PODATKI BEZPOŚREDNIE | ECDP Group

WYROKI SĄDOWE I INTERPRETACJE PODATKOWE – podatek dochodowy od osób prawnych

 

1. Usługi wsparcia w procesie zakupów nabywane od podmiotów zagranicznych a KUP

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 14.09.2018r., znak: 0111-KDIB1-3.4010.322.2018.2.IZ

Usługi wsparcia w procesie zakupów nabywane od podmiotu powiązanego podlegają ograniczeniu w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów, zgodnie z art. 15e ust. 1 ustawy o PDOP.

Spółka będąca polskim rezydentem podatkowym nabywa od podmiotu powiązanego mającego siedzibę w Niemczech usługi wsparcia w procesie zakupów. Zgodnie z opisem świadczenia przedstawionym przez Spółkę, polegają one na prowadzeniu negocjacji z dostawcami w celu ustalenia możliwie najkorzystniejszych cen zakupu materiałów/surowców, uzyskania rabatów, itp.

W opinii organu podlegają one limitowaniu w zakresie możliwości uznaniu za KUP, zgodnie z art. 15e ustawy o PDOP. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej – stosując dyrektywy wykładni językowej – uznał, że należy zaklasyfikować je do usług o podobnym charakterze do usług doradczych. Jako argument wskazał fakt, że zarówno usługi wsparcia zakupów jak i doradcze opierają się na tych samych elementach charakterystycznych, a ich skutkiem jest podzielenie się wiedzą ze świadczeniobiorcą.

2. Wydatki poniesione na rzecz podmiotu powiązanego z tytułu przeniesienia majątkowych praw autorskich a KUP

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 17.09.2018, znak: 0111-KDIB1-3.4010.328.2018.2.IZ

Podatnik zawarł z podmiotem powiązanym umowę, na podstawie której zleca mu wytworzenie utworu w rozumieniu prawa autorskiego. W związku z realizacją umowy, podatnik dokonuje wypłat należności na rzecz podmiotu powiązanego z tytułu przeniesienia autorskich praw majątkowych do wytworzonego utworu.

W opinii organu wyżej wskazane opłaty, nie podlegają limitowaniu w zakresie możliwości uznania za KUP – jak bowiem stwierdzono – nie stanowią one opłat i należności za korzystanie lub prawo do korzystania z majątkowych praw autorskich (zgodnie z art. 15 ust. 1 pkt 2). Jak wynika z zajętego stanowiska, ograniczeniu podlegają tylko i wyłącznie wszelkiego rodzaju należności licencyjne za użytkowanie lub prawo do użytkowania utworu. Regulacja nie ma natomiast zastosowania w przypadku, gdy pomiędzy stronami dochodzi do przeniesienia prawa do rozporządzania danym utworem.
W uzasadnieniu powołano się na treść Modelowej Konwencji OECD, a w szczególności art. 12 ust. 2, definiującego pojęcie należności licencyjnych.

3. Opłaty zw. z korzystaniem z praw własności przemysłowych na rzecz podmiotu powiązanego a KUP

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 18.09.2018r., znak: 0111-KDIB1-2.4010.317.2018.1.MS

Kolejna interpretacja potwierdzająca stanowisko organów zgodnie z którym, opłaty ponoszone przez podatników związane z korzystaniem z praw własności przemysłowych – niezbędnych do prowadzenia działalności produkcyjnej firmy – na rzecz podmiotu powiązanego, należy uznać za koszty bezpośrednio związany z wytworzeniem wyrobu/towaru. Tym samym – zgodnie z art. 15e ust. 11 – poniesione wydatki w całości można uznać za koszty uzyskania przychodów.

PROCES LEGISLACYJNY

1. Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw z 24.08.2018 r.

Projekt zawiera liczne zmiany, które w skrócie zostały wymienione w zeszłym tygodniu. W kolejnych Przeglądach będziemy bardziej szczegółowo omawiać poszczególne z nich.

Innovation Box

Innovation box to rozwiązanie dotyczące atrakcyjnego opodatkowania dochodów uzyskiwanych przez przedsiębiorców z praw własności intelektualnej. W uzasadnieniu projektu Ministerstwo podnosi, iż omawiane zmiany mają m.in. pozytywnie wpłynąć na rozwój działalności badawczo-rozwojowej w Polsce oraz zapobiegać lokowaniu praw będących w posiadaniu przedsiębiorców w państwach stosujących korzystniejsze warunki opodatkowania. Podobne rozwiązania funkcjonują w wielu krajach europejskich.

Nowe przepisy przewidują preferencyjną, wynoszącą 5% podstawy opodatkowania stawkę podatku dochodowego. Projekt zawiera zamknięty katalog kwalifikowanych praw własności intelektualnej oraz źródeł kwalifikowanego dochodu z nimi związanych, które mogą być brane pod uwagę przy stosowaniu preferencyjnej stawki opodatkowania. Określa również, iż prawa te muszą być wytworzone, rozwinięte lub ulepszone przez podatnika w ramach jego działalności gospodarczej, a także podlegać ochronie prawnej na podstawie ustaw lub umów międzynarodowych.

Warto zaznaczyć, iż korzystanie z preferencyjnej stawki opodatkowania ma być prawem, a nie obowiązkiem podatnika. Jest to uzasadnione ze względu na dodatkowe wymagania związane z prowadzeniem specjalnej ewidencji rachunkowej kwalifikowanych praw własności intelektualnej.

Zmiany dotyczą zarówno ustawy o PDOF jak i ustawy o PDOP.

RCL; Projekt w fazie opiniowania https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12315309

2. Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw z 17.07.2018 r.

Komisja Finansów Publicznych wydała sprawozdanie wraz z wnioskiem o uchwalenie projektu przez Sejm (druk nr 2843). Zmiany proponowane w projekcie zostały omówione w zeszłym tygodniu.

Sejm:  https://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=2809

21 września 2018