17 – 21 sierpnia | nowości w VAT | ECDP Group

WYROKI SĄDOWE I INTERPRETACJE PODATKOWE

1. Obowiązek rozpoznania importu usług

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 17.08.2020 r., znak 0114-KDIP1-2.4012.227.2020.1.PC. Wnioskodawca posiadający siedzibę w Górnej Austrii zajmuje się prefabrykacją elementów budowlanych z klejonki i wznoszeniem z nich kompleksowych obiektów budowlanych. Wnioskodawca pozyskał i zrealizował zlecenie wzniesienia w Polsce więźb dachowych z klejonki dla piętnastu hal. Więźby dla tych piętnastu hal są ujęte w jednej umowie i są wraz z halami budowane od roku 2017. Prefabrykowane elementy konstrukcji są dostarczane w ramach przedsiębiorstwa Wnioskodawcy na plac budowy. Tam są łączone przez zatrudnione osobne przedsiębiorstwo montażowe w ostateczne obiekty budowlane będące przedmiotem zlecenia. Zatrudnione przedsiębiorstwo montażowe ma siedzibę poza Polską i nie ma stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce, nie jest też zarejestrowane jako czynny podatnik podatku od towarów i usług. Usługa przedsiębiorstwa montażowego stanowi usługę związaną z nieruchomością, o której mowa w art. 28e ustawy. Wnioskodawca nie jest obecny na placu budowy ani w postaci własnego personelu ani w postaci jakichkolwiek urządzeń bądź narzędzi, wszelkie prace na budowie na miejscu wykonuje zatrudnione przedsiębiorstwo montażowe. Zarządzanie zleceniem i jego finansowanie jest sprawowane w całości z siedziby Wnioskodawcy. Zdarzają się jedynie wizyty na budowie kierownictwa komercyjno-technicznego Wnioskodawcy w zakresie zwykłym dla branży budowlanej celem kontroli procesów gospodarczych. Działalność Wnioskodawcy w Polsce ograniczała się do realizacji opisanego zlecenia. Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą ustalenia czy jest zobowiązany do rozliczania w Polsce importu usług w związku z nabyciem od zagranicznego usługodawcy (niemającego w Polsce siedziby działalności gospodarczej ani stałego miejsca prowadzenia działalności) usług, do których ma zastosowanie art. 28e ustawy o VAT. Organ podatkowy uznał, że Wnioskodawca nie jest zobowiązany do rozliczenia importu usług w związku z nabyciem od przedsiębiorstwa montażowego usług, do których ma stosowanie art. 28e ustawy o VAT. Regulacja zawarta w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT ma zastosowanie, gdy miejscem świadczenia usług, a tym samym opodatkowania ustalonym na podstawie przepisów ustawy, jest terytorium Polski oraz są spełnione warunki dotyczące zarówno usługodawcy, jak i usługobiorcy. Wnioskodawca nabywał usługi opodatkowane na terytorium Polski. Jednocześnie spełnione zostały warunki wynikające z art. 17 ust. 1 pkt 4 lit. a ustawy o VAT, niemniej Wnioskodawca posiada siedzibę działalności w Austrii i nie posiada na terytorium Polski stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej. Dlatego też wnioskodawca nie jest zobowiązany do rozliczenia importu usług w związku z nabyciem ww. usług.

2. Niepodleganie opodatkowaniu podatkiem VAT transakcji wymiany udziałów

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 17.08.2020 r., znak 0114-KDIP1-1.4012.286.2020.3.IZ. Wnioskodawca jest wspólnikiem zarejestrowanej w Polsce spółki komandytowej i posiada w niej 49,5% udziałów oraz jest jednocześnie posiadaczem 50% udziałów w polskiej spółce z o.o. Wnioskodawca posiada również udziały w spółce niemieckiej. Wnioskodawca nie uczestniczy w zarządzaniu spółkami, których udziały będą podlegały wymianie. Wymiana udziałów nie jest nakierowana na uzyskanie jakiejkolwiek korzyści finansowej/zysku po stronie Wnioskodawcy. W związku z wymianą udziałów między Wnioskodawcą a spółką zagraniczną, do której Wnioskodawca będzie wnosił wkład niepieniężny (aport) nie będą miały miejsca dodatkowe rozliczenia gotówkowe. Wnioskodawca po utworzeniu niemieckiej spółki komandytowej, do której wniesie swój ogół praw i obowiązków oraz udziały w polskich spółkach, zamierza przynajmniej w początkowym okresie istnienia tej spółki uczestniczyć w jej zarządzaniu, tj. podejmowaniu decyzji biznesowych, ale zarządzanie spółką nie będzie się odbywać w ramach działalności gospodarczej, ponieważ Wnioskodawca nie prowadzi działalności gospodarczej. Wnioskodawca nie jest i nie będzie w momencie restrukturyzacji zarejestrowany do podatku od towarów i usług w Polsce. W związku z powyższym Wnioskodawca powziął wątpliwość czy transakcja wymiany udziałów podlega opodatkowaniu. Organ podatkowy uznał, że nie będą spełnione przesłanki warunkujące uznanie transakcji wymiany udziałów, polegającej na wniesieniu udziałów polskich spółek komandytowej i z ograniczoną odpowiedzialnością do nowoutworzonej niemieckiej spółki komandytowej, w zamian za objęcie przez Wnioskodawcę udziałów w tej spółce zagranicznej, za działalność gospodarczą, o której mowa w art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, a Wnioskodawca nie uzyska w tym zakresie statusu podatnika podatku od towarów i usług, o którym mowa w art. 15 ust. 1 ustawy VAT. Tym samym, w przedstawionym zdarzeniu przyszłym ww. transakcja wymiany udziałów nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług jako odpłatna dostawa towarów lub odpłatne świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT.

3. Zamieszczanie na fakturach adnotacji o mechanizmie podzielonej płatności

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 27.07.2020 r., znak 0111-KDIB3-1.4012.319.2020.1.KO. Podstawową działalnością Spółki jest działalność związana z dostawą wody i odprowadzaniem ścieków. Spółka na każdej wystawionej fakturze, z wyjątkiem faktur za wodę i kanalizację, umieszcza zapis: „mechanizm podzielonej płatności”. Podatnik wpisuje „mechanizm podzielonej płatności” niezależnie od tego: czy faktura dotyczy usług zawartych w Załączniku nr 15 do Ustawy jak również innych usług oraz bez względu na to czy odbiorcą jest podmiot gospodarczy czy osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:

  1. czy „mechanizm podzielonej płatności” należy wpisywać wyłącznie w sytuacji gdy taki obowiązek wynika z uregulowań Ustawy?
  2. czy też – tak jak obecnie sporządza faktury Spółka – można wpisywać „mechanizm podzielonej płatności” na każdej fakturze także w sytuacji gdy takiego obowiązku ustawowego nie ma?

Organ podatkowy zauważył, że obowiązek bezwzględnego stosowania mechanizmu podzielonej płatności dotyczy wyłącznie konkretnych towarów i usług enumeratywnie wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy. Podkreślenia wymaga, że art. 108a ust. 1a ustawy, wprowadza obowiązek zastosowania mechanizmu podzielonej płatności przy regulowaniu należności z faktury, w której wartość sprzedaży brutto przekracza 15 000 zł lub równowartość tej kwoty. Jak wynika z powołanych wyżej przepisów faktura dotycząca transakcji objętej obligatoryjnym mechanizmem podzielonej płatności powinna zawierać wyrazy „mechanizm podzielonej płatności”. Oznaczenie takie stanowi informację dla nabywcy, że dana faktura, z uwagi na przedmiot transakcji, jak i kwotę, powinna zostać zapłacona z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności. Zatem stanowisko Wnioskodawcy, że „wpisywanie na każdej fakturze zapisu: „mechanizm podzielonej płatności”, niezależnie od tego czy faktura jest wystawiana za usługi podlegające pod obowiązkowy split payment czy też nie oraz niezależnie od podmiotu, któremu wystawiana jest faktura jest praktyką prawidłową”, jest nieprawidłowe. Jednocześnie odnosząc się do sytuacji gdy na fakturze umieszczono adnotację „mechanizm podzielonej płatności” mimo, że takiego obowiązku ustawowego nie ma, należy zauważyć, że przepisy regulujące zakres danych na fakturze określają elementy konieczne do zamieszczenia. Podatnik może oprócz tych elementów zamieścić również inne informacje, co nie stanowi naruszenia przepisów dotyczących wystawienia faktur. Oznacza to, że umieszczanie adnotacji o split payment na wszystkich fakturach nie jest prawidłową praktyką, ale nie istnieje zakaz ograniczający takiej praktyki. Innymi słowy na fakturze mogą być umieszczania elementy inne niż obowiązkowe. Natomiast kontrahent otrzymujący fakturę z adnotacją „mechanizm podzielonej płatności” nie ma obowiązku stosowania mechanizmu, jeżeli obowiązek stosowania split payment nie wynika bezpośrednio z przepisów.

24 sierpnia 2020