Podatek od czynności cywilnoprawnych | ECDP Group

WYROKI SĄDOWE I INTERPRETACJE PODATKOWE

1.     Z tytułu cesji wierzytelności (umowy sprzedaży wierzytelności) należy odprowadzić podatek od czynności cywilnoprawnych w wysokości 1% od ceny zakupu wierzytelności

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z 5.02.2019 r. sygn. akt I SA/Gl 1293/18

Spór pomiędzy podatnikiem a organem podatkowym dotyczył tego, czy umowa cesji, na podstawie której Spółka nabywa wierzytelność od cedenta (zbywcy wierzytelności), podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych, czy podatkowi od towarów i usług.

Spółka zajmująca się obrotem wierzytelnościami zwróciła się z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej, w którego treści zadała pytanie, czy z tytułu cesji wierzytelności (umowy sprzedaży wierzytelności) należy odprowadzić podatek od czynności cywilnoprawnych w wysokości 1% od ceny zakupu wierzytelności?

Zdaniem wnioskodawcy czynność kupna wierzytelności nie podlega podatkowi od towarów i usług, gdyż nie wyczerpuje definicji odpłatnego świadczenia usług. Dlatego też, zdaniem Wnioskodawcy, podlega ona opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

W indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego Dyrektor KIS, uznał stanowisko Wnioskodawcy za nieprawidłowe.

WSA rozpoznający sprawę podkreślił, że działalność polegająca na zawieraniu umów kupna-sprzedaży wierzytelności nie może być traktowana jako świadczenie przez Spółkę odpłatnych usług. Analiza opisu zdarzenia przyszłego doprowadziła Sąd do stanowiska, że Spółka będzie nabywać wierzytelności na własny rachunek i na własne ryzyko. Spółka w ramach tych czynności będzie zobowiązana do przekazania zbywcy wierzytelności wyłącznie umówionej ceny sprzedaży. W konsekwencji zbywca nie będzie miał obowiązku przekazania jakiegokolwiek wynagrodzenia na rzecz Spółki w przypadku ściągnięcia długu od kontrahentów, gdyż Spółka będzie ściągała je na własną rzecz. Podnieść dodatkowo należy, że w każdym przypadku, jeżeli cena nabytych wierzytelności uzależniona jest od wątpliwych perspektyw na ich spłatę i zwiększonego ryzyka niewypłacalności dłużników, różnica między wartością nominalną cedowanych wierzytelności a ceną ich sprzedaży (nie stanowiąc wynagrodzenia za tego rodzaju usługę) odzwierciedla rzeczywistą ekonomiczną wartość owych wierzytelności w chwili sprzedaży.

Tym samym skoro czynności Spółki polegające na kupowaniu wierzytelności w imieniu własnym i na własne ryzyko (opisane we wniosku o wydanie interpretacji) nie są odpłatnym świadczeniem usług w rozumieniu art. 8 ust. 1 w związku z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy VAT, to nie podlegają one podatkowi od towarów i usług. Ustalenie to wyklucza zastosowanie wyłączenia przedmiotowego z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych, o którym mowa w art. 2 pkt 4 u.p.c.c. Zatem nabywanie wierzytelności (umowy kupna-sprzedaży) podlega na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a u.p.c.c. podatkowi od czynności cywilnoprawnych, gdzie obowiązek podatkowy spoczywa na Spółce, jako kupującym (art. 4 pkt 1 u.p.c.c.), a stawka podatkowa to 1% (art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. b u.p.c.c.).

1 marca 2019

Powiązane specjalizacje: