PODATEK AKCYZOWY | ECDP Group

PROCES LEGISLACYJNY

1.     Nowe wzory dokumentów w zakresie podatku akcyzowego

Projekt Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją w zakresie podatku akcyzowego

19.12.2018 r. – Skierowany do podpisu Ministra

Nowe brzmienie otrzymają załączniki do projektowanego  rozporządzenia, tj. wzór:

1)     zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie podatku akcyzowego (AKC-R), stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia;

2)     potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie podatku akcyzowego (AKC-PR), stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia;

3)     zgłoszenia o zaprzestaniu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem akcyzowym, czynności z wykorzystaniem wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od podatku akcyzowego ze względu na ich przeznaczenie lub wyrobów akcyzowych wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 6 grudnia 2008r. o podatku akcyzowym, opodatkowanych zerową stawką podatku akcyzowego ze względu na ich przeznaczenie lub o zaprzestaniu prowadzenia działalności gospodarczej (AKC-Z), stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia.

Planowana data wejścia w życie – 1.01.2019 r.

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12317650/katalog/12545291#12545291

2.     Projekt MF ws. postępowania w przypadku niedostępności Systemu oraz po przywróceniu jego dostępności

Projekt Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie postępowania podmiotów wysyłających, podmiotów odbierających oraz organów podatkowych w przypadku niedostępności Systemu oraz po przywróceniu jego dostępności

19.12.2018 r. – skierowanie do podpisu Ministra

Projekt ma na celu dostosowanie treści aktu wykonawczego do zmian wprowadzanych ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy – Prawo celne (Dz. U. poz. 1697).

Planowana data wejścia w życie – 1.01.2019 r.

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12317651/katalog/12545334#12545334

3.     Elektroniczne deklaracje – podatek akcyzowy, przedpłata akcyzy

Umożliwienie składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej deklaracji podatkowych dla podatku akcyzowego oraz deklaracji w sprawie przedpłaty akcyzy

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku akcyzowego oraz deklaracji w sprawie przedpłaty akcyzy

17.12.2018 r. – uzgodnienia

Nowelizacja rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku akcyzowego oraz deklaracji w sprawie przedpłaty akcyzy (Dz. U. poz. 273) ma na celu umożliwienie składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej deklaracji sporządzonych według wzorów określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku akcyzowego oraz deklaracji w sprawie przedpłaty akcyzy (Dz. U. poz. 384), z wyłączeniem deklaracji o wysokości podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich – do dnia 31 marca
2019 r. Powyższa zmiana podyktowana jest potrzebą dostosowania narzędzi informatycznych, w tym w szczególności Zintegrowanego Systemu Poboru Należności i Rozrachunków z UE  i Budżetem ZEFIR2, do przyjmowania deklaracji podatkowych dla podatku akcyzowego oraz deklaracji w sprawie przedpłaty akcyzy.

Wejście w życie z dniem ogłoszenia.

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12319150/katalog/12556352#12556352

4.      Projekt MF – zwolnienia od podatku akcyzowego

17.12.2018 r. – konsultacje publiczne/uzgodnienia.

Projekt  w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego został opracowany w związku z koniecznością dostosowania treści rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1748), zwanego dalej: „rozporządzeniem w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego”, do regulacji prawnych:

1)     ustawy z dnia 12 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 137), w zakresie wprowadzenia opodatkowania akcyzą dwóch nowych kategorii wyrobów akcyzowych: płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich;

2)     ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy – Prawo celne (Dz. U. poz. 1697), w zakresie objęcia przemieszczania wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, na terytorium kraju, systemem teleinformatycznym (System), tak jak obecnie w przypadku wyrobów akcyzowych objętych procedurą zawieszenia poboru akcyzy. Na mocy tych zmian nastąpiło zastąpienie dokumentu dostawy, który do tej pory funkcjonował w wersji papierowej, elektronicznym dokumentem e-DD oraz dokumentem zastępującym e-DD.

Planowana data wejścia w życie – 1.01.2019 r.

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12318211/katalog/12551252#12551252

5.      Nowelizacja ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy – Prawo celne

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w tej sprawie odbyło się 18 grudnia 2018 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Na mocy ww. ustawy wprowadzona zostanie w okresie od 1.01.2019 r. 31.12.2019 r. możliwość stosowania papierowego dokumentu dostawy dla przemieszczeń wyrobów zwolnionych od akcyzy ze względu na przeznaczenie oraz wyrobów akcyzowych wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy o podatku akcyzowym objętych zerową stawką akcyzy. Możliwe będzie zatem stosowanie w 2019 r. dotychczasowych przepisów do przemieszczeń wyrobów zwolnionych od akcyzy ze względu na przeznaczenie oraz wyrobów z załącznika nr 2 do ustawy o opodatkowanych zerową stawką akcyzy.

Data wejścia w życie 1.01.2019 r.

https://www.senat.gov.pl/prace/senat/proces-legislacyjny-w-senacie/ustawy-uchwalone-przez-sejm/ustawy-uchwalone-przez-sejm/ustawa,719.html

6.      Nowelizacja ustawy o podatku akcyzowym

Ustawa przedłuża obowiązywanie zerowej stawki akcyzy na płyn do papierosów elektronicznych oraz wyroby nowatorskie do dnia 30 czerwca 2020 r.

18.12.018 r. – Prezydent podpisał ustawę.

Prace w senacie:

https://www.senat.gov.pl/prace/senat/proces-legislacyjny-w-senacie/ustawy-uchwalone-przez-sejm/ustawy-uchwalone-przez-sejm/ustawa,697.html

Prace w sejmie:

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=86CE0FF35FCF7D9BC125834C002773DD

Data wejścia w życie – 31.12.2018 r.

21 grudnia 2018