Split payment uchwalony przez Sejm | ECDP Group

Zespół ECDDP Sp. z o. o. informuje o uchwalonej 9.11.2017 r. przez Sejm ustawie o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, na podstawie której wprowadzony zostanie do ustawy o podatku od towarów i usług (ustawa o VAT) tzw. mechanizm podzielonej płatności (ang. split payment). Ustawa została przekazana do Senatu, a następnie trafi do Prezydenta. Zmiany w ustawie o VAT mają wejść w życie 1.04.2018 r.

Mechanizm podzielonej płatności polega na tym, że nabywca towarów i usług dokonuje zapłaty kwoty równej wartości sprzedaży netto na rachunek rozliczeniowy dostawcy lub usługodawcy, natomiast zapłata kwoty podatku VAT następuje na tzw. rachunek VAT dostawcy lub usługodawcy. Decyzja co do zastosowania ww. mechanizmu w danej transakcji między przedsiębiorcami ma należeć do nabywcy towarów lub usług (płatność w ramach podzielonej płatności ma być dobrowolna). Celem takiego rozwiązania ma być zwiększenie stabilności wpływów z tytułu podatku VAT oraz zapobieganie unikaniu płacenia podatku VAT (jak wynika z uzasadnienia ustawy o zmianie ustawy o VAT oraz niektórych innych ustaw).

Środki z rachunku VAT będą mogły być wykorzystane zasadniczo wyłącznie w celu zapłaty podatku VAT na inny rachunek VAT lub w celu przelania danej kwoty VAT na rachunek urzędu skarbowego. Przekazanie środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku VAT na wskazany przez podatnika inny rachunek bankowy (albo rachunek w SKOK) będzie mogło nastąpić wyłącznie za zgodą naczelnika urzędu skarbowego wyrażoną w formie postanowienia, wraz ze wskazaniem przez naczelnika urzędu skarbowego wysokości przekazywanych kwot. Naczelnik urzędu skarbowego będzie miał 60 dni na wydanie postanowienia w przedmiocie udzielenia zgody na rozdysponowanie ww. środkami. Podatnicy będą więc mieli ograniczoną możliwość przeznaczania kwoty znajdującej się na rachunku VAT na inne cele (np. na spłatę bieżących zobowiązań). Niewątpliwie takie rozwiązanie będzie miało istotny wpływ na ograniczenie płynności finansowej przedsiębiorców.

W ustawie przewidziane zostały również zachęty dla podatników, którzy zdecydują się na zastosowanie mechanizmu podzielonej płatności. Przede wszystkim w takim przypadku organy podatkowe co do zasady nie będą miały możliwości ustalenia dodatkowych zobowiązań podatkowych (sankcja), o których mowa w art. 112b ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 oraz art. 112c ustawy o VAT (do wysokości kwoty odpowiadającej kwocie podatku wynikającej z otrzymanej faktury zapłaconej z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności). Dodatkowo, w przypadku gdy podatnik będzie wnioskował o zwrot różnicy podatku VAT na rachunek VAT, to zwrot ten będzie dokonany w terminie 25 dni od złożenia rozliczenia, bez możliwości przedłużania tego terminu przez organy podatkowe.

ECDDP będzie informować Państwa o dalszych pracach legislacyjnych nad ustawą wprowadzającą mechanizm split payment.

24 listopada 2017