18 – 22 listopada | podatki bezpośrednie | ECDP Group

WYROKI SĄDOWE I INTERPRETACJE PODATKOWE

PDOP

1.      Pojemniki bez podatku u źródła

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 14.11.2019 r., znak 0111-KDIB1-2.4010.391.2019.1.SK

Spółka prowadzi działalność m.in. w zakresie dostaw półproduktów w branży motoryzacyjnej, sprzedaży hurtowej pozostałych maszyn i urządzeń, wyrobów chemicznych, odpadów i złomu. Spółka w ramach prowadzonej działalności gospodarczej wynajmuje pojemniki od kontrahenta z siedzibą w Niemczech. Spółka nie dysponuje certyfikatem rezydencji niemieckiego podmiotu. Spółka nie wykorzystuje przedmiotowych pojemników w procesie produkcji, a jedynie do przechowywania i transportu gotowych produktów do klienta w celu zapewnienia odpowiednich warunków transportu. Pojemniki nie są związane bezpośrednio z produkcją wyrobów przez Spółkę. Organ interpretacyjny potwierdził stanowisko zajęte przez podatnika zgodnie z którym, płatności związane z wynajmem pojemników od niemieckiego rezydenta nie powinny być zakwalifikowane jako przychody za użytkowanie lub prawo do użytkowania urządzenia przemysłowego lub urządzenia handlowego w rozumieniu postanowień art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy o PDOP. W konsekwencji Spółka nie jest zobowiązany jako płatnik do poboru zryczałtowanego podatku dochodowego z tytułu dokonania płatności za wynajmowane pojemniki.

2.      Odpisy amortyzacyjne od wartości początkowej prototypu nie stanowią kosztów kwalifikowanych w ramach ulgi B+R

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim z 12.09.2019 r., sygn. akt I SA/Go 578/19

W komentowanej sprawie, istota sporu sprowadzała się do tego, czy odpisy amortyzacyjne od wartości początkowej prototypu spełniają warunki do uznania ich za koszty kwalifikowane, o których mowa w art. 18d ust. 1 i 3 ustawy o PDOP.

Na podstawie art. 18d ust. 1 i 3 ustawy o PDOP, istnieje możliwość zaliczenia do kosztów kwalifikowanych odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych jeżeli są one rzeczywiście wykorzystywane do działalności badawczo-rozwojowej.

Zdaniem sądu, prototyp nie może zostać uznany za środek trwały rzeczywiście wykorzystywany do działalności badawczo-rozwojowej. W ocenie sądu prototyp stanowi bowiem efekt tej działalności (powstaje w wyniku prowadzenia prac rozwojowych). Oznacza to, że odpisy od wartości początkowej prototypu nie będą stanowić kosztów kwalifikowanych, o których mowa w art. 18d ust. 3 ustawy o PDOP.

Kosztami kwalifikowanymi podlegającymi odliczeniu w ramach ulgi B+R mogą być natomiast wydatki na jego wytworzenie w części w jakiej stanowią wydatki wymienione w art. 18d ust. 2 pkt 1-4a ustawy o PDOP.

3.      Wyłączenie z kosztów usług podmiotu powiązanego – usługi doradztwa

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z 28.08.2019 r., sygn. akt I SA/Po 411/19

W komentowanym wyroku sąd wskazał, że usługa polegająca na penetracji rynku krajowego jak i rynków zagranicznych, prezentowaniu towarów na targach, prowadzeniu doradztwa w zakresie towarów produkowanych przez spółkę stanowi usługę o charakterze doradczym. Tym samym usługa taka świadczona przez podmiot powiązany podlega limitowaniu, zgodnie z art. 15e ust. 1 pkt 1 ustawy o PDOP.

Jednocześnie sąd wskazał, że opisana usługa nie może zostać uznana za usługę bezpośrednio związaną z wytworzeniem lub nabyciem przez podatnika towaru lub świadczeniem usługi i tym samym nie podlegać limitowaniu w oparciu o art. 15 ust. 11 pkt 1 ustawy o PDOP.

4.      Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 9.10.2019 r., sygn. akt II FSK 3589/17

Wydatek na zakup licencji do systemu zarządzania produkcją wraz z licencją oraz jego wdrożeniem nie jest kosztem kwalifikowanym dla celów ulgi badawczo-rozwojowej

W komentowanej sprawie, spółka dokonała od podmiotu trzeciego zakupu systemu (oprogramowania), niezbędnego dla funkcjonowania sprzętu komputerowego. Następnie spółka dokonała wdrożenia nabytego systemu, którego celem było zapewnienie jak najlepszego dostosowania go do indywidualnych uwarunkowań prowadzonego przedsiębiorstwa.

NSA uznał, że samo nabycie oprogramowania wraz licencją oraz dostosowanie go do potrzeb danej firmy nie spełnia definicji działalności badawczo-rozwojowej zawartej w art. 4a pkt 26-28 ustawy o PDOP. Sąd wskazał, że dopasowania systemu do potrzeb danej firmy nie można uznać za badania naukowe (art. 4a pkt 27 ustawy o PDOP). Nie są to też prace rozwojowe (art. 4a pkt 28 ustawy o PDOP). W szczególności jednak, samo nabycie oraz wdrożenie oprogramowania, mające na celu dopasowanie jego funkcjonowania do potrzeb firmy, nie może zostać uznane za działalność twórczą, o której mowa w art. 4a pkt 26 ustawy o PDOP. Zakup oprogramowania a następnie dopasowanie jego działania do potrzeb firmy, sam w sobie, nie ma bowiem na celu tworzenia, odkrywania nowych rozwiązań informatycznych, czy technologicznych.

Tym samym wydatek na zakup oraz wdrożenie systemu, nie może zostać uznany za koszt kwalifikowany w rozumieniu art. 18d ust. 1 ustawy o PDOP.

5.      Zasady kalkulacji przychodu z budynków w przypadku oddania w najem części powierzchni użytkowej danego budynku

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 18.11.2019 r., znak 0111-KDIB2-1.4010.432.2019.1.MJ

Podatnik jest właścicielem galerii handlowej, która stanowi jego środek trwały. Poszczególne lokale w galerii wynajmowane są różnym podmiotom gospodarczym, które prowadzą w nich punkty handlowe                i usługowe. Założeniem podatnika jest oddanie w najem wszystkich lokali w galerii na podstawie wieloletnich umów najmu, mogą się jednak zdarzyć okresy – i obecnie taka sytuacja występuje – w których duża część lokali jest nieużywana z uwagi na trudności w pozyskaniu najemców. Zdaniem wynajmującego  powinien on obliczać wysokość przychodu, podlegającego opodatkowaniu podatkiem od przychodów z budynków, proporcjonalnie do udziału powierzchni użytkowej oddanej do używania na podstawie umów najmu w całkowitej powierzchni użytkowej galerii handlowej. Organ zgodził się z podatnikiem potwierdzając, że na pierwszy dzień każdego miesiąca podatnik powinien wyliczyć przychód z galerii, o którym mowa w art. 24b ust. 1 ustawy o PDOP, poprzez przemnożenie wartości początkowej galerii na ten dzień przez ułamek, którego licznikiem będzie powierzchnia użytkowa galerii oddana do używania na podstawie umów najmu (tj. suma powierzchni wynajętych na ten dzień lokali), a mianownikiem całkowita powierzchnia użytkowa galerii.

25 listopada 2019