18 – 22 listopada | akcyza | ECDP Group

WYROKI SĄDOWE I INTERPRETACJE PODATKOWE

1.      Aby skorzystać z  preferencyjnej stawki akcyzy, wysyłka towarów do zarejestrowanego odbiorcy powinna nastąpić przed upływem 25 dni od powstania obowiązku podatkowego

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z 29.10.2019 r., sygn. akt III SA/Po 504/19

Zdaniem WSA w Poznaniu każdy podatnik w przypadku nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobu akcyzowego obowiązany jest do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy obliczyć i opłacić akcyzę według obowiązującej dla danego wyrobu stawki. Skorzystać z preferencyjnej stawki może on wyłącznie wtedy, gdy przed upływem tego terminu rozpocznie wysyłkę tych wyrobów do zużywającego podmiotu gospodarczego bo wtedy nie ma już przedmiotu opodatkowania. Zarejestrowany odbiorca ma możliwość nabywania wyrobów akcyzowych od dostawcy z innego państwa członkowskiego bez obowiązku zapłaty akcyzy w państwie dostawcy i w dalszej kolejności ma możliwość dostawy tych wyrobów akcyzowych w ramach zwolnień z akcyzy, dostawy tych wyrobów z zastosowaniem stawki 0 zł, zużycia tych wyrobów jako podmiot zużywający lub dalszego obrotu tymi wyrobami po uiszczeniu należnej akcyzy. Chcąc zachować zerową stawkę akcyzy, podatnik musi dopełnić warunki jakimi są zachowanie celu, dla którego nabycie wewnątrzwspólnotowe zostało opodatkowane stawką 0 zł i warunki szczegółowe określone przez ustawodawcę w przepisie art. 89 ust. 2 pkt 5 ustawy o podatku akcyzowym, przy czym aby zachować uprawnienie do zastosowania stawki 0 zł, należy zakończyć przemieszczanie w sposób i w terminie wskazanym w art. 89 ust. 2aa ustawy o podatku akcyzowym.

Podatnik powinien zatem tak organizować procesy gospodarcze aby wysyłka towarów akcyzowych do zużywającego podmiotu gospodarczego nastąpiła przed upływem 25 dni od powstania obowiązku podatkowego i zobowiązania podatkowego bo rozpoczęcie przemieszczania po tym terminie będzie skutkować koniecznością zapłaty akcyzy z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego według stawki określonej w art. 89 ust. 2e ustawy o podatku akcyzowym.

PROCES LEGISLACYJNY

2.     Zwiększenie akcyzy na alkohol i wyroby tytoniowe

Ustawa z dnia 21 listopada 2019 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym

Informujemy, że 21.11.2019 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym.

Ustawa przewiduje podwyższenia stawek akcyzy o 10% m.in. na następujące wyroby akcyzowe tj:

  1. alkohol etylowy – podwyżka z 5704,00 zł/hl 100% vol. do kwoty 6275,00 zł/hl 100% vol;
  2. piwo – podwyżka z 7,79 zł/hl oPlato do kwoty 8,57 zł/ hl oPlato;
  3. wino – podwyżka z 158,00 zł/hl do kwoty 174,00 zł/hl;
  4. napoje fermentowane – podwyżka z 158,00 zł/hl do kwoty 174,00 zł/hl;
  5. wyroby pośrednie – podwyżka z 318,00 zł/hl do kwoty 350,00 zł/hl;
  6. papierosy – podwyżka z 206,76 zł za każde 1000 sztuk i 31,41% maksymalnej ceny detalicznej do 228,10 zł za każde 1000 sztuk i 32,05% maksymalnej ceny detalicznej.

Wyłączenie:

1)     wyroby akcyzowe takie jak cydr i perry o mocy nieprzekraczającej 5% (wyroby te pozostaną opodatkowane akcyzą w wysokości 97 zł od 1 hektolitra gotowego wyrobu).

Ustawa została przekazana do dalszych prac w Senacie.

Planowy termin wejścia w życie ustawy 1.01.2020 r.

25 listopada 2019