Nabycie kart Multisport uprawnia do odliczenia podatku naliczonego | ECDP Group

Zespół ECDDP informuje, że 27.10.2016 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie wydał interpretację indywidualną (znak: 1462-IPPP1.4512.735.2016.1.MK) w przedmiocie nieodpłatnego udostępnienia kart Multisport.

Sprawa dotyczyła Spółki, która nieodpłatnie udostępnia karty Multisport dla pracowników (które uprawniają ich do wstępu do obiektów sportowo-rekreacyjnych, na baseny, do uczestnictwa w zajęciach sportowych i tanecznych). W związku z nieodpłatnym udostępnieniem kart Multisport pracownikom Spółka nalicza podatek należny. Spółka zapytała czy udostępniając karty Multisport pracownikom powinna wystawiać fakturę wewnętrzną oraz czy w takim przypadku przysługuje Jej prawo do odliczenia podatku naliczonego.

Organ podatkowy przychylił się do stanowiska Podatnika, w ramach którego uznano, że nieodpłatne przekazanie kart Multisport pracownikom jest czynnością zrównaną z odpłatnym świadczeniem usług, na mocy art. 8 ust. 2 ustawy o VAT, co stanowi czynność opodatkowaną podatkiem od towarów i usług. W konsekwencji Organ wskazał, że Spółce na mocy art. 86 ust. 1 ustawy o VAT przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z nabyciem ww. kart (zakup ten ma bowiem związek z czynnościami opodatkowanymi Spółki). Jednocześnie Organ uznał za prawidłowe stanowisko, w świetle którego nie jest konieczne wystawienie faktury wewnętrznej w przypadku udostępnienia ww. kart na rzecz pracowników. Przepisy ustawy o VAT nie przewidują bowiem obowiązku wystawiania faktur wewnętrznych. Zatem w związku z wydaniem ww. kart na Spółce ciąży jedynie obowiązek prawidłowego ustalenia podstawy opodatkowania, ujęcia w ewidencji VAT wartości netto i podatku należnego odnoszącego się do tej czynności i jej rozliczenia w stosownej deklaracji.

2 stycznia 2017