Zmiany w obszarze od podatku i usług | ECDP Group

1.      Brak opodatkowania dotacji otrzymanej na pokrycie kosztów realizacji projektu

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 03.07.2019 r., znak 1061-IPTPP1.4512.301.2016.9.MSU

Uniwersytet jako członek Konsorcjum skupiającego uczelnie i podmioty gospodarcze realizuje projekt w ramach strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych. W ramach realizowanego projektu nie ma konkretnego zamawiającego, będącego odbiorcą usługi. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju występuje jako strona finansująca na podstawie umowy zawartej z dnia 27 kwietnia 2016 r. o wykonanie i finansowanie projektu w ramach strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych. Stroną umowy z NCBiR jest sp. z o. o. jako wykonawca będący liderem Konsorcjum. Uniwersytet będzie uczestniczył w realizacji fazy badawczej projektu prowadząc badania w pięciu przypisanych mu obszarach. Opracowana metodyka zawarta w publikacjach projektowych będzie powszechnie dostępna między innymi dla Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (dalej: GDOŚ). Wypracowane w projekcie rozwiązania służyć będą realizacji zadań publicznych, wynikających z obowiązujących krajowych i międzynarodowych regulacji prawnych. W rezultacie wypracowana zostanie innowacyjna i powtarzalna metodyka, udostępniona w dokumencie (dalej: Podręcznik). Przygotowany Podręcznik po pozytywnej recenzji i zarekomendowaniu przez GDOŚ, umożliwi powszechne jego wdrożenie i będzie można go wykorzystywać w skali całego kraju przez innych interesariuszy projektu.

Organ podatkowy uznał, iż okoliczność wykonania określonych czynności przez Uniwersytet, ale bez cechy wyświadczenia tego wszystkiego w ramach działań na rzecz konkretnego podmiotu jako usługobiorcy, nie upoważnia do przyjęcia, że wystąpiło świadczenie usług w znaczeniu właściwym dla sfery podatku VAT. Skoro zatem nie mamy do czynienia ze „świadczeniem usług”, o których mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, to badanie kwestii ewentualnej „odpłatności” uzyskanej przez Uniwersytet za czynności wykonane w ramach projektu jest bezprzedmiotowe. Mając na uwadze powyższe należy uznać, że otrzymana dotacja na realizację projektu badawczo rozwojowego nie będzie stanowiła podstawy opodatkowania w rozumieniu art. 29a ust. 1 ustawy o VAT.

2.      Skutki podatkowe związane z wypłacaniem/otrzymywaniem świadczenia gwarancyjnego

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 02.07.2019 r., znak: 0114-KDIP1-2.4012.359.2019.1.WH

W związku ze sprzedażą nieruchomości Sprzedający zamierza zawrzeć z Kupującym umowę gwarancji czynszowej. Na mocy ww. umowy Kupujący będzie otrzymywał od Sprzedającego świadczenia, które będą wyrównywały niedobory w faktycznie uzyskiwanych dochodach z najmu. Jednocześnie, w okresie obowiązywania umowy, Sprzedający będzie upoważniony do aktywnego poszukiwania nowych najemców, tak aby doprowadzić do wynajęcia całej powierzchni w budynkach na poziomie przyjętym na potrzeby kalkulacji ceny za nieruchomość. Organ podatkowy zgodził się ze stanowiskiem Wnioskodawców i wskazał, że kwota świadczenia gwarancyjnego jaką otrzyma Kupujący od Sprzedającego nie będzie stanowiła wynagrodzenia za świadczenie usług w rozumieniu ustawy o VAT. Wypłata środków pieniężnych w ramach świadczenia gwarancyjnego będzie stanowiła świadczenie ze strony Sprzedającego, wynikające z wykonania zobowiązania o charakterze gwarancyjnym, względnie rekompensacyjnym. Z tego tytułu Sprzedający nie otrzyma od Kupującego jakichkolwiek świadczeń ekwiwalentnych, nie uzyska jakichkolwiek korzyści, ani też nie skorzysta z jakichkolwiek usług świadczonych przez Kupującego lub inne podmioty. Kupujący nie zobowiąże się do powstrzymania się od dokonania określonych czynności lub do tolerowania określonych czynności lub sytuacji. W związku z otrzymanym świadczeniem Kupujący nie będzie również zobowiązany do wystawienia faktury, natomiast nie ma przeciwskazań do wystawienia przez niego noty księgowej.

3.      Brak konieczności rozpoznania obowiązku podatkowego z tytułu wprowadzonej do sieci energii elektrycznej

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 01.07.2019 r., znak 0113-KDIPT1-1.4012.257.2019.1.MSU

Wnioskodawca w 2018 r. rozpoczął realizację inwestycji polegającej na montażu instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej. W związku z tym, że zamontowane instalacje fotowoltaiczne są wykorzystywane do wytwarzania energii elektrycznej, Wnioskodawca planuje zawrzeć z przedsiębiorstwem zajmującym się dystrybucją energii elektrycznej odrębnych umów na każdy budynek. Przedmiotem umowy kompleksowej jest sprzedaż energii elektrycznej, świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej, a także świadczenie usługi odbioru i rozliczania energii elektrycznej wprowadzanej do sieci z instalacji fotowoltaicznej. Energia elektryczna wytwarzana przez instalacje fotowoltaiczne jest wprowadzana do sieci, magazynowana w niej a następnie pobierana na potrzeby poszczególnych budynków użyteczności publicznej. Na każdej mikroinstalacji zostanie zamontowany układ blokująco-monitorujący, w rezultacie energia elektryczna wytworzona przez mikroinstalacje zostanie w całości wykorzystana na potrzeby konkretnych obiektów. Nie powstaną zatem nadwyżki energii, w rezultacie powstaje tzw. saldo dodatnie. Organ podatkowy zgodził się ze stanowiskiem Wnioskodawcy i uznał, że w przypadku, gdy ilość energii elektrycznej pobranej z sieci będzie większa niż ilość energii wprowadzonej do tej sieci oraz ilość energii zmagazynowanej podlegającej rozliczeniu, po stronie Wnioskodawcy nie powstanie obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług. Zaznaczył jednak, że wprowadzenie energii elektrycznej do sieci wytworzonej w mikroinstalacji OZE za wynagrodzeniem na podstawie zawartej umowy j stanowi czynność podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług jako odpłatna dostawa towarów na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, a podmiot wprowadzający tę energię w odniesieniu do tej czynności jest uznany za podatnika podatku VAT, przy czym podstawę opodatkowania dla ww. dostawy stanowi różnica pomiędzy ilością wprowadzonej do sieci energii a ilością zużytej energii w danym okresie rozliczeniowym, tj. nadwyżka wprowadzonej energii.

PROCES LEGISLACYJNY

4.     Nowelizacja  ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw – druk sejmowy nr 3602

Skierowany do Sejmu 9.07.2019 r. projekt ustawy stanowi kontynuację projektu z 14.05.2019 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Należy przypomnieć, że projekt ten przewiduje wprowadzenie obowiązku stosowania mechanizmu podzielonej płatności w odniesieniu do towarów i usług wskazanych w projektowanym załączniku nr 15 do ustawy. Obowiązkowe stosowanie tego mechanizmu dotyczyć ma transakcji o wartości przekraczającej 15.000 zł dokonywanych pomiędzy przedsiębiorcami. Przepisy projektowanej ustawy zakładają także zmiany w systemie solidarnej odpowiedzialności nabywcy towarów i usług objętych mechanizmem podzielonej płatności. Projekt zakłada również likwidację mechanizmu odwrotnego obciążenia w przypadku transakcji krajowych.

Zgodnie z przedmiotowym projektem ustawy, przepisy mają wejść w życie 1.09.2019 r.

5.      Ustawa z 4.07.2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw – druk sejmowy nr 3500

Senat 12.07.2019 r. przyjął ustawę bez poprawek. Szczegółowe założenia ustawy zostały przedstawione w Przeglądzie Podatkowym nr 29. Zasadniczo ustawa dotyczy zniesienia deklaracji VAT-7 i VAT-7K, poprzez wprowadzenie jednego pliku JPK VAT, który zawierać ma w sobie deklarację oraz ewidencję VAT.

Jednocześnie ustawa zakłada wprowadzenie kary pieniężnej 500 zł za nieskorygowane błędy w ewidencji, jak również niewielkie zmiany w zakresie rozliczania podatku należnego z tytułu importu w deklaracji.

Aktualnie ustawa oczekuje na podpis Prezydenta.

Przepisy mają wejść w życie 1.01.2020 r.

6.      Ustawa z 4.07.2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw – druk sejmowy nr 3499

Senat 12.07.2019 r. przyjął ustawę bez poprawek. Należy przypomnieć, że ustawa przewiduje między innymi:

  • zmianę w zakresie definicji pierwszego zasiedlenia budynku;
  • możliwość wystawienia faktury wyłącznie do paragonu z NIP-em nabywcy;
  • ułatwienia dla komorników i organów egzekucyjnych;
  • wyłączenie możliwości korzystania ze zwolnienia przedmiotowego w VAT (do 200 tysięcy złotych rocznego obrotu) przez niektóre grupy podatników;
  • obniżenie sankcji VAT w niektórych przypadkach;
  • zmianę w zakresie procedury dotyczącej rolników ryczałtowych.

Aktualnie ustawa oczekuje na podpis Prezydenta.

Zgodnie z projektowaną ustawą, przepisy mają wejść w życie 1.09.2019 r.

15 lipca 2019