Rozporządzenie MF ws. kas online | ECDP Group

Z dniem 1.05.2019 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29.04.2019 r. w sprawie kas rejestrujących.

(Dz. U. z 2019 r. poz. 816)

Akt zastąpił dotychczasowe rozporządzenie o tożsamej nazwie z dnia 14.03.2013 r. Celem rozporządzenia jest uregulowanie szczegółów związanych z obowiązkiem stosowania kas (w tym on-line). Rozporządzenie jak dotychczas określa zasady stosowania kas rejestrujących (w tym on-line), a więc:

  • sposób prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących,
  • warunki i sposób używania kas rejestrujących,
  • rodzaje dokumentów składanych w związku z używaniem kas, sposób ich składania oraz wzory.

Ponadto, doprecyzowano brzmienie przepisu regulującego obowiązek wystawiania i wydawania paragonu (§ 6 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporządzenia). Podatnik ma obowiązek wystawienia i wydania paragonu, bez żądania nabywcy, najpóźniej z chwilą przyjęcia należności, bez względu na formę płatności (§ 6 ust. 1 pkt 1). Odrębnie uregulowano obowiązki podatnika związane z wystawieniem i wydaniem paragonu w stosunku do otrzymanych zaliczek przed dokonaniem sprzedaży. Z uwagi na dotychczas pozostające w tej materii wątpliwości, obowiązek wystawienia i wydania paragonu uregulowano odrębnie dla zaliczek otrzymanych w gotówce i dla zaliczek bezgotówkowych otrzymanych za pośrednictwem poczty, banku lub skok na rachunek podatnika:

  1. w przypadku zaliczki otrzymanej w gotówce (przez zapłatę w gotówce rozumie się również płatność kartą płatniczą w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych – Dz. U. z 2017 r. poz. 203, z późn. zm.) – podatnik ma obowiązek wystawić i wydać paragon z chwilą jej otrzymania (§ 6 ust. 1 pkt 2 lit. a);
  2. w przypadku zaliczki otrzymanej za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, na rachunek podatnika – podatnik ma obowiązek wystawić i wydać paragon niezwłocznie po uznaniu tej należności na rachunku, jednak nie później niż końcem miesiąca, w którym należność ta została uznana na jego rachunku, a jeżeli przed końcem tego miesiąca dokonano sprzedaży, nie później niż z chwilą jej dokonania (§ 6 ust. 1 pkt 2 lit. b).

Podatnicy zostali zobowiązani zapoznać osobę prowadzącą u nich ewidencję za pośrednictwem kasy rejestrującej, przed rozpoczęciem jej prowadzenia, z informacją o zasadach ewidencji (obejmującą podstawowe zasady prowadzenia ewidencji i wystawiania paragonu fiskalnego oraz skutki ich nieprzestrzegania). Osoba prowadząca taką ewidencję składa oświadczenie o zapoznaniu się z ww. zasadami. Co ważne, w myśl § 58 rozporządzenia, osoba, która rozpoczęła prowadzenie ewidencji przed dniem wejścia wżycie rozporządzenia, składa oświadczenie, o którym mowa powyżej do dnia 31 maja 2019 r. (oświadczenie składa się na wzorze).

Link do rozporządzenia znajduje się tutaj.

7 maja 2019

Powiązane specjalizacje: