„Psychologiczne aspekty zarządzania różnorodnością. Jak motywować podwładnych, uczyć ich odpowiedzialności, samodzielności, mobilizować do działań w polach, na które mają wpływ”

Cele szkolenia

W trakcie zajęć koncentrować się będziemy na tym, aby każdy uczestnik po warsztacie potrafił:

• nazywać odważnie i jasno własne intencje i interesy (szczególnie w trudnych, złożonych  i chaotycznych, konfliktowych sytuacjach);

• wydobywać informacje o psychologicznych potrzebach podwładnych;

• używać modelu negocjacji nastawionych na współpracę w sytuacjach konfliktu interesów (stanowisko – potrzeby – problem do rozwiązania – wspólne poszukiwanie rozwiązań);

• występować przed zespołem;

• motywować z wykorzystaniem pozafinansowych form sankcji i docenienia (struktury oranżu) lub dawać odpowiedzialność i wspierać w wykonaniu zadania (struktury zmierzające w kierunku turkusu), gdy warto – nie przeszkadzać zespołowi;

• przechodzić od prośby do negocjacji, kiedy w rozmowie z podwładnym argumenty nie skutkują;

• przekazywać niewygodne polecania służbowe, delegować, dawać odpowiedzialność i rozliczać wykonanie zadań;

• zdiagnozować na jakim etapie rozwoju jest organizacja oraz na jakim etapie procesu grupowego znajduje się jego zespół;

• przeprowadzić narzekającego podwładnego od destrukcyjnej krytyki do budowania postawy odpowiedzialności i konstruktywnego poszukiwania rozwiązań.

Program szkolenia

Ramowy program warsztatu dwudniowego:

1.  Przedstawienie się oraz doprecyzowanie oczekiwań uczestników.

2.  Psychologiczne zjawisko projekcji w procesie zarządzania. Sposoby zapobiegania destrukcyjnym domysłom na temat motywów działania szefa i podwładnego, współpracownika, czyli sztuka mówienia o intencjach, sztuka zadawania pytań i udzielania asertywnych odpowiedzi, umiejętne zastosowanie parafrazy, informacji zwrotnej.

3.  Model negocjacji nastawionych na współpracę. Podstawowy sposób regulowania konfliktu interesów, budowania współpracy i współodpowiedzialności w relacji szef –podwładny, szef – zespół, podwładny – podwładny. Szefowskie targowanie się.

4.  Psychologiczne aspekty zarządzania różnorodnością (wykład o filozofii szefowskiej ze szczególnym uwzględnieniem tematyki zespołów międzypokoleniowych, turkusowych modeli zarządzania, Design Thinking, Agile – zwinnych metod zarządzania.

5.  Wystąpienia przed zespołem. Wyznaczanie podwładnym granic i komunikowanie maksymalnych preferencji zgodnie z systemem wartości szefa, aby zminimalizować ryzyko wystąpienia oporu w zespole, niekorzystnych dla szefa postaw np: brak współpracy, wzajemna zazdrość, niezdrowa rywalizacja, dyskryminacja członków zespołu itp.

6.  Jak motywować z wykorzystaniem pozafinansowych form sankcji i docenienia (struktury oranżu) lub dawać odpowiedzialność i wspierać w wykonaniu zadania (struktury zmierzające w kierunku turkusu)? Jak kształtować postawę odpowiedzialności podwładnego w sytuacjach złożonych i chaotycznych? Sztuka nieprzeszkadzania zespołowi.

7.  Rozszerzenie listy możliwych sankcji i sposobów doceniania. Rozszerzenie listy sposobów na kształtowanie postawy odpowiedzialności.

8.  Szef w obszarze prośby. Ćwiczenie używania algorytmu od prośby do negocjacji, który ułatwia odmawianie, wpływa na postawę odpowiedzialności i zjednuje podwładnego do współpracy. Jak prosić swojego przełożonego, mówić o interesach własnych, zespołu, bez wywierania presji na przełożonego, obrażania się i kajania?

9.  Szef w obszarze decyzji. Jak podejmować decyzje w sytuacjach złożonych i chaotycznych? Jak przekazywać niewygodne polecania służbowe? Jak delegować i rozliczać wykonanie zadań? Trening z wykorzystaniem algorytmu trudnej decyzji i bazowych technik asertywności szefa.

10. Jak przeciwstawiać się osłabnięciu zapału u pracowników oraz mobilizować ich do działań ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki zespołów międzypokoleniowych?

11. Jak zorientować się na jakim etapie rozwoju jest organizacja oraz na jakim etapie procesu grupowego jest mój zespół? Czy zawsze „narzekanie i wytykanie niedociągnięć w zespole” oznacza brak zaangażowania i motywacji do pracy?

12. Planowanie realnych zmian w relacji szef – podwładny – zespół. Inspiracje: Turkusowe modele zarządzania, Design Thinking, Agile – zwinne zarządzanie.

13. W jaki sposób prezentować się przed zespołem, szefem lub na konferencjach? Podstawowe narzędzia prowadzenia efektywnych zebrań oraz tworzenia prezentacji multimedialnych.

Zapraszamy do kontaktu

Zapraszamy do kontaktu