27 – 31 lipca | nowości w podatku od czynności cywilnoprawnych | ECDP Group

WYROKI SĄDOWE I INTERPRETACJE PODATKOWE

1. Skutki podatkowe zawarcia umowy subwencji finansowej w ramach tzw. tarczy antykryzysowej

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 27.07.2020 r., znak 0111-KDIB2-2.4014.111.2020.2.MZ. Wnioskodawca, po złożeniu sformalizowanego wniosku w ramach tzw. tarczy antykryzysowej do Spółki Akcyjnej, zawarł umowę o nazwie umowa subwencji finansowej, w ramach której otrzymał na rachunek bankowy w dniu 12 maja 2020 r. od Spółki Akcyjnej subwencję w kwocie 216.000,00 zł. Kwotę ww. subwencji Wnioskodawca w przyszłości zamierza przeznaczyć na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej, tj. m.in. na zapłatę odsetek od kredytów, wynagrodzeń pracowników, koszty utrzymania wynajmowanych nieruchomości itp. Z umowy zawartej w dniu 8 maja 2020 r. ze Spółką Akcyjną wynika, iż w przyszłości Wnioskodawca będzie zobowiązany do spłaty ww. subwencji w 24 równych ratach, od 13 miesiąca licząc od miesiąca otrzymania ww. subwencji oraz że może się zwrócić do Spółki Akcyjnej o umorzenie części otrzymanej przez subwencji. Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą tego czy w związku z otrzymaniem subwencji spoczywa na Nim obowiązek naliczenia oraz zadeklarowania podatku od czynności cywilnoprawnych według stawki podatkowej w wysokości 0,5% przewidzianej dla umowy pożyczki. Organ podatkowy uznał, umowa subwencji finansowej nie stanowi umowy pożyczki w rozumieniu art. 720 § 1 Kodeksu cywilnego. Tym samym wypłata subwencji na rzecz Wnioskodawcy w kwocie 216.000,00 zł, dokonana 12 maja 2020 r. na podstawie umowy subwencji finansowej ramach tzw. tarczy antykryzysowej, stanowi realizację czynności, która nie została wymieniona w ustawowym katalogu czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Zawarcie wskazanej we wniosku umowy subwencji finansowej nie zostało bowiem wymienione w ustawowym katalogu czynności określonych w art. 1 ust. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych i podlegających opodatkowaniu tym podatkiem, a w szczególności czynność ta nie stanowi pożyczki. Pomoc finansowa jako kwota uzyskanego finansowania nie podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych. A zatem na Wnioskodawcy nie będzie ciążył obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych z tytułu zawarcia ww. umowy.

5 sierpnia 2020