Podatek akcyzowy w branży energetycznej i gazowniczej w 2020 r. – praktyka i orzecznictwo z uwzględnieniem zmian wprowadzonych oraz planowanych | ECDP Group

Podatek akcyzowy w branży energetycznej i gazowniczej w 2020 r. – praktyka i orzecznictwo z uwzględnieniem zmian wprowadzonych oraz planowanych

Cele szkolenia

Zajęcia mają za zadanie kompleksowe omówienie zasad rozliczania podatku akcyzowego od energii elektrycznej i gazu ziemnego. Szczególny nacisk położony zostanie na przedstawienie reguł właściwego rozpoznawania zdarzeń podlegających opodatkowaniu akcyzą, prowadzenia ewidencji energii elektrycznej jak również sporządzania deklaracji podatkowych. Przedstawione zostaną także konsekwencje wprowadzenia ostatnich nowelizacji akcyzowych oraz zmiany planowane. Liczne praktyczne przykłady oparte na praktyce prowadzącego oraz orzecznictwie organów podatkowych i sądów umożliwiają lepsze zrozumienie prezentowanych zagadnień.

Szkolenie skierowane jest do dyrektorów finansowych, głównych księgowych oraz osób odpowiedzialnych za rozliczenie akcyzy w przedsiębiorstwach gazowniczych i energetycznych.

Program szkolenia

Czas trwania szkolenia przewidziany jest na 5-6 godzin zegarowych wraz z przerwami.

1. Informacje wprowadzające
a) źródła prawa
b) najważniejsze pojęcia i instytucje (podatnik akcyzy, PPG, FNG)
c) zasady rejestracji jako podatnik akcyzy
d) obowiązki związane ze statusem podatnika akcyzy

2. Najważniejsze zmiany w akcyzie wprowadzone w latach 2018 – 2020 w tym m.in.
a) sposób prowadzenia ewidencji akcyzowych w uwzględnieniem najnowszych przepisów
b) wprowadzenie instytucji zużywającego podmiotu gospodarczego
c) poszerzenie listy podmiotów obowiązanych do rejestracji jako podatnik akcyzy (podmioty prowadzące działalność gospodarczą z wykorzystaniem wyrobów z załącznika nr 2 do ustawy, objętych zerową stawką akcyzy)
d) wprowadzenie dla przemieszczeń części wyrobów akcyzowych objętych stawką „zero” oraz dla przemieszczeń wyrobów zwolnionych Systemu (EMCS PL2)
e) regulacje przejściowe w ustawach nowelizujących

3. Unormowania dotyczące wyrobów energetycznych objętych zerową stawką akcyzy
a) ograniczenie możliwości przemieszczania wyrobów energetycznych objętych zerową stawką akcyzy wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy o podatku akcyzowym
b) aktualizacja zgłoszenia AKC-R – kto obowiązany jest ją dokonać?
c) wymogi stosowania zerowej stawki akcyzy dla wyrobów energetycznych niewymienionych w załączniku nr 2 do ustawy o podatku akcyzowym
d) zmiany dotyczące stosowania elektronicznego dokumentu dostawy (e-DD)
e) czy przewidziano opcję stosowania papierowego dokumentu dostawy w 2020 r.?

4. Prowadzenie działalności jako pośredniczący podmiot gazowy
a) warunki uzyskania statusu pośredniczącego podmiotu gazowego
b) zasady weryfikacji nabywców gazu
c) sposób prowadzenia ewidencji
d) terminy i reguły rozliczania akcyzy
e) przegląd najnowszego orzecznictwa

5. Zwolnienia od akcyzy dla wyrobów gazowych
a) zakres i warunki zwolnień od akcyzy dla wyrobów gazowych
b) zwolnienie od akcyzy dla gazu zużywanego do produkcji energii elektrycznej i wyrobów energetycznych
c) zwolnienie od akcyzy dla gazu zużywanego przez gospodarstwa domowe
d) zwolnienie od akcyzy dla gazu zużywanego do łącznego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej
e) pozostałe zwolnienia od akcyzy ze względu na sposób zużycia gazu
f) reguły prowadzenia ewidencji przez PPG zużywające gaz na cele objęte zwolnieniem
g) zwolnienia od akcyzy w najnowszym orzecznictwie organów podatkowych i sądów

6. Zasady rozliczanie akcyzy od strat wyrobów gazowych
a) postępowanie w przypadku zaistnienia strat wyrobów gazowych
b) czy spalanie wyrobów gazowych w pochodni może zostać objęte zerową stawką akcyzy?

7. Deklaracje podatkowe dla podatku akcyzowego od gazu ziemnego (wyrobów gazowych)
a) rodzaje składanych deklaracji
b) wskazówki dotyczące sposobu wypełniania deklaracji
c) terminy składania deklaracji oraz zapłaty podatku

8. Zakres czynności opodatkowanych akcyzą w przypadku energii elektrycznej
a) sprzedaż na rzecz nabywców końcowych
b) zużycie na potrzeby własne
c) czy produkcja energii elektrycznej podlega opodatkowaniu?
d) moment powstania obowiązku podatkowego dla energii elektrycznej

9. Ewidencja energii elektrycznej
a) sposób prowadzenia ewidencji w formie papierowej i elektronicznej, z uwzględnieniem ostatnich zmian
b) wskazówki dotyczące wypełniania poszczególnych rubryk ewidencji
c) szacowanie ilości energii (problem braku urządzeń pomiarowych)
d) sposób ujęcia czynności niepodlegających opodatkowaniu w ewidencji energii elektrycznej
e) ewidencjonowanie zakupu energii elektrycznej z akcyzą zapłaconą

10. Zwolnienia od akcyzy dla energii elektrycznej
a) energia odnawialna – rozliczenie świadectw pochodzenia energii odnawialnej, wysokość zwolnienia od akcyzy dla świadectw umorzonych w 2019 i w 2020 r.
b) energia zużywana do produkcji i podtrzymania produkcji energii elektrycznej
c) energia zużywana do produkcji energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu
d) zwolnienia od akcyzy z tytułu zużycia energii elektrycznej do określonych celów (np. cele redukcji chemicznej)
e) zwolnienie od akcyzy dla tzw. małych generatorów
f) warunki korzystania z poszczególnych zwolnień od akcyzy
g) zwolnienie od akcyzy dla małych producentów energii odnawialnej

11. Deklaracja podatkowa dla energii elektrycznej
a) zasady wypełniania i składania deklaracji podatkowej
b) moment zapłaty akcyzy
c) rozliczenie energii elektrycznej zwolnionej od akcyzy w deklaracji podatkowej
d) stawka akcyzy dla energii elektrycznej od 1.01.2019 r., reguły postępowania w okresie przejściowym

12. Zasady korzystania ze zwolnień od akcyzy dla wyrobów energetycznych w 2020 r.
a) zwolnienie od akcyzy ze względu na przeznaczenie – przesłanki uzyskania prawa do zwolnienia
b) sposób prowadzenia ewidencji wyrobów zwolnionych od akcyzy ze względu na przeznaczenie
c) zmiany związane z wprowadzenie elektronicznego dokumentu dostawy (e-DD), wdrożenie EMCS PL2
d) czy przewidziano opcję stosowania papierowego dokumentu dostawy w 2020 r.?

13. Zwolnienia od akcyzy dla wyrobów węglowyc
a) nowy zakres zwolnień od akcyzy dla wyrobów węglowych
b) zmiany zasad korzystania ze zwolnienia od akcyzy dla zakładów energochłonnych zużywających wyroby węglowe
c) reguły stosowania zwolnienia oraz potwierdzania nabycia wyrobów węglowych
d) czy podmiot zużywający wyroby węglowe na cele objęte zwolnieniem powinien prowadzić ewidencję zużycia?

14. Nowe zasady stosowania zwolnień od akcyzy dla wyrobów węglowych obowiązujące od 1 stycznia 2019 r.
a) likwidacja dokumentu dostawy wyrobów węglowych
b) wprowadzenie oświadczeń o przeznaczeniu wyrobów węglowych
c) nowe reguły dokumentowania zwolnienia od akcyzy w obrocie międzynarodowym
d) zasady tworzenia listy uprawnionych do deputatów węglowych
e) elementy faktury sporządzanej dla dostaw wyrobów węglowych
f) zasady zwrotów zwolnionych od akcyzy wyrobów węglowych

15. Przegląd orzecznictwa istotnego dla branży energetycznej i gazowniczej

16. Utworzenie Krajowej Administracji Skarbowej a podatek akcyzowy
a) właściwość urzędów w sprawach dotyczących akcyzy – omówienie poszczególnych przypadków
b) zasady rozliczania akcyzy, składania deklaracji podatkowych i informacji podatkowych (zgłoszeń)

17. Zmiany dotyczące sposobu sprzedaży oleju opałowego objętego obniżoną stawką akcyzy (zmiany dotyczące podatku akcyzowego wynikające z ustawy o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz niektórych innych ustaw)
a) wprowadzenie instytucji zużywającego podmiotu olejowego oraz pośredniczącego podmiotu olejowego,
b) nowe wymogi nakładane na podmioty zajmujące się zużyciem lub obrotem paliwami opałowymi (m.in. zgłoszenie rejestracyjne uproszczone, rejestr podmiotów zgłoszonych, nowy system składania oświadczeń o przeznaczeniu paliw opałowych za pomocą systemu SENT)
c) termin wejścia w życie nowelizacji, wyjątki, regulacje przejściowe

18. Pozostałe planowane zmiany w zakresie podatku akcyzowego
a) wprowadzenie wymogu składania deklaracji podatkowych w formie elektronicznej
b) nałożenie obowiązku prowadzenia ewidencji akcyzowych w formie elektronicznej – terminy wejścia w życie nowych przepisów dla poszczególnych grup przedsiębiorstw
c) wprowadzenie e-DD dla zwolnień odnoszących się do wyrobów węglowych
d) wprowadzenie Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych

19. Panel dyskusyjny – pytania, odpowiedzi, dyskusja, konsultacje

Prowadzący:

Piotr Paszek – doradca podatkowy, prawnik, Dyrektor Departamentu Podatków Pośrednich w ECDP Tax Żuk Komorniczak i Wspólnicy specjalizuje się w zakresie podatku akcyzowego, podatku VAT a także prawa energetycznego, posiada bogate doświadczenie w zakresie doradztwa podatkowego dla przedsiębiorstw z różnorodnych branż, autor publikacji dotyczących między innymi podatku VAT jak również podatku akcyzowego, odniósł wiele sukcesów reprezentując przedsiębiorców w postępowaniach przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi, doświadczony wykładowca tematyki podatkowej ze szczególnym uwzględnieniem podatku akcyzowego oraz podatku VAT.Rekomendowany doradca w zakresie podatku akcyzowego – według rankingu Rzeczpospolitej opublikowanego w dniu 29 kwietnia 2020 r.

*Wszelkie prawa zastrzeżone. Program jest chroniony prawem autorskim. Kopiowanie, powielanie, wykorzystywanie części/całości informacji programów zawartych w ofercie Grupy ECDP w jakiejkolwiek formie bez zgody autora jest zabronione.

Zapraszamy do kontaktu

Zapraszamy do kontaktu