21 – 25 września | nowości w podatku VAT | ECDP Group

WYROKI SĄDOWE I INTERPRETACJE PODATKOWE

1. Zanegowanie odliczenia VAT a nieświadomy udział w oszustwie

Postanowienie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 3.09.2020 r. w sprawie C‑610/19 Vikingo Fővállalkozó Kft. Trybunał stwierdził, że unijną dyrektywę VAT „należy interpretować w ten sposób, że stoi ona na przeszkodzie praktyce krajowej, w ramach której organy podatkowe odmawiają podatnikowi prawa do odliczenia podatku od wartości dodanej zapłaconego z tytułu nabycia dostarczonych mu towarów z tego powodu, że faktur związanych z tym nabyciem nie można uznać za wiarygodne, gdyż, po pierwsze, produkcja tych towarów i ich dostawa nie mogły zostać dokonane przez wystawcę owych faktur ze względu na brak niezbędnych zasobów materialnych i ludzkich, a zatem towary te zostały w rzeczywistości nabyte od niezidentyfikowanej osoby, po drugie, nie dochowano krajowych zasad rachunkowości, po trzecie, łańcuch dostaw, który doprowadził do tego nabycia, nie był ekonomicznie uzasadniony, a po czwarte, przy niektórych wcześniejszych transakcjach w ramach tego łańcucha dostaw wystąpiły nieprawidłowości. W celu uzasadnienia takiej odmowy należy wykazać w sposób wymagany prawem, że podatnik aktywnie uczestniczył w oszustwie lub że wiedział, względnie powinien był wiedzieć, że wskazane transakcje były związane z oszustwem popełnionym przez wystawcę faktury lub inny podmiot występujący na wcześniejszym etapie tego łańcucha dostaw (…)”.

2. Rozpoznanie kontrybucji jako świadczenia usług

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 17.09.2020 r., znak 0114-KDIP4-2.4012.338.2020.1.KS. W ramach prowadzonej działalności Wynajmujący zawarł na czas określony umowę najmu, zgodnie z którą:

  • zobowiązał się do wstępnego przygotowania lokalu będącego przedmiotem tej umowy najmu oraz innych części centrum handlowego na potrzeby Najemcy zgodnie z ustalonymi z Najemcą warunkami technicznymi i architektonicznymi.
  • przekazania lokalu Najemcy w celu umożliwienia mu zrealizowania dodatkowych prac adaptacyjnych w lokalu (prace typu „fit-out”). Prace te Najemca będzie realizował we własnym zakresie i na własne ryzyko.

Strony umowy ustaliły także, że Wynajmujący będzie uczestniczył w kosztach prac adaptacyjnych w lokalu zrealizowanych przez Najemcę. W tym zakresie Wynajmujący poniesie koszty wyposażenia i urządzeń na stałe połączonych z lokalem oraz koszty wynagrodzenia osób wykonujących prace adaptacyjne w lokalu. Udział Wynajmującego w ww. kosztach został ustalony w umowie najmu jako zryczałtowana kwota pieniężna (dalej: „kontrybucja”), tj. jako stała kwota, której wysokość będzie niezależna od tego, jaka finalnie będzie suma wskazanych powyżej kosztów poniesionych przez Najemcę. Kwota kontrybucji ma zostać zapłacona przez Wynajmującego na rzecz Najemcy po przekazaniu mu lokalu, lecz przed ukończeniem prac adaptacyjnych przez Najemcę. Najemca jest zobowiązany przekazać Wynajmującemu zestawienie wykonanych prac adaptacyjnych pokrytych kwotą kontrybucji dopiero po przekazaniu lokalu przez Wynajmującego, otrzymaniu Kontrybucji i zakończeniu tych prac. Po wygaśnięciu lub wcześniejszym rozwiązaniu umowy najmu Lokal oraz wszystkie elementy trwale z nim połączone, nabyte lub wykonane w ramach prac adaptacyjnych, zostaną przekazane Wynajmującemu w stanie niepogorszonym, z uwzględnieniem ich normalnego użycia, bez obowiązku zapłaty przez wynajmującego jakichkolwiek kwot z tego tytułu. Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą ustalenia czy kontrybucja przekazana Najemcy przez Wynajmującego będzie stanowiła wynagrodzenie za usługę świadczoną przez Najemcę na rzecz Wynajmującego, która to usługa będzie podlegała opodatkowaniu VAT oraz czy Wynajmującemu będzie przysługiwało prawo do obniżenia VAT należnego o kwotę VAT naliczonego wynikającego z otrzymanej od Najemcy faktury dokumentującej otrzymanie kontrybucji. Organ podatkowy uznał, że skoro kontrybucja będzie wypłacona Najemcy w związku z przystosowaniem wynajmowanego lokalu dla określonych potrzeb należy uznać, że wypłata kontrybucji nastąpi w zamian za wykonanie świadczenia. Wypłacona kontrybucja stanowi wynagrodzenie za świadczenie usług polegających na wykonaniu prac adaptacyjnych. Tym samym Najemca otrzymując kontrybucję stanowiącą wynagrodzenie za usługę winien rozpoznać podlegające opodatkowaniu świadczenie usług w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy o VAT. Spełnione zostaną również przesłanki warunkujące prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikające z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, ponieważ wystąpi związek pomiędzy dokonywanymi przez Wynajmującego zakupami usług w postaci prac adaptacyjnych z czynnościami opodatkowanymi, tj. usługami najmu świadczonymi przez Wynajmującego. Zakupione przez Wynajmującego od Najemcy ww. usługi, z których nabyciem podatek zostanie naliczony, będą bowiem wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

3. Prawo do zastosowania 0% stawki podatku VAT do dostawy towaru

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 17.09.2020 r., znak 0113-KDIPT1-2.4012.384.2020.2.IR. Wnioskodawcy rozważa możliwość sprzedaży towarów, które będą finalnie dostarczone siłom zbrojnym USA, o których mowa w art. 2 lit. a) Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o statusie sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych Ameryki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – dalej: Umowa SOFA. Towar będzie wydany ze składu podatkowego położonego na terytorium Polski, prowadzonego przez podmiot trzeci lub Wnioskodawcę i zostanie dostarczony autocysternami podmiotów pośredniczących Siłom Zbrojnym USA do oznaczonego miejsca na terytorium Polski. Przebieg transakcji może przybrać następujące warianty:

  • Wnioskodawca – Spółka zależna – Wykonawca kontraktowy – Siły zbrojne USA;
  • Wnioskodawca – Spółka zależna – Podmiot pośredniczący – Wykonawca kontraktowy – Siły zbrojne USA.

Możliwe jest, że w transakcji będzie występować jeden podmiot pośredniczący lub kilka. Podmioty pośredniczące są jednocześnie nabywcami i sprzedawcami towarów, które trafiają bezpośrednio ze składu podatkowego do miejsca wskazanego przez Siły Zbrojne USA. W celu zastosowania stawki 0% Wnioskodawca będzie dysponował świadectwem zwolnienia z podatku VAT i podatku akcyzowego, o którym mowa w załączniku do Porozumienia wykonawczego między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o statusie sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych Ameryki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dotyczącego zwolnień podatkowych dla celów oficjalnych, podpisanego w Warszawie dnia 27 kwietnia 2015 r. Dodatkowo, Wnioskodawca będzie posiadał zamówienie dotyczące towarów lub usług (wraz z ich specyfikacją), do których odnosi się świadectwo. Wnioskodawca otrzyma wskazane dokumenty do końca okresu rozliczeniowego, w którym dojdzie do opisywanych dostaw towarów. Wnioskodawca będzie dokonywał dostawy towarów, które przeznaczone są do wyłącznego użytku służbowego tych sił zbrojnych lub też do zaopatrzenia ich wojskowej usługowej działalności wspierającej, o której mowa w art. 23 umowy SOFA. W umowie dostawy towarów zawartej pomiędzy pośrednikiem a wykonawcą kontraktowym będzie zawarte oświadczenie wykonawcy kontraktowego o przeznaczeniu nabytych towarów na wyłączny użytek sił zbrojnych USA. W celu zastosowania stawki 0% Wnioskodawca będzie dysponował przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, w którym dokona dostawy towarów:

  • wypełnionym odpowiednio świadectwem zwolnienia z podatku VAT i podatku akcyzowego. Możliwe jest, że w świadectwie wypełnionym przez Siły Zbrojne USA będzie wskazany jako dostawca inny podmiot uczestniczący w transakcji niż Wnioskodawca, np. spółka zależna,
  • zamówieniem dotyczącym towarów lub usług (wraz z ich specyfikacją), do których odnosi się świadectwo. Zamówienie wraz z specyfikacją zawierać będzie dokładny opis i ilość oraz daty dostawy towarów.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą prawa do zastosowania 0% stawki podatku VAT do dostawy towarów realizowanej na rzecz Sił Zbrojnych USA. Organ podatkowy uznał, że dla możliwości stosowania stawki 0% dla dostawy realizowanej na rzecz sił zbrojnych USA ważne są dokumenty jakim jest świadectwo zwolnienia z podatku VAT i podatku akcyzowego oraz zamówienie dotyczące towarów, do których odnosi się to świadectwo, ale dokumenty te powinny wiązać się z tą konkretną transakcją. W przypadku dostawy towarów na rzecz Sił Zbrojnych USA z udziałem podmiotów pośredniczących wskazać należy, że w okolicznościach niniejszej sprawy  Wnioskodawca nie będzie podmiotem dokonującym dostawy towarów na rzecz Sił Zbrojnych USA. Zatem mimo dysponowania świadectwem zwolnienia z podatku VAT i podatku akcyzowego oraz zamówieniem, do którego odnosi się to świadectwo, Wnioskodawca nie będzie miał prawa do zastosowania stawki podatku 0% do sprzedawanych na rzecz spółki zależnej towarów. Podkreślić należy, że nie jest wystarczające dla zastosowania stawki 0% fizyczne posiadanie powyższych dokumentów bez bezpośredniego powiązania ich z transakcją realizowaną przez Wnioskodawcę. Także w sytuacji dostawy towarów na rzecz Sił Zbrojnych USA z udziałem podmiotów pośredniczących, gdy Wnioskodawca będzie w posiadaniu świadectwa, w którym zostanie wskazany jako dostawca inny podmiot niż Wnioskodawca, stwierdzić należy, iż jakkolwiek odbiorcą docelowym towarów sprzedawanych przez Wnioskodawcę na rzecz spółki zależnej będą Siły Zbrojne USA, o których mowa w art. 2 lit. a) Umowy SOFA, to jednak Wnioskodawca nie będzie miał prawa do zastosowania 0% stawki podatku do przedmiotowej dostawy towarów. Wnioskodawca nie będzie bowiem podmiotem dokonującym dostawy towarów na rzecz Sił Zbrojnych USA i nie będzie w posiadaniu odpowiednio wypełnionego świadectwa zwolnienia z podatku VAT i podatku akcyzowego, ponieważ przedmiotowy dokument nie będzie zawierał danych Wnioskodawcy. W konsekwencji przedmiotowa dostawa towarów nie będzie opodatkowana według obniżonej stawki podatku VAT w wysokości 0%.

4. Prawidłowość potwierdzenia dostarczenia faktury korygującej

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 18.09.2020 r., znak 0112-KDIL1-2.4012.302.2020.1.AG. W związku z działalnością handlową Wnioskodawca dokumentuje dostawy towaru, wystawiając faktury w formie papierowej, natomiast do części kontrahentów którzy wyrazili zgodę przesyła elektronicznie (w pliku PDF). Wnioskodawca postanowił unowocześnić procedurę potwierdzenia otrzymania faktur korygujących przez kontrahentów. Faktura korygująca zostanie załączona do e-maila, a następnie przesłana do kontrahenta. Wysyłając e-maila Wnioskodawca skorzysta z funkcjonalności aplikacji zaznaczając, aby serwer pocztowy potwierdził przekazanie e-maila na wskazany adres. Adresy korespondencyjne kontrahentów wskazują kontrahenci w umowach bądź porozumieniach. Wnioskodawca ma zgody kontrahentów na taką procedurę, e-maile są ustalone w umowie. Przekazanie faktur korygujących potwierdzi automatyczny komunikat zwrotny, uzyskanie potwierdzenia odbioru faktur korygujących wystawionych w formie pdf i elektronicznej i przesłanych kontrahentowi przy pomocy wiadomości e-mail z załącznikiem dokonywane jest poprzez: wysłanie odrębnej wiadomości e-mail z zapytaniem do kontrahenta czy potwierdza otrzymanie wymienionych w tej wiadomości faktur korygujących in minus przesłanych w formacie elektronicznym, a następnie otrzymanie odpowiedzi w formie wiadomości e-mail, w której kontrahent potwierdza, iż otrzymał wymienione faktury korygujące in minus. Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą prawidłowości potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę towaru w rozumieniu art. 29a ust. 13 ustawy o VAT, poprzez automatyczną informację z serwera Wnioskodawcy o wysłaniu wiadomości i uznania za moment uzyskania potwierdzenia otrzymania takich e-faktur przez kontrahenta chwili, w której Wnioskodawca otrzyma na swoją skrzynkę pocztową zwrotny komunikat o przekazaniu wiadomości e-mail z załącznikiem w postaci e-faktur na serwer poczty przychodzącej Kontrahenta. Organ podatkowy uznał, że automatyczna informacja z serwera Wnioskodawcy o wysłaniu wiadomości jest potwierdzeniem otrzymania faktury korygującej przez nabywcę towaru w rozumieniu art. 29a ust. 13 ustawy o VAT i w związku z czym za moment uzyskania potwierdzenia otrzymania takich e-faktur przez kontrahenta może być uznana przez Wnioskodawcę chwila, w której Wnioskodawca otrzyma na swoją skrzynkę pocztową zwrotny komunikat o przekazaniu wiadomości e-mail z załącznikiem w postaci e-faktur na serwer poczty przychodzącej kontrahenta.

29 września 2020