28 września – 2 października | aktualności w podatkach od czynności cywilnoprawnych | ECDP Group

WYROKI SĄDOWE I INTERPRETACJE PODATKOWE

1. Skutki podatkowe zawarcia umowy subwencji finansowej z Polskim Funduszem Rozwoju w ramach tzw. tarczy antykryzysowej

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 25.09.2020 r., znak 0111-KDIB2-2.4014.159.2020.2.PB. Wnioskodawca w ramach tzw. tarczy antykryzysowej zawarł 11 maja 2020 r. umowę subwencji finansowej, w ramach której otrzymał na rachunek bankowy w dniu 14 maja 2020 r. od Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. subwencję w kwocie 52.200 złotych. Kwotę ww. subwencji strona w przyszłości zamierza przeznaczyć na finasowanie bieżącej działalności gospodarczej, tj. wynagrodzeń pracowników, koszty biura, koszty nabycia paliw itp. Z zawartej umowy wynika, iż w przyszłości Wnioskodawca będzie zobowiązany do spłaty ww. subwencji w 24 równych ratach, od 13 miesiąca licząc od miesiąca otrzymania ww. subwencji oraz że strona może się zwrócić o umorzenie części otrzymanej subwencji. Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą tego czy otrzymana subwencja podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Organ podatkowy uznał, umowa subwencji finansowej nie stanowi umowy pożyczki w rozumieniu art. 720 § 1 Kodeksu cywilnego. Tym samym wypłata subwencji na rzecz Wnioskodawcy przez Polski Fundusz Rozwoju S.A., na podstawie umowy subwencji finansowej w ramach tzw. tarczy antykryzysowej, stanowi realizację czynności, która nie została wymieniona w ustawowym katalogu czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Pomoc finansowa z Polskiego Funduszu Rozwoju jako kwota uzyskanego finansowania nie podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych. A zatem na Wnioskodawcy nie będzie ciążył obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych z tytułu zawarcia ww. umowy.

7 października 2020