17 – 21 lutego | aktualności w podatku akcyzowym | ECDP Group

WYROKI SĄDOWE I INTERPRETACJE PODATKOWE

1. Stawka akcyzy właściwa do obliczenia kwoty zwolnienia przewidzianego dla energii elektrycznej

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z 4.12.2019 r., sygn. akt III SA/Po 603/19

Sąd wskazał, że przy obliczaniu kwoty zwolnienia od akcyzy ma zastosowanie stawka podatku zastosowana w deklaracji podatkowej od energii elektrycznej w okresach rozliczeniowych, w których podatnik otrzymał dokument potwierdzający umorzenie świadectwa pochodzenia energii. W art. 30 ust. 2 ustawy o podatku akcyzowym wprost wskazano, że zwolnienie od akcyzy energii elektrycznej wytwarzanej z odnawialnych źródeł energii – stosuje się nie wcześniej niż z chwilą otrzymania dokumentu potwierdzającego umorzenie świadectwa pochodzenia energii, poprzez obniżenie akcyzy należnej od energii elektrycznej za najbliższe okresy rozliczeniowe.

Aby stało się możliwe skorzystanie ze zwolnienia z akcyzy konieczne jest uzyskanie dokumentu potwierdzającego umorzenie świadectw pochodzenia energii, przez prezesa URE. Nie można więc powiedzieć, że do uformowania się ostatecznie prawa do obniżenia akcyzy o określoną kwotę dochodzi w momencie sprzedaży energii elektrycznej pochodzącej z odnawialnych źródeł. Wszystkie elementy niezbędne do skorzystania ze zwolnienia kształtują się ostatecznie dopiero z chwilą doręczenia podatnikowi decyzji o umorzeniu świadectw pochodzenia.

Zdaniem sądu do obliczenia kwoty zwolnienia należy zatem zastosować stawkę akcyzy mająca zastosowanie do energii elektrycznej rozliczanej w deklaracji za okres, w którym podatnik otrzyma dokument potwierdzający umorzenie świadectw pochodzenia, bowiem wtedy jego uprawnienie do skorzystania z ulgi zostaje ostatecznie ukształtowane.

24 lutego 2020