Obniżanie stawek amortyzacyjnych od początku roku | ECDP Group

W 2018 roku stawki amortyzacyjne od środków trwałych będzie można obniżać.

Zespół ECDDP pragnie poinformować o stanowisku Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, wyrażonym w interpretacji indywidualnej z 12.12.2017 r. (znak 0111-KDIB1-2.4010.426.2017.1.BG) w zakresie możliwości wielokrotnej zmiany, tj. obniżania i następnie podwyższania stawek amortyzacyjnych środków trwałych w oparciu o przepis art. 16i ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Jak stanowi przywołana regulacja podatnicy mogą obniżać podane w Wykazie stawek amortyzacyjnych stawki dla poszczególnych środków trwałych. Zmiany stawki dokonuje się począwszy od miesiąca, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji albo od pierwszego miesiąca każdego następnego roku podatkowego.

Organ podatkowy w wydanym piśmie przyznał rację podatnikowi, iż w przypadku stosowania przez podatnika stawek amortyzacyjnych wynikających z wykazu, możliwe jest obniżenie stawek amortyzacyjnych. Jednocześnie, przepisy ustawy nie ograniczają możliwości wielokrotnej zmiany stawki, pod warunkiem, że amortyzacja dokonywana jest metodą liniową. Na gruncie rozpatrywanej regulacji, organ podatkowy przyznał podatnikowi rację, że z zachowaniem wskazanych terminów podatnik będzie mógł dokonywać również dalszych zmian – tj. ponownie obniżać lub podwyższać uprzednio obniżone stawki amortyzacji podatkowej dla wybranych lub wszystkich środków trwałych amortyzowanych metodą liniową, do dowolnej wysokości, nie wyższej jednak niż stawki amortyzacyjne wskazane w Wykazie.

21 grudnia 2017