„Coaching narzędziowy. Relacja szef – podwładny. Pomagać, wyręczać czy inspirować?” | ECDP Group

„Coaching narzędziowy. Relacja szef – podwładny. Pomagać, wyręczać czy inspirować?”

Cele szkolenia

•  pomoc w tworzeniu i doprecyzowaniu standardów handlowych oraz standardów kierowania zespołem podwładnych różnych szczebli;

•  trenowanie przez dyrektorów umiejętności przedstawiania w sposób jasny i precyzyjny intencji i instrukcji coachingowych;

•  trenowanie przez dyrektorów umiejętności pracy z arkuszem  spotkań coachingowych (zapisu potencjału i ograniczeń podwładnego w konkretnych kategoriach wypracowanego standardu);

•  trenowanie przez dyrektorów umiejętności ustawiania scenki diagnostyczne i korekcyjnej, koniecznej do treningu nowych umiejętności przez podwładnego.

Program szkolenia

1.  Rozpoznanie potrzeb i doświadczeń szefów w obszarze coachingu.

2.  Filozofia i etapy coachingu z podwładnym (wykład, model, wymiana doświadczeń).

3.  Pierwsze próby używania modelu coachingu do doskonalenia standardów szefowskich. Umowa, potencjał i ograniczenia podwładnego, informacje zwrotne o pozytywach i rezerwach (praca w podgrupach, zapis i analiza materiału video, trening).

4.  Pomagać, inspirować czy wyręczać? Granice odpowiedzialności szefa i pomocy podwładnemu: wdrożenie decyzji o standardach i przebiegu coachingu, reakcja na prośbę podwładnego o pomoc w trudnościach podczas kontaktu z klientem (wykład, model, wymiana doświadczeń).

5.  Przygotowanie do roli coacha. Procedura zapisu najważniejszych dla szefa kategorii handlowych jako niezbędny element udzielania informacji zwrotnych podwładnemu (wykład, model, wymiana doświadczeń, trening).

6.  Umowa na spotkania coachingowe. Trenowanie umiejętności precyzyjnego przekazania celu i warunków współpracy coach-podwładny. Informacja dla zespołu i przekazanie indywidualnej decyzji o coachingu, jego celu oraz intencjach szefa (doskonalenie, a nie ocena), zapowiedź etapów współpracy podczas coachingu, instrukcja dla podwładnego, jak ma przedstawić szefa klientowi (wykład, model, trening, wymiana doświadczeń).

7.  Informacje zwrotne od szefa (pozytywy i rezerwy) po obserwacji rozmowy handlowej podwładnego z klientem. Jak odwoływać się do wcześniej przygotowanych kategorii i standardów handlowych (wykład, wymiana doświadczeń, model, trening).

8.  Indywidualny trening w roli coacha. Symulowanie pierwszych etapów coachingu- od umiejętności zawarcia precyzyjnego kontraktu do informacji zwrotnych (praca w podgrupach, analiza zapisu video, trening).

9.  Jak wpływać na podwładnego, aby brał większą odpowiedzialność za rozwiązywanie swoich trudności i jak pomagać mu w podejmowaniu ryzyka zmian (wykład, model, wymiana doświadczeń)?

10.  Sposoby organizowania sytuacji korekcyjnych dla pracowników podczas coachingu. Trenowanie nowych umiejętności handlowych lub szefowskich z podwładnym (praca w podgrupach, analiza zapisu video, trening).

11.  Planowanie realnych zadań coachingowych (ćwiczenia w podgrupach).

Zakończenie warsztatu.

Zapraszamy do kontaktu

Zapraszamy do kontaktu