Podatek akcyzowy w 2020 r. – praktyka i orzecznictwo z uwzględnieniem najnowszych zmian oraz planowanych nowelizacji | ECDP Group

Podatek akcyzowy w 2020 r. – praktyka i orzecznictwo z uwzględnieniem najnowszych zmian oraz planowanych nowelizacji

Cele szkolenia

Przedmiotem zajęć będą reguły stosowania ustawy o podatku akcyzowym oparte na analizie najnowszego orzecznictwa organów podatkowych i sądów administracyjnych. Na szkoleniu przedstawione zostaną także konsekwencje ostatnich nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym oraz zmiany planowane.

Program szkolenia

Czas trwania szkolenia przewidziany jest na 5-6 godzin zegarowych wraz z przerwami.

1. Regulacji ustawy o podatku akcyzowym – informacje wstępne
a. źródła prawa
b. najważniejsze pojęcia i instytucje (podatnik akcyzy, skład podatkowy, procedura zawieszenia poboru akcyzy)
c. zasady rejestracji jako podatnik akcyzy
d. obowiązki związane ze statusem podatnika akcyzy
e. ubytki ponadnormatywne a zwolnienie z akcyzy
f. terminy wejścia w życie ostatnich zmian w przepisach

2. Zmiany w akcyzie wprowadzone i wchodzące w życie w najbliższym czasie (zmiany uchwalone przez Sejm) w tym m.in.
a. sposób prowadzenia ewidencji akcyzowych w uwzględnieniem najnowszych przepisów
b. wprowadzenie instytucji zużywającego podmiotu gospodarczego
c. poszerzenie listy podmiotów obowiązanych do rejestracji jako podatnik akcyzy (podmioty prowadzące działalność gospodarczą z wykorzystaniem wyrobów z załącznika nr 2 do ustawy, objętych zerową stawką akcyzy)
d. przedłużenie możliwości stosowania papierowych dokumentów dostawy

3. Zakres czynności opodatkowanych akcyzą w przypadku energii elektrycznej
a. sprzedaż na rzecz nabywców końcowych
b. zużycie na potrzeby własne
c. moment powstania obowiązku podatkowego dla energii elektrycznej

4. Ewidencja energii elektrycznej
a. sposób prowadzenia ewidencji w formie papierowej i elektronicznej, z uwzględnieniem ostatnich zmian
b. wskazówki dotyczące wypełniania poszczególnych rubryk ewidencji
c. szacowanie ilości energii (problem braku urządzeń pomiarowych)
d. sposób ujęcia czynności niepodlegających opodatkowaniu w ewidencji energii elektrycznej
e. ewidencjonowanie zakupu energii elektrycznej z akcyzą zapłaconą

5. Zwolnienia od akcyzy dla energii elektrycznej w praktyce
a. energia odnawialna – rozliczenie świadectw pochodzenia energii odnawialnej
b. energia zużywana do produkcji i podtrzymania produkcji energii elektrycznej
c. energia zużywana do produkcji energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu
d. zwolnienie od akcyzy z tytułu zużycia energii elektrycznej do określonych celów
e. zwolnienie od akcyzy dla energii elektrycznej zużywanej przez zakłady energochłonne
f. warunki korzystania z poszczególnych zwolnień od akcyzy

6. Deklaracja podatkowa dla energii elektrycznej
a. zasady wypełniania i składania deklaracji podatkowej
b. moment zapłaty akcyzy
c. rozliczenie energii elektrycznej zwolnionej od akcyzy w deklaracji podatkowej
d. nowa stawka akcyzy dla energii elektrycznej, reguły postępowania w okresie przejściowym

7. Obowiązki związane z nabyciem wewnątrzwspólnotowym wyrobów akcyzowych
a. zakres wyrobów uznawanych w Polsce za akcyzowe
b. zgłoszenia przed dokonaniem transakcji
c. wymogi ewidencyjne
d. rozliczenie akcyzy i reguły składania deklaracji

8. Aktualne stawki podatku akcyzowego dla poszczególnych wyrobów energetycznych
a. paliwa silnikowe i paliwa opałowe
b. stawki akcyzy na oleje smarowe i pozostałe oleje,
c. stawki akcyzy dla biopaliw
d. stawki akcyzy na gaz ziemny
e. stawka akcyzy dla dodatków/domieszek z uwzględnieniem najnowszego orzecznictwa

9. Skutku objęcia pozytywną stawka akcyzy wyrobów o kodzie CN 3403 od 1 listopada 2019 r.
a. moment wejścia w życie nowych regulacji, przepisy przejściowe
b. stawka akcyzy dla preparatów o kodzie CN 3403
c. zakres i warunki stosowania zwolnienia od akcyzy dla wyrobów o kodzie CN 3403 obowiązującego od 1.11.2019 r.

10. Regulacje dotyczące wyrobów energetycznych objętych zerową stawką akcyzy
a. zakres możliwości przemieszczania wyrobów energetycznych objętych zerową stawką akcyzy wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy o podatku akcyzowym
b. obowiązki formalne odnoszące się do dostaw objętych zerową stawką akcyzy wyrobów energetycznych wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy o podatku akcyzowym
c. rozszerzenie zakresu podmiotów obowiązanych do rejestracji jako podatnik akcyzy
d. wymogi stosowania zerowej stawki akcyzy dla wyrobów energetycznych niewymienionych w załączniku nr 2 do ustawy o podatku akcyzowym
e. zmiany dotyczące stosowania elektronicznego dokumentu dostawy (e-DD) – czy w 2020 r. można nadal wykorzystywać papierowy dokument dostawy?

11. Zasady korzystania ze zwolnień od akcyzy dla wyrobów energetycznych obowiązujące od 1 stycznia 2020 r.
a. zwolnienia od akcyzy ze względu na przeznaczenie – przesłanki uzyskania
b. sposób prowadzenia ewidencji wyrobów zwolnionych od akcyzy ze względu na przeznaczenie
c. formalna strona przemieszczenia – dokumenty dostawy, czy e-DD?

12. Stosowanie obniżonych stawek podatku akcyzowego dla olejów opałowych
a. znaczenie oświadczenia o przeznaczeniu
b. zestawienia oświadczeń
c. skutki błędów formalnych
d. ostatnie zmiany w przepisach i ich praktyczne konsekwencje

13. Zmiany dotyczące sposobu sprzedaży oleju opałowego objętego obniżoną stawką akcyzy (zmiany dotyczące podatku akcyzowego zawarte w ustawie o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz niektórych innych ustaw)
a. wprowadzenie instytucji zużywającego podmiotu olejowego oraz pośredniczącego podmiotu olejowego,
b. nowe wymogi nakładane na podmioty zajmujące się zużyciem lub obrotem paliwami opałowymi (m.in. zgłoszenie rejestracyjne uproszczone, rejestr podmiotów zgłoszonych, nowy system składania oświadczeń o przeznaczeniu paliw opałowych)
c. termin wejścia w życie nowelizacji, regulacje przejściowe

14. Pakiet paliwowy w praktyce
a. terminy wpłaty podatku VAT w przypadku WNT paliw
b. reguły dokonywania transakcji
c. zmiany w przepisach wprowadzone od 1.09.2019 r.: m.in. rozszerzenie zakresu towarów objętych pakietem paliwowym
d. przegląd najnowszego orzecznictwa

15. Pozostałe planowane zmiany w zakresie podatku akcyzowego
a. wprowadzenie wymogu składania deklaracji podatkowych w formie elektronicznej
b. nałożenie obowiązku prowadzenia ewidencji akcyzowych w formie elektronicznej – terminy wejścia w życie nowych przepisów dla poszczególnych grup przedsiębiorstw
c. wprowadzenie e-DD dla zwolnień odnoszących się do wyrobów węglowych

16. Panel dyskusyjny – pytania, odpowiedzi, dyskusja, konsultacje

Prowadzący:

Piotr Paszek – doradca podatkowy, prawnik, Dyrektor Departamentu Podatków Pośrednich w ECDP Tax Żuk Komorniczak i Wspólnicy specjalizuje się w zakresie podatku akcyzowego, podatku VAT a także prawa energetycznego, posiada bogate doświadczenie w zakresie doradztwa podatkowego dla przedsiębiorstw z różnorodnych branż, autor publikacji dotyczących między innymi podatku VAT jak również podatku akcyzowego, odniósł wiele sukcesów reprezentując przedsiębiorców w postępowaniach przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi, doświadczony wykładowca tematyki podatkowej ze szczególnym uwzględnieniem podatku akcyzowego oraz podatku VAT. Rekomendowany doradca w zakresie podatku akcyzowego – według rankingu Rzeczpospolitej opublikowanego w dniu 29 kwietnia 2020 r.

*Wszelkie prawa zastrzeżone. Program jest chroniony prawem autorskim. Kopiowanie, powielanie, wykorzystywanie części/całości informacji programów zawartych w ofercie Grupy ECDP w jakiejkolwiek formie bez zgody autora jest zabronione.

Zapraszamy do kontaktu

Zapraszamy do kontaktu