Podatki bezpośrednie | ECDP Group

Zmiany w obszarze podatków bezpośrednich
(18 – 22 marca 2019)

1.      Zwolnienie z CIT dywidendy wypłacanej następcy prawnemu

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 14.02.2019 r., sygn. akt: II FSK 471/17

W przywołanym wyroku NSA wskazał, że warunkiem materialnoprawnym zwolnienia podatkowego, o którym mowa w art. 22 ust. 4 w zw. ust. 4a ustawy o PDOP jest dwuletni termin nieprzerwanego posiadania udziałów (akcji) spółki wypłacającej dywidendę.

NSA podkreślił, że zwolnienie od podatku jest prawem majątkowym, w które – zgodnie z art. 93c Ordynacji podatkowej, może wstąpić następca prawny. W związku z powyższym, dwuletni termin, o którym mowa w art. 22 ust. 4a, jest zachowany (bieg terminu nie ulega przerwaniu) także w przypadku kontynuacji posiadania udziałów przez spółkę powstałą w wyniku podziału przez wydzielenie – jako następcy prawnego spółki dzielonej.

2.      Nabycie usług wsparcia sprzedażowego i technicznego od podmiotów powiązanych podlega limitowaniu zgodnie z art. 15e ustawy o PDOP

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 15.03.2019 r. sygn. 0111-KDIB1-1.4010.1.2019.2.BSA

Podatnik nabywa od podmiotu powiązanego usługę wsparcia biznesowego (technicznego oraz sprzedażowego) w której zakres wchodzą m.in. następujące czynności: zapewnienie obsługi technicznej klientów, sprawowanie nadzoru procesów technologicznych, zapewnienie zgodności ze standardami bezpieczeństwa klientów oraz standardami etycznymi, promowanie produktów, utrzymywanie dobrych relacji z klientem czy też aktywne wspieranie i uczestniczenie w bezpiecznym wprowadzaniu produktów na rynek. Organ nie zgodził się z podatnikiem, stwierdzając, że nabywane usługi podlegają limitowaniu w możliwości zaliczenia do kosztów podatkowych na podstawie art. 15e ustawy o PDOP. W ocenie organu, nabywane od podmiotu powiązanego usługi wsparcia technicznego i wsparcia sprzedaży niewątpliwie noszą szereg cech charakterystycznych dla usług doradczych, reklamowych, badania rynku, są zatem usługami o podobnym charakterze do ww. Jak podsumował organ, cechy tych usług przeważają nad elementami charakterystycznymi dla innych świadczeń.

3.      Wydatek z tytułu zrekompensowania kontrahentowi zapłaty odsetek ustawowych od zaległości podatkowych a KUP

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 15.03.2019 r. sygn. 0111-KDIB1-1.4010.19.2019.1.SG

Spółka wystawiła w sposób błędny faktury na rzecz kontrahenta, w wyniku czego był on zobowiązany do dokonania korekt, a w konsekwencji zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę. Zgodnie z oczekiwaniami kontrahenta, Spółka zgodziła się ponieść ciężar ekonomiczny zapłaconych przez niego odsetek od zaległości podatkowych. Spółka zwróciła się z zapytaniem, czy może uznać kwotę przekazaną kontrahentowi za koszt uzyskania przychodu. Organ interpretacyjny uznał, że wydatek ten nie może stanowić dla Spółki kosztu podatkowego, gdyż tego typu działanie powodowałoby przeniesienie ciężaru ekonomicznego  omawianego wydatku na Skarb Państwa. Jak stwierdził organ, wnioskodawca (spółka) zaliczając ten wydatek do kosztów uzyskania przychodów, nie poniósłby realnego ciężaru własnych nieprawidłowości, ale poprzez pomniejszenie należnych podatków przerzuciłby ten ciężar na państwo.

4.      Czy usługi techniczne nabyte od podmiotu powiązanego podlegają w całości zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów?

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 18.03.2019 r. sygn. 0111-KDIB2-1.4010.3.2019.2.BJ

Podatnik nabywa od podmiotu powiązanego usługi techniczne, których zakres zasadniczo obejmuje 3 grupy świadczeń:

  • przygotowanie rysunków, projektów oraz planów produktów,
  • opracowywanie harmonogramu cyklu produkcyjnego oraz wykazu materiałów niezbędnych do wykonania określonego zadania produkcyjnego, oraz
  • przygotowanie budżetu (kalkulacja kosztów realizacji zamówienia) oraz określenie przewidywanych kosztów środków produkcji zużytych na wytworzenie danego wyrobu.

Organ zgodził się z podatnikiem, że wymienione usługi mogą w całości stanowić koszt podatkowy Spółki. Jak wskazano, w świetle przedstawionego we wniosku opisu sprawy, brak jest wątpliwości, że nabywane usługi wsparcia technicznego nie zostały wymienione wprost w art. 15e ust. 1 ustawy o PDOP – co więcej – nie są również podobne do wskazanych w tym przepisie. W konsekwencji limitowanie, o którym mowa w regulacji nie dotyczy nabywanych przez Spółkę usług.

PDOF

5.      Czy paliwo może być objęte ryczałtem na używanie służbowego samochodu do celów prywatnych?

Wyrok WSA w Łodzi z 28.02.2019 r. sygn. akt: I SA/Łd 748/18

W przywołanym wyroku sporne zagadnienie sprowadzało się do wykładni przepisu art. 12 ust 2a ustawy o PDOF, w zakresie ustalania przychodu z nieodpłatnego świadczenia w postaci wykorzystywania przez pracownika samochodu służbowego do celów prywatnych, w szczególności czy określone w ww. przepisie ryczałty obejmują zużyte przez pracownika na cele prywatne paliwo.

Zdaniem Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej wartość tego przychodu nie obejmuje udostępnionego pracownikowi paliwa, które stanowi odrębne świadczenie podlegające odrębnemu opodatkowaniu jako nieodpłatne świadczenie nie objęte ryczałtem, o którym mowa w przywołanym przepisie.

Sąd nie podzielił jednak tego stanowiska. Zdaniem sądu, wykładnia art. 12 ust. 2a ustawy o PDOF, która pozwalałaby na podwyższenie wartości nieodpłatnego świadczenia przez dodanie do niego dodatkowych elementów, takich jak koszt paliwa jest niedopuszczalna.

Sąd wyjaśnił, że intencją wprowadzenia rozwiązania zawartego w art. 12 ust. 2a ustawy o PDOF było uproszczenie zasad ustalania wartości nieodpłatnego świadczenia z tytułu używania przez pracownika samochodu służbowego do celów prywatnych. W związku z powyższym należy przyjąć, że ryczałt ten obejmuje wszystkie wydatki ponoszone przez pracodawcę związane z używaniem samochodu przez pracownika. Objęcie ryczałtem samego tylko udostępnienia samochodu, w tym ewentualnie kosztów stałych związanych z jego eksploatacją przy konieczności odrębnego, skomplikowanego ustalania kosztów zużycia paliwa nie realizowałoby założonego celu, a przeciwnie – stanowiłoby dalsze skomplikowanie prowadzenia niezbędnych ewidencji.

Sąd podzielił tym samym stanowisko aprobowane powszechnie w wyrokach NSA (zob. wyrok NSA z 5.02.2019 r., sygn. akt:  akt II FSK 338/17).

6.      Obowiązki uczelni dot. wypłaty stypendium na rzecz uczestników projektu w ramach programu finansowania z udziałem środków europejskich

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 15.03.2019 r. sygn. 0112-KDIL3-2.4011.69.2019.1.DJ

Politechnika wypłaca stypendia na rzecz studentów i doktorantów realizujących dany projekt badawczy na podstawie indywidualnej umowy zawartej z uczelnią. Stypendium finansowane jest w całości ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalne (EFRR). Organ interpretacyjny zgodził się z uczelnią, że w związku z wypłatą stypendiów po stronie studentów i doktorantów nie powstanie przychód w podatku dochodowym od osób fizycznych. W opisanym przypadku ma bowiem zastosowanie zwolnienie o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o PDOF, zgodnie z którym, wolne od podatku są środki finansowe otrzymane przez uczestnika projektu jako pomoc udzielona w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. W rozumieniu przytoczonej ustawy, za środki europejskie uważa się m.in. środki pochodzące z funduszy strukturalnych, w tym Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W konsekwencji, na uczelni nie ciążą obowiązki płatnika w związku z wypłatą opisanych wyżej stypendiów.

PROCES LEGISLACYJNY

7.    Wzór deklaracji o wysokości zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych od wypłat odsetek i dyskonta zrealizowanych w ramach emisji danej serii obligacji

Proponowany w projekcie rozporządzenia wzór deklaracji CIT-12 jest związany z zasadami dotyczącymi opodatkowania odsetek lub dyskonta od obligacji wprowadzonymi w art. 18-21 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2193 i 2500).

Projekt jest obecnie w fazie uzgodnień.

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321376/katalog/12577586#12577586

25 marca 2019

Powiązane specjalizacje: