23 – 27 marca | co nowego w VAT | ECDP Group

WYROKI SĄDOWE I INTERPRETACJE PODATKOWE

1. Obowiązek podatkowy w związku z nabyciem licencji

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 17.03.2020 r., znak 0112-KDIL1-2.4012.637.2019.2.PG

Wnioskodawca na podstawie umowy z 1.04.2019 r. nabył od Spółki z siedzibą w Holandii prawa umożliwiające wyprodukowanie i eksploatację 3 odrębnych audycji (VP, VK, VS). Każda audycja składa się z 3 kolejnych serii, w ramach której wyprodukowana zastanie określona liczba odcinków (9 licencji). Licencje wynikające z umowy udzielone zostają na czas określony od dnia określonego w umowie i wygasają automatycznie dnia 1 lipca 2023 r. Płatność za każdą z licencji będzie rozdzielona na dwie części/raty zgodnie z opisanym harmonogramem (1/6 kwoty wskazanej za daną audycję – tj. za 3 licencje danej audycji – należna w dniu pierwszej transmisji pierwszego odcinka danej serii audycji oraz 1/6 kwoty należna w dniu pierwszej transmisji ostatniego odcinka danej serii, co prowadzi do uznania, że rozliczenie każdej poszczególnej licencji/serii audycji odbywać się będzie na zasadzie 1/2 kwoty za daną licencję należna w dniu pierwszej transmisji pierwszego odcinka danej serii audycji oraz 1/2 kwoty za daną licencję należna w dniu pierwszej transmisji ostatniego odcinka danej serii). Licencje zostały udzielone na zasadzie „pay-or-play” co oznacza, że Wnioskodawca jest zobowiązany do zapłaty kwoty licencji niezależnie od tego czy będzie ją wykorzystywał do produkcji i emisji właściwej audycji.Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą tego, czy obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług, w odniesieniu do wskazanych wyżej kwot należności dla Spółki, wypłacanych tytułem należności licencyjnych będzie powstawał z chwilą zapłaty każdej z tych kwot?Zdaniem organu podatkowego skoro licencja jest udzielana po podpisaniu umowy i nie jest warunkowana płatnością to obowiązek podatkowy powstaje na zasadach ogólnych określonych w przepisie art. 19a ust. 1 ustawy, tj. z chwilą wykonania usługi, tj. w dniu podpisania umowy licencyjnej w odniesieniu do całości ceny. W omawianym przypadku momentem wykonania usługi jest dzień podpisania umowy, ponieważ w tym momencie Wnioskodawca nabywa prawo do korzystania z licencji, a więc otrzymuje istotę nabywanego świadczenia.

2.  Mechanizm podzielonej płatności , gdy należność wynikająca z  faktury zostanie uregulowana w drodze kompensaty (nettingu)

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 17.03.2020 r., znak 0111-KDIB3-1.4012.857.2019.1.ICz

Wnioskodawca funkcjonuje w ramach międzynarodowej grupy podmiotów powiązanych, w której skład wchodzą również podmioty krajowe będące podatnikami VAT czynnymi, podlegające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych od całości swoich dochodów. Wnioskodawca korzysta z daleko idącej kooperacji wewnątrzgrupowej w zakresie zakupów, organizacji łańcucha dostaw, procesów produkcyjnych, centralizacji usług wspólnych, specjalizacji w eksperckich centrach kompetencyjnych, wewnętrznego systemu finansowania oraz obsługi kapitałowej i walutowej. Celem redukcji kosztów prowadzonej działalności, uproszczenia stosowanych procesów oraz poprawy płynności finansowej, Wnioskodawca rozlicza transakcje wewnątrzgrupowe w wewnętrznym systemie nettingu. Nie później niż do połowy każdego miesiąca uczestnicy systemu zgłaszają swoje wymagalne zobowiązania i należności względem pozostałych uczestników systemu do wyznaczonego agenta rozliczeniowego grupy. W oparciu o otrzymane zgłoszenia, centrum nettingowe dokonuje kalkulacji finalnej wartości salda każdego uczestnika systemu, rozliczanej w drodze wzajemnej kompensaty zobowiązań i należności na datę rozliczenia (tzw. settlement date, np. 23. dnia danego miesiąca). W sytuacji, kiedy w wyniku kompensaty saldo uczestnika systemu jest ujemne (nadwyżka zobowiązań nad należnościami), uczestnik dokonuje fizycznej wpłaty zobowiązania na rachunek bankowy centrum nettingowego; w sytuacji dodatniego salda kompensat (nadwyżka należności uczestnika nad wymaganymi od niego zobowiązaniami), powstałe w ten sposób saldo przekazywane jest na rachunek bankowy uczestnika systemu. Okresem rozliczeniowym systemu jest miesiąc kalendarzowy. Zestawienie wszystkich rozliczanych w drodze kompensaty transakcji w okresie dokumentowane jest przez centrum nettingowe w szczegółowym raporcie nettingu („Netting Statement”), stanowiącym dla uczestników systemu podstawę rozliczenia należności i zobowiązań w prowadzonych księgach rachunkowych. Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą tego, czy rozliczanie za pośrednictwem systemu wymagalnych zobowiązań i należności w drodze kompensaty – w tym zobowiązań o wartości przekraczającej 15.000 zł z tytułu zakupu towarów lub usług wymienionych w załączniku nr 15 ustawy o VAT, wyłącza obowiązek zapłaty dokumentujących takie nabycie faktur VAT w oparciu o mechanizm podzielonej płatności. Zdaniem organu podatkowego w sytuacji gdy Wnioskodawca dokonuje transakcji zakupu – od podmiotów powiązanych, zarejestrowanych na potrzeby VAT w Polsce – wyrobów wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT, które to transakcje przekraczają kwotę, o której mowa w art. 19 pkt 2 ustawy – Prawo przedsiębiorców i reguluje zobowiązania wobec tych spółek w formie kompensat wielostronnych, to Wnioskodawca będzie zobowiązany do stosowania mechanizmu podzielonej płatności, zgodnie z art. 108a ust. 1a i ust. 1b ustawy o VAT, bowiem przepis art. 108a ust. 1d  o VAT nie będzie mieć zastosowania. Wyłączenie stosowania mechanizmu podzielonej płatności na podstawie ww. przepisu dotyczy wyłącznie kompensaty, o której mowa w art. 498 Kodeksu cywilnego.

3. Split payment  przy płatnościach realizowanych w związku z zawartą umową faktoringu

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 18.03.2020 r., znak 0111-KDIB3-1.4012.875.2019.2.IK

Wnioskodawca w ramach prowadzonej działalności produkuje części samochodowe, które następnie sprzedaje do swoich klientów, zarówno podmiotów powiązanych jak i niepowiązanych. Działalność ta powinna zostać sklasyfikowana, zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług (PKWiU), pod następującymi symbolami:

  • 29.32.30.0 Części i akcesoria do pojazdów silnikowych (z wyłączeniem motocykli), gdzie indziej niesklasyfikowane;
  • 45.31.1 – Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli.

Oba wskazane powyżej symbole zostały ujęte w załączniku nr 15 do ustawy o VAT. W celu optymalizacji przepływów gotówkowych, Wnioskodawca dokonuje cesji wierzytelności wobec niektórych kontrahentów wyspecjalizowanemu podmiotowi – spółce prawa włoskiego, która prowadzi działalność faktoringową. Zgodnie z postanowieniami umowy, przedmiotem cesji są pewne i istniejące w dacie przeniesienia wierzytelności wobec kontrahentów wyrażone w walucie euro, złoty lub innej uzgodnionej przez strony umowy. Wierzytelności cedowane są bez prawa regresu i w związku z tym bez gwarancji wypłacalności dłużnika udzielanej przez Wnioskodawcę. Dodatkowo wierzytelności te podlegają zbyciu bez gwarancji, które je zabezpieczają. W wyniku cesji wierzytelności (powstałych w wyniku sprzedaży części samochodowych na rzecz kontrahentów). Faktor jest zobowiązany do wypłaty na rzecz Wnioskodawcy uzgodnionego wynagrodzenia. Przy czym wynagrodzenie za przeniesienie wierzytelności płacone jest, zgodnie z umową w walucie euro. Ponadto, zgodnie z warunkami transakcji, kontrahenci w dacie wymagalności wierzytelności dokonują zapłaty za nie na rzecz pierwotnego wierzyciela, tj. Wnioskodawcy. W zakresie, w jakim Wierzytelności dotyczą towarów i usług wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT oraz przekraczają wartość brutto 15.000 złotych, są regulowane przez kontrahentów z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności. Niezwłocznie po otrzymaniu zapłaty za wierzytelność, wnioskodawca przekazuje otrzymaną kwotę faktorowi, na rzecz którego przedmiotowa Wierzytelność została uprzednio scedowana. Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą tego, czy płatność wynagrodzenia przez faktora na rzecz Wnioskodawcy za przelew wierzytelności powinna zostać dokonana z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności (w zakresie, w jakim Wierzytelności dotyczą towarów i usług wymienionych w załączniku  nr 15 do ustawy o VAT oraz przekraczają wartość brutto 15.000 złotych oraz czy przy zwrocie przez Wnioskodawcę na rzecz faktora otrzymanych od kontrahentów zapłat za wierzytelności powstałe w wyniku sprzedaży towarów i usług wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT na kwotę brutto przekraczającą 15 000 złotych, Wnioskodawca będzie zobowiązany do zastosowania mechanizmu podzielonej płatności. Zdaniem organu podatkowego przyjęcie przez Wnioskodawcę wynagrodzenia wypłaconego przez faktora nie jest objęte obowiązkowym mechanizmem podzielonej płatności, o którym mowa w art. 108a ust. 1a ustawy o VAT. Istotą tych płatności jest bowiem finansowanie działalności Wnioskodawcy (faktoranta), a nie zapłata za sprzedane towary i usługi. Mechanizm podzielonej płatności nie będzie miał również zastosowania w sytuacji, w której Wnioskodawca dokonuje zwrotu faktorowi otrzymanych od kontrahentów zapłat za wierzytelności powstałe w wyniku sprzedaży towarów i usług wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT na kwotę brutto przekraczającą 15.000 złotych, gdyż kwota ta nie dotyczy zapłaty za sprzedane towary i usługi przez faktora. Natomiast mechanizm podzielonej płatności będzie mieć zastosowanie w transakcji występującej pomiędzy Wnioskodawcą a nabywcą towarów wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy.

4. Obniżenie podatku w związku ze wspieraniem przez Wnioskodawcę działalności społecznie użytecznej

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 20.03.2020 r., znak IBPP3/4512- 437/16 -7

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia towarów i usług pozostających w bezpośrednim związku z upowszechnianiem i wspieraniem przez Wnioskodawcę działalności społecznie użytecznej. Wnioskodawca na podstawie udzielonej koncesji rozpowszechnia program radiowy o charakterze uniwersalnym, jest on także wydawcą portalu stanowiącego zorganizowaną platformę informatyczno-informacyjną udostępnioną w sieci Internet, umożliwiającą korzystanie z informacji opracowanych przez Wnioskodawcę lub jego partnerów. Wnioskodawca zamierza upowszechniać w ramach nadawanego programu radiowego i wydawanego portalu działalność społecznie użyteczną w następujących obszarach: wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej, integracja i reintegracja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, działalność charytatywna, ochrona i promocja zdrowia, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie, działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży, kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego, pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju, przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym. Informacje o tych działaniach stanowić będą element programu radiowego rozpowszechnianego przez Wnioskodawcę i element zawartości portalu. Wsparcie Wnioskodawcy będzie polegać na nabywaniu towarów i usług pozostających w bezpośrednim związku z wspieranym celem społecznie użytecznym. Poniesienie tych wydatków jest konieczne by informacje o podjętym działaniu mogły stać się elementem programu radiowego czy portalu. Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą tego, czy przysługuje mu prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia towarów i usług pozostających w bezpośrednim związku z upowszechnianiem i wspieraniem działalności społecznie użytecznej. Zdaniem organu podatkowego w przypadku wydatków  opisanych we wniosku, poniesionych w związku z upowszechnianiem i wsparciem działalności społecznie użytecznej, Wnioskodawcy przysługuje prawo odliczenia podatku naliczonego z tytułu wydatków. Działania jako budujące pozytywny wizerunek spółki i stanowiące określoną strategię marketingową mogą być brane pod uwagę przy wyborze Wnioskodawcy jako kontrahenta w jej działalności reklamowej, co może przekładać się na wpływy z działalności podstawowej. Zauważyć też należy, że budowa pozytywnego wizerunku ma szczególne znaczenie dla podmiotu prowadzącego tego typu działalność co Wnioskodawca, szczególnie jeśli uwzględni się, że w przeciwieństwie do publicznych nadawców źródłem finansowania jego działalności są właśnie wpływy z reklam. W związku z tym, że działania Wnioskodawcy mieszczą się w kosztach ogólnych prowadzonej działalności dają prawo do odliczenia podatku naliczonego

PROCES LEGISLACYJNY

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych – Dz.U. poz. 527

Rozporządzenie dotyczy szczególnych przypadków stosowania obniżonych stawek VAT: 0%, 5%, 8%. Poprzednio były one zawarte w rozporządzaniu Ministra Finansów z 23 grudnia 2013 r.  Nowe regulacje utrzymały w mocy wszystkie stawki obniżone przewidziane wcześniej.

5. Stawka 0% do darowizn produktów do walki z koronawirusem

Rozporządzenie dodatkowo przewiduje, że w okresie od 1.02.2020 r. do 31.08.2020 r. stawka 0% będzie stosowana do dostaw towarów przeznaczonych na cele związane ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2.

Warunki do zastosowania stawki 0%:

  • dostawa musi być nieodpłatna;
  • odbiorcą jest: Agencja Rezerw Materiałowych, Centralna Baza Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych albo podmiot wykonujący działalność leczniczą wpisany do wykazu, o którym mowa w specustawie z 2.03.2020 r. dotyczącej zwalczania COVID-19;
  • zawarta będzie odpowiednia pisemna umowa darowizny.
  • przedmiotem darowizny są określone wyroby medyczne lub środki ochronne (wymienione w rozporządzeniu).

Z rozporządzeniem można się zapoznać tutaj.

Projekt z dnia 10.03.2020 r. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia w sprawie grup podatników lub rodzajów czynności, w odniesieniu do których możliwe jest używanie kas rejestrujących mających postać oprogramowania.

6. Podatnicy, którzy będą mogli korzystać z kas wirtualnych

Rozporządzenie określi, którzy podatnicy będą mogli korzystać z kas mających postać oprogramowania (kas wirtualnych). Zakładany obecnie zakres obejmuje zasadniczo podatników świadczących różnego rodzaju usługi transportu pasażerskiego, wynajmu samochodów osobowych z kierowcą oraz związane z przeprowadzkami na rzecz gospodarstw domowych.

Tutaj można się zapoznać z projektem.

31 marca 2020

Powiązane specjalizacje: