Nasze postulaty || pakiet antykryzysowy | ECDP Group

Pakiet antykryzysowy

Dynamicznie zmieniająca się sytuacja, trudne do przewidzenia konsekwencje pandemii koronawirusa we wszystkich obszarach gospodarki oraz brak stabilnego otoczenia prawnego dla biznesu skłaniają do podjęcia przez przedsiębiorców działań zarówno prewencyjnych (ochronnych), jak i responsywnych w odpowiedzi na zaistniałe już zagrożenia. Chcemy pomóc ochronić polski biznes.

Przygotowaliśmy najważniejsze założenia pakietu antykryzysowego, który jest naszym odpowiednikiem tarczy antykryzysowej zaproponowanej przez rząd.

Pakiet ten ma za zadanie ograniczenie skutków pandemii koronawirusa. Oto jego najważniejsze założenia naszego programu:

1. Natychmiastowe zaniechanie poboru składek na ubezpieczenie społeczne oraz zdrowotne oraz należności podatkowych/ewentualna dobrowolność składek przez okres 3 miesięcy z możliwością przedłużenia na czas trwania stanu zagrożenia epidemicznego.

2. Zawieszone i niezapłacone składki oraz podatki będą proporcjonalnie doliczone i opłacone do składek oraz podatków wymagalnych w okresie 12 miesięcy od lipca 2020 r., bez odsetek oraz opłat prolongacyjnych.

3. Możliwość zawieszenia trwania stosunku pracy/ możliwość przesunięcia pracowników na urlop bezpłatny. na okres stanu zagrożenia epidemicznego. Przejęcie obowiązku wypłaty wynagrodzenia przez ten okres przez Skarb Państwa. Zagwarantowanie wypłaty wynagrodzenia minimalnego.

4. Wyłączenie obowiązku wypłaty wynagrodzenia pracownikom, którzy w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego podlegają odosobnieniu, wyłączeniu z wykonywania pracy. Przejęcie obowiązku wypłaty wynagrodzenia przez Fundusz Pracy.

5. W przypadku braku możliwości pracy zdalnej możliwość rozliczenia okresu przestoju zakładu z płatnym urlopem.

6. Wstrzymanie do lipca bankowych i urzędowych egzekucji komorniczych oraz odblokowanie kont bankowych zablokowanych w związku z tymi egzekucjami, bez zwalniania środków zabezpieczonych.

7. Zawieszenie wszystkich terminów procesowych, zarówno w zakresie prawa podatkowego, administracyjnego, jak również gospodarczego.

8. Wyłączenie możliwości zastosowania sankcji przewidzianych w kodeksie karnym – skarbowym w związku z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa w okresie zagrożenia epidemicznego.

9. Wyłączenie możliwości stosowania przepisów w zakresie dodatkowych zobowiązań podatkowych dotyczących okresów rozliczeniowych z okresu trwania stanu zagrożenia epidemicznego.

10. Zmiana przeznaczenia środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Krajowego Funduszu Szkoleniowego przede wszystkim poprzez dofinasowanie przechodzenia na pracę zdalną. Dostosowanie zasad realizacji projektów do obecnej sytuacji beneficjantów, przede wszystkim w zakresie harmonogramów, wskaźników i terminów realizacji działań.

11. Zapewnienie szybkiego dostępu do finansowania w celu utrzymania działalności w okresie kryzysu, np. poprzez dostęp do preferencyjnych kredytów i pożyczek oraz wsparcie zdolności kredytowej przez zapewnienie gwarancji kredytowych w bankach kontrolowanych przez Skarb Państwa. Gwarantowanie spłaty zobowiązań kredytowych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

12. Umożliwienie faktoringu zagrożonych spłatą wierzytelności przez Bank Gospodarstwa Krajowego oraz banki pozostające pod kontrolą Skarbu Państwa.

13. Zwiększenie limitu pomocy de minimis bez względu na rozmiar prowadzonej działalności gospodarczej.

14. Wprowadzenie możliwości skracania okresu odpoczynku dobowego i tygodniowego określonego w przepisach prawa pracy w sytuacjach związanych ze stanem zagrożenia epidemicznego. Możliwość zlecania pracy w godzinach nadliczbowych.

15. Przedłużenie terminów złożenia wszelkich deklaracji/informacji/zeznań podatkowych do końca 2020 r. Odroczenie terminu płatności zobowiązań podatkowych wynikających z niniejszych deklaracji/informacji/zeznań podatkowych do przedłużonego terminu ich złożenia.

16. Zawieszenie obowiązywania przepisów o zatorach płatniczych, a tym samym umożliwienie określania terminów płatności zgodnie z zasadą swobody umów, brak konieczności korygowania podstawy opodatkowania CIT/PIT w przypadku nieuregulowania zobowiązania w terminie określonym w przepisach prawa podatkowego.

17. Przesunięcie terminów obowiązków rocznych obowiązków sprawozdawczych w firmach na koniec 2020 r.

18. Zawieszenie funkcjonowania przepisów dotyczących mechanizmu podzielonej płatności.

19. Roczne moratorium na wprowadzanie przepisów nakładających na podatników nowe obciążenia fiskalne i sprawozdawcze.

20. Zawieszenie, ze względu na olbrzymie koszty dla przedsiębiorców, wejścia w życie przepisów dotyczących składania deklaracji VAT w formie JPK V_DEK do 1 stycznia 2021 r.

21. Możliwość rozliczenia straty podatkowy bez ograniczeń czasowych (obecnie okres 5 lat) oraz bez ograniczeń procentowych (obecnie nie więcej niż 50% straty może być rozliczone w danym roku podatkowym) lub kwotowym (obecnie jest możliwość rozliczenia straty do kwoty 5 mln złotych).

22. Wprowadzenie ustawy zgodnej z wyrokiem ETS w sprawie tzw. frankowiczów.

23. Rezygnacja z konieczności posiadania pozwoleń czy też koncesji w przypadku mikroprzedsiębiorców.

24. Rejestrowanie działalności gospodarczej w terminie 24 godzin w sposób automatyczny poprzez KRS lub CEiDG. Nadanie w tym terminie REGON, NIP, uzyskanie statusu czynnego podatnika VAT.

25. Możliwość odbywania zgromadzeń wspólników / rad nadzorczych w formie telekonferencji.

26. Zawieszenie na pół roku opłat sądowych związanych z postępowaniem restrukturyzacyjnym i upadłościowym.

27. W przypadku konieczności przeprowadzenia postępowania upadłościowego czy restrukturyzacyjnego pokrywanie części należności pozasądowych przez Skarb Państwa.

28. Wypłata przez Skarb Państwa rekompensat za szkody powstałe w wyniku działania władz publicznych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem pandemii koronawirusa.

29. Rozliczenie podatku VAT według metody kasowej, czyli z chwilą otrzymania zapłaty.

23 marca 2020