Tax&Roll | aktualności w podatku od czynności cywilnoprawnych | ECDP Group

WYROKI SĄDOWE I INTERPRETACJE PODATKOWE

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 5.03.2021 r., znak 0111-KDIB2-2.4014.264.2020.2.MM

Skutki podatkowe zawarcia umowy przeniesienia własności nieruchomości w zamian za zwolnienie z długu

Wnioskodawca planuje zawierać z dłużnikami umowy w formie aktu notarialnego, w których z jednej strony następuje przeniesienie własności lokali dłużników na rzecz Wnioskodawcy, a z drugiej strony Wnioskodawca zwalnia dłużników z długu. Przeniesienie własności nieruchomości nastąpi na podstawie art. 453 Kodeksu cywilnego.

Wnioskodawca ma wątpliwości czy zawarcie opisanej umowy spowoduje powstanie obowiązku podatkowego w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych po stronie nabywcy nieruchomości.

Organ podatkowy wskazał, że zawarta na podstawie art. 453 Kodeksu cywilnego umowa dotycząca przeniesienia własności lokalu w zamian za zwolnienie z długu nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Uregulowana w tym przepisie instytucja świadczenia w miejsce wypełnienia/wykonania (datio in solutum) stanowi jeden z wyjątków od zasady realnego wykonywania zobowiązań cywilnych, znajdujący podstawę w zasadzie swobody umów. Wskutek zawarcia umowy o świadczenie w miejsce wypełnienia dłużnik uzyskuje upoważnienie przemienne (facultas alternativa), umożliwiające mu wykonanie zobowiązania przez spełnienie świadczenia innego niż pierwotne. Z chwilą wypełnienia świadczenia zastępczego następuje wykonanie umowy datio in solutum, a zarazem wykonanie istniejącego zobowiązania, co prowadzi do jego wygaśnięcia. Roszczenie wierzyciela, wynikające z umowy zobowiązaniowej zostaje zaspokojone wskutek spełnienia przed dłużnika na jego rzecz świadczenia zastępczego.

PROCES LEGISLACYJNY

Brak interesujących zagadnień z perspektywy Klientów.

16 marca 2021