu podatkowego

4. Zasady dokonywania sprzedaży i zakupów napojów alkoholowych oraz wyrobów tytoniowych
a) sprzedaż i zakup napojów alkoholowych na terytorium kraju
b) nabycie i dostawa wewnątrzwspólnotowa napojów alkoholowych

5. Reguły powstawania obowiązku podatkowego w przypadku wyrobów tytoniowych i napojów alkoholowych.

6. Procedura zawieszenia poboru akcyzy
a) zasady stosowania procedury zawieszenia poboru akcyzy
b) w jakich sytuacjach możliwe jest przemieszczanie wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy?
c) wymogi przemieszczania wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy (system teleinformatyczny, dokument elektroniczny e-AD),
d) moment zakończenia procedury zawieszenia poboru akcyzy

7. Reguły prowadzenia składu podatkowego
a) warunki uzyskania zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego
b) ewidencja składu podatkowego po ostatnich zmianach

8. Stawki akcyzy dla napojów alkoholowych obowiązujące w 2020 r.
a) stawka akcyzy dla alkoholu etylowego
b) wino i napoje fermentowane
c) wyroby pośrednie
d) stawka akcyzy dla piwa
e) zmiany stawek akcyzy od 1.01.2020 r., sposób postępowaniach w okresie przejściowym

9. Sposób obliczania podatku akcyzowego w odniesieniu do wyrobów tytoniowych
a) podstawa opodatkowania
b) stawki akcyzy na 2020 r.
c) zmiany stawek akcyzy od 1.01.2020 r., sposób postępowaniach w okresie przejściowym

10. Stosowanie procedury zawieszenia poboru akcyzy i prowadzenie składu podatkowego w świetle najnowszego orzecznictwa organów podatkowych i sądów administracyjnych

11. Zabezpieczenia akcyzowe w praktyce
a) formy zabezpieczenia akcyzowego
b) zabezpieczenie generalne
c) zabezpieczenie ryczałtowe oraz zwolnienie z obowiązku składania zabezpieczenia
d) sposób składania i rozliczania zabezpieczenia akcyzowego
e) nowe rozwiązania dotyczące zabezpieczenia akcyzowego
f) zmiany w zakresie nowych form zabezpieczenia akcyzowego (hipoteka na nieruchomości)

12. Zwolnienia akcyzowe
a) zakres zwolnień i warunki ich stosowania
b) zwolnienia od akcyzy ze względu na przeznaczenie
c)  prowadzenie ewidencji wyrobów zwolnionych od akcyzy ze względu na przeznaczenie
d) stosowanie zwolnienia od akcyzy dla alkoholu skażonego
e) specyficzne zwolnienia od akcyzy możliwe do zastosowania w przypadku wyrobów tytoniowych i napojów alkoholowych

13. Zmiany w zakresie stosowania zwolnień od akcyzy
a) objęcie przemieszczeń wyrobów zwolnionych Systemem (EMCS PL2)
b) zasady sporządzania elektronicznego dokumentu dostawy (e-DD) oraz potwierdzania odbioru
c) terminy na dokonanie poszczególnych czynności
d) czy przewidziano opcję stosowania papierowego dokumentu dostawy w 2020 r. ?

14. Skutki wejście w życie akcyzy na e-papierosy
a) nowe obowiązki ciążące na producentach i podmiotach zajmujących się obrotem
b) stawki podatku i zasady jego rozliczania
c) sposób postępowaniach w zakresie znaków akcyzy
d) regulacje przejściowe i terminy wejścia w życie nowych przepisów

15. Ubytki wyrobów tytoniowych oraz napojów alkoholowych
a) zakres strat uznawanych za ubytki,
b) zwolnienie od akcyzy dla ubytków normatywnych z uwzględnieniem ostatnich zmian
c) zwolnienie od akcyzy dla ubytków powstających na skutek zdarzenia losowego lub siły wyższej
d) ubytki wyrobów tytoniowych i napojów alkoholowych w najnowszych interpretacjach

16. Dostawa i nabycie wewnątrzwspólnotowe w tzw. procedurze akcyzy zapłaconej
a) dokument UDT
b) ewidencja nabyć wewnątrzwspólnotowych z akcyzą zapłaconą
c) sposób ubiegania się o zwrot akcyzy z tytułu dostawy wewnątrzwspólnotowej w procedurze akcyzy zapłaconej
d) nowe reguły przemieszczenia alkoholu skażonego

17. Zasady dokonywania wpłat akcyzy oraz rozliczenie podatku akcyzowego w deklaracji podatkowej
a) wstępne wpłaty dzienne
b) omówienie reguł sporządzania i składania deklaracji podatkowych dla napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych

18. Stosowanie znaków akcyzy dla napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych
a) podatkowe znaki akcyzy
b) legalizacyjne znaki akcyzy
c) zasady otrzymywania i nakładania znaków akcyzy
d) sposób prowadzenia ewidencji znaków akcyzy
e) zdejmowanie znaków akcyzy

19. Przegląd najnowszego orzecznictwa sądowego i interpretacji organów podatkowych dotyczących branży alkoholowej i tytoniowej

20. Utworzenie Krajowej Administracji Skarbowej a podatek akcyzowy
a) właściwość urzędów w sprawach dotyczących akcyzy – omówienie poszczególnych przypadków
b) zasady rozliczania akcyzy, składania deklaracji podatkowych i informacji podatkowych

21. Pozostałe planowane zmiany w zakresie podatku akcyzowego
a) wprowadzenie wymogu składania deklaracji podatkowych w formie elektronicznej
b) nałożenie obowiązku prowadzenia ewidencji akcyzowych w formie elektronicznej – terminy wejścia w życie nowych przepisów dla
poszczególnych grup przedsiębiorstw
c) wprowadzenie Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych

22. Panel dyskusyjny – pytania, odpowiedzi, dyskusja, konsultacje

Prowadzący:

Piotr Paszek – doradca podatkowy, prawnik,  Dyrektor Departamentu Podatków Pośrednich w ECDP Tax Żuk Komorniczak i Wspólnicy specjalizuje się w zakresie podatku akcyzowego, podatku VAT a także prawa energetycznego, posiada bogate doświadczenie w zakresie doradztwa podatkowego dla przedsiębiorstw z różnorodnych branż, autor publikacji dotyczących między innymi podatku VAT jak również podatku akcyzowego, odniósł wiele sukcesów reprezentując przedsiębiorców w postępowaniach przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi, doświadczony wykładowca tematyki podatkowej ze szczególnym uwzględnieniem podatku akcyzowego oraz podatku VAT. Rekomendowany doradca w zakresie podatku akcyzowego – według rankingu Rzeczpospolitej opublikowanego w dniu 29 kwietnia 2020 r.

*Wszelkie prawa zastrzeżone. Program jest chroniony prawem autorskim. Kopiowanie, powielanie, wykorzystywanie części/całości informacji programów zawartych w ofercie Grupy ECDP w jakiejkolwiek formie bez zgody autora jest zabronione.

Zapraszamy do kontaktu

Zapraszamy do kontaktu