Prezydent podpisał ustawę obniżającą podatek CIT | ECDP Group

W nawiązaniu do naszych wcześniejszych informacji przekazywanych Państwu w newsletterze z czerwca br. „Od przyszłego roku niższy podatek CIT dla nowych i małych spółek (projekt ustawy)” pragniemy poinformować, iż nowelizacja, o której wówczas wspominaliśmy została w dniu 22.09.2016 r. podpisana przez Prezydenta (zob. ustawę z 5.09.2016 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych; Dz.U. 2016 poz. 1550).

 

Przypominamy, iż powyższa nowelizacja zasadniczo dotyczy obniżenia stawki podatku dochodowego od osób prawnych z 19% do 15% dla małych podatników, czyli takich, u których wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1,2 mln euro oraz podatników rozpoczynających działalność (w roku podatkowym, w którym rozpoczęli działalność). Nie wszyscy podatnicy spełniający ww. kryterium przychodowe będą jednak mogli od 1 stycznia skorzystać z obniżonej stawki podatku. Ci utworzeni w okresie od 28.09.2016 r. do końca 2016 r. w wyniku:

1.      przekształcenia, połączenia lub podziału podatników, z wyjątkiem przekształcenia spółki w inną spółkę,

2.      przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub spółki niebędącej osobą prawną, albo

3.      przez osoby prawne, osoby fizyczne albo jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które wniosły na poczet kapitału podatnika uprzednio prowadzone przez siebie przedsiębiorstwo, zorganizowaną część przedsiębiorstwa albo składniki majątku tego przedsiębiorstwa o wartości przekraczającej kwoty wskazane w ustawie zmieniającej (10.000 euro),

4.      przez osoby prawne, osoby fizyczne albo jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej wnoszące, tytułem wkładów niepieniężnych na poczet kapitału podatnika, składniki majątku uzyskane przez te osoby albo jednostki w wyniku likwidacji innych podatników, jeżeli te osoby albo jednostki posiadały udziały (akcje) tych innych likwidowanych podatników,

zostali bowiem na podstawie przepisów przejściowych objęci ograniczeniem stosowania nowych regulacji.

 

Powyższe zmiany wejdą w życie z dniem 1.01.2017 r.

 

W razie dodatkowych pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Państwa opiekunem z Departamentu Podatków.

25 października 2016