Jakie zmiany nastąpiły w minionym tygodniu w obszarze podatku VAT? | ECDP Group

WYROKI SĄDOWE I INTERPRETACJE PODATKOWE

1. Odliczenie podatku naliczonego z faktur dokumentujących nabycie usługi organizacji jubileuszu firmy, w którym uczestniczyć będą pracownicy oraz wybrani kontrahenci

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 30.07.2019 r., znak: 0111-KDIB3-2.4012.318.2019.1.MN

W związku z obchodami rocznicy rozpoczęcia działalności Spółka zamierza zorganizować uroczysty jubileusz dla pracowników i wybranych kontrahentów. W tym celu wynajęła firmę zewnętrzną, zajmującą się kompleksową organizacją podobnych eventów. Głównym celem organizacji imprezy jubileuszowej jest osiągnięcie korzyści biznesowych w postaci zintegrowania pracowników z firmą oraz między sobą oraz budowanie i umocnienie pozytywnych relacji biznesowych z kontrahentami zewnętrznymi. W efekcie ma to prowadzić do lepszego funkcjonowania przedsiębiorstwa, co przełoży się na możliwość osiągania przez Spółkę większych przychodów z prowadzonej działalności gospodarczej. Udział w evencie będzie dobrowolny a jego uczestnicy nie będą ponosili żadnych wydatków związanych z ich uczestnictwem w uroczystości jubileuszu.

Organ podatkowy uznał, że nabyte przez Spółkę usługi organizacji uroczystości jubileuszowych (w części nieobejmującej zakupu alkoholu) obiektywnie tworzą – w aspekcie gospodarczym – jedną całość, której rozdzielenie miałoby sztuczny charakter, dlatego na podstawie art. 86 ust. 1 i ust. 2 ustawy o VAT, Spółce przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wykazany w fakturach dokumentujących nabycie tych usług.

2. Miejsce opodatkowania usługi montażowej

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 29.07.2019 r., znak: 0111-KDIB3-3.4012.187.2019.1.JS

Na zlecenie niemieckiej firmy, która nie posiada w Polsce siedziby, oddziału ani stałego miejsca prowadzenia działalności, lecz posiada polski nr VAT, Wnioskodawca wykonał instalację linii technologicznej do produkcji czekolady w zakładzie przemysłowym położonym na terenie Polski. Pracownicy Wnioskodawcy jako podwykonawcy niemieckiej firmy zrobili pomiary potrzebne do połączeń zbiorników i wykonali czynności potrzebne do połączenia tych zbiorników i armatury. Po wykonaniu prac Wnioskodawca wystawił na rzecz niemieckiego kontrahenta fakturę z 23% stawką VAT, traktując zlecenie jako dostawę z montażem.

W opinii organu podatkowego Wnioskodawca świadczy na rzecz zleceniodawcy jedno świadczenie złożone którym jest usługa zainstalowania (zmontowania) linii technologicznej. Fakt wykonywania przedmiotowych prac w konkretnej nieruchomości nie jest wystarczający do uznania, że przedmiotowa usługa stanowi usługę związaną z nieruchomościami. Dla zastosowania art. 28e ustawy o VAT konieczne jest, aby montowane urządzenie było uznane za nieruchomość, zgodnie z art. 13b lit. d rozporządzenia 282/2011, tj. jego przeniesienie wiązałoby się ze zniszczeniem lub zmianą budynku, co w przedmiotowej sprawie nie ma miejsca. Tylko w takim przypadku usługi instalowania (montażu) można uznać za usługi związane z nieruchomościami, co wynika z art. 31a ust. 2 lit. m oraz art. 31a ust. 3 lit. f rozporządzenia 282/2011.  Z uwagi na fakt, że niemiecki zleceniodawca zarejestrowany jako podatnik VAT, nie posiada w Polsce stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce w rozumieniu ustawy o VAT, miejscem świadczenia opisanych usług – zgodnie z zasadą ogólną wyrażoną w art. 28b ust. 1 ustawy o VAT– jest miejsce, w którym podmiot ten posiada siedzibę działalności gospodarczej, tj. terytorium Niemiec.

3. Prawo do korekty faktury i zastosowania 0% stawki dla WNT w sytuacji gdy nabywca został zarejestrowany na potrzeby VAT wewnątrzunijne w terminie późniejszym od daty dostawy towarów

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 26.07.2019 r., znak: 0114-KDIP1-2.4012.296.2019.1.RD

Podatnik dokonał dostawy towarów na rzecz kontrahenta z siedzibą we Włoszech, który na dzień dokonywania transakcji nie był jeszcze zarejestrowany na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych, jak i w systemie VIES. Nabywca uzyskał wpis do rejestru VAT UE po dwóch miesiącach od daty dostawy towarów przy czym wniosek o rejestrację złożył przed dokonaniem dostawy. Towar został przetransportowany do Włoch a Podatnik posiada potwierdzenie odbioru towaru tj. list przewozowy wystawiony przez zewnętrzną firmę transportową podpisany przez odbiorcę we Włoszech oraz szereg innych dokumentów i ciąg korespondencji m.in. zamówienie, fakturę. Nabywca dokonał płatności za pośrednictwem rachunku bankowego wskazanego na fakturze. Podatnik wykazał sprzedaż jako krajową i zastosował 23% stawkę VAT.

Organ podatkowy wskazał, że w przypadku gdy w ramach dokonanej przez Podatnika transakcji nastąpiło rzeczywiste przemieszczenie towarów z terytorium Polski na terytorium Włoch w celu przeniesienia na nabywcę posiadającego siedzibę we Włoszech prawa do rozporządzania wywożonym towarem jak właściciel, to wskazana transakcja spełnia przesłanki uznania jej za wewnątrzwspólnotową dostawę towarów. W analizowanym przypadku zostały spełnione warunki do zastosowania stawki 0% na podstawie art. 41 ust. 3 w zw. z art. 42 ust. 1 ustawy o VAT. Zatem w tym konkretnym przypadku Podatnik ma prawo do skorygowania wystawionej faktury i zastosowania 0% stawki dla dokonanej na rzecz nabywcy z Włoch wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów.

PROCES LEGISLACYJNY

1. Zniesienie deklaracji VAT- 7

Ustawa z 4.07.2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw – Dz.U. poz. 1403

Nowelizacja została podpisana przez Prezydenta 29.07.2019 r.

W ustawie zostały zawarte regulacje dotyczące zniesienia deklaracji VAT-7, które były procedowane w ramach Projektu nr 3500. Była o nich mowa w Podatkowych Przeglądach nr 13, 29, 38 i 42.

Przepisy wchodzą w życie 1.04.2020 r.

Inne zmiany

Ustawa obejmuje także szereg zmian, które były przedmiotem Projektu nr 3499; są to m.in.: zmiany w pakiecie paliwowym, zwolnieniu dla dostaw budynków, budowli i ich części, paragonach z NIP nabywcy (będą one konieczne dla wystawienia faktury do takiego paragonu), pewne ułatwienia  dla komorników i organów egzekucyjnych będących płatnikami, modyfikacja procedury rozliczania  podatku z tytułu importu w deklaracji, modyfikacja systemu korekt, obniżenie sankcji VAT w niektórych przypadkach, gdy podatnik sam złoży korektę, wyłączenie możliwości korzystania ze zwolnienia podmiotowego w VAT w przypadku niektórych podatników. Przedstawiono je w Podatkowych Przeglądach nr 3,38 i 42.

Przepisy w tym zakresie wejdą życie 1.09.2019 r.

Wyjątkiem jest obowiązek oznaczenia paragonu NIP nabywcy – jeżeli do tego paragonu ma być wystawiona faktura, oraz sankcje związane z naruszeniem tego obowiązku. W tym bowiem zakresie wejście w życie nastąpi 1.01.2020 r.

http://orka.sejm.gov.pl/proc8.nsf/ustawy/3499_u.htm

2.  Projekt z dnia 29 lipca 2019 r. rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług – numer z wykazu: 934

Rozporządzenie będzie określać szczegółowo dane, które będą musiały się znaleźć w nowym pliku JPK będącym dokumentem wspólnym dla deklaracji i ewidencji VAT. Wcześniejszą wersję przedstawiono w Podatkowym Przeglądzie nr 33.

Zwracamy uwagę, że ewidencja sprzedaży będzie musiała zawierać określone oznaczenia identyfikujące dostawy i świadczenia usług. W ewidencji sprzedaży podane będą także kody identyfikujące szczególne rodzaje czynność. Katalog oznaczeń:

W przypadku dostaw:
– napojów alkoholowych – alkoholu etylowego, piwa, wina, napojów fermentowanych i wyrobów pośrednich, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym – 01
– towarów, o których mowa w art. 103 ust. 5aa ustawy – 02
– oleju opałowego w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym oraz olejów smarowych, pozostałych olejów o kodach CN od 2710 19 71 do 2710 19 99, z  wyłączeniem wyrobów o kodzie CN 2710 19 85 (oleje białe, parafina ciekła) oraz smarów plastycznych zaliczanych do kodu CN 2710 19 99, olejów smarowych o kodzie CN 2710 20 90, preparatów smarowych objętych pozycją CN 3403, z wyłączeniem smarów plastycznych objętych tą pozycją –03
– wyrobów tytoniowych, suszu tytoniowego, płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym – oznaczenie 04
– odpadów – wyłącznie określonych w poz. 79–91 załącznika nr 15 do ustawy 05
– urządzeń elektronicznych oraz części i materiałów do nich, wyłącznie określonych w poz. 7-9, 59-63, 65, 66, 69 i 94-96 załącznika nr 15 do ustawy – 06
– pojazdów oraz części samochodowych o kodach wyłącznie CN 8701 – 8708 oraz CN 8708 10 – 8708 09 – 07
– metali szlachetnych oraz nieszlachetnych – wyłącznie określonych w poz. 12-25, 33-40, 45, 46, 56 i 78 załącznika nr 15 do ustawy oraz w poz. 1-3 załącznika nr 12 do ustawy – 08
– leków oraz wyrobów medycznych – produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, objętych obowiązkiem zgłoszenia, o którym mowa w art. 37av ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne – 09
– budynków budowli i gruntów – 10
– w ramach sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju, o której mowa w art. 23 ustawy – SW

W przypadku świadczenia usług:
– w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych – 11
– o charakterze niematerialnym – wyłącznie; doradczych, księgowych, prawnych, zarządczych, szkoleniowych, marketingowych, firm centralnych (head offices), reklamowych, badania rynku i opinii publicznej, w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych – 12
– transportowych i gospodarki magazynowej – Sekcja H PKWiU 2015 symbol ex 49.4, ex 52.1 – oznaczenie – 13
– telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych – EE

Przypadki, w których konieczne będą dodatkowe oznaczenia identyfikujące:
– istniejące powiązania między nabywcą a dokonującym dostawy towarów lub świadczącym usługi, o których mowa w art. 32 ust. 2 ustawy – TP
– wewnątrzwspólnotową dostawę towarów w ramach procedury magazynu typu „call–off stock”, o której mowa w dziale II rozdziale 3b ustawy – oznaczenie CS_WDT
– wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów w ramach procedury magazynu typu „call–off stock”, o której mowa w dziale II rozdziale 3a ustawy – oznaczenie CS_WNT
– dostawę towarów w ramach transakcji łańcuchowej, o której mowa w art. 22 ust. 2, 2a i 2b ustawy – oznaczenie TL
– wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów w ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej, o której mowa w dziale XII rozdziale 8 ustawy – oznaczenie TT_WNT
– dostawę towarów poza terytorium kraju w ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej, o której mowa w dziale XII rozdziale 8 ustawy – oznaczenie TT_D
– dostawę, wewnątrzwspólnotowe nabycie złota inwestycyjnego, dla których określono szczególną procedurę w art. 121–125 ustawy – oznaczenie AU
– świadczenie usług turystyki, rozliczane w procedurze marży zgodnie z art. 119 ustawy – oznaczenie MR_T
– dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, rozliczane w procedurze marży zgodnie z art. 120 ustawy – oznaczenia MR_U,Z
– wewnątrzwspólnotową dostawę towarów następującą po imporcie tych towarów w ramach procedury 42 (import) – oznaczenie I_42
– wewnątrzwspólnotową dostawę towarów następującą po imporcie tych towarów w ramach procedury 63 (import) – oznaczenie I_63
– transfer bonu jednego przeznaczenia dokonanego przez podatnika działającego we własnym imieniu, opodatkowanego zgodnie z art. 8a ust. 1 ustawy – oznaczenie B_SPV
– dostawę towarów lub świadczenie usług, których dotyczy bon jednego przeznaczenia na rzecz podatnika, który wyemitował bon zgodnie z art. 8a ust. 4 ustawy – oznaczenie B_SPV DOSTAWA
– usługi pośrednictwa oraz inne usługi dotyczące transferu bonu różnego przeznaczenia, opodatkowane zgodnie z art. 8b ust. 2 ustawy – oznaczenie MPV PROWIZJA
– transakcje objęte mechanizmem podzielonej płatności – oznaczenie MPP

Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 1 kwietnia 2020 r.

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12323406/katalog/12621218#12621218

5 sierpnia 2019