Nowości w podatkach bezpośrednich | ECDP Group

WYROKI SĄDOWE I INTERPRETACJE PODATKOWE

PDOP

1.      Koszty usług wsparcia sprzedaży świadczonych przez managerów podlegają ograniczeniom w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 17.07.2019 r., znak: 0111-KDIB2-1.4010.197.2019.2.AR

Podatnik prowadzi działalność w zakresie sprzedaży hurtowej niewyspecjalizowanej oraz pełni rolę dystrybutora i koordynatora sprzedaży na rynku środkowoeuropejskim w ramach grupy kapitałowej. Z uwagi na prowadzoną działalność podatnik nabywa od podmiotów powiązanych usługi wsparcia sprzedaży świadczone przez wykwalifikowanych specjalistów – managerów, m.in. managera w zakresie administracji, marketingu i sprzedaży, area manager oraz area business controller. Organ podatkowy nie zgodził się ze stanowiskiem podatnika i wskazał, iż usługi wsparcia sprzedaży świadczone na rzecz podatnika przez managerów posiadają cechy charakterystyczne dla świadczeń objętych ograniczeniem wynikającym z art. 15e ust. 1 pkt 1 ustawy PDOP. W konsekwencji wynagrodzenie managerów będzie podlegało ograniczeniu w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów na mocy art. 15e ust. 1 pkt 1 ustawy PDOP. Uzasadniając zajęte stanowisko, organ wyjaśnił pojęcia „usług doradztwa”, „usług zarządzania”, „usług reklamowych” oraz „usług badania rynku” i wskazał, iż czynności wykonywane przez managerów noszą one cechy charakterystyczne dla usług zarządzania i kontroli oraz usług doradczych, reklamowych, badania rynku lub też stanowią świadczenia o podobnym charakterze..

2.     Brak obowiązku poboru podatku u źródła od wypłat należności za korzystanie z oprogramowania w charakterze użytkownika końcowego

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 18.07.2019 r., znak: 0114-KDIP2-1.4010.213.2019.1.PW

Organ interpretacyjny potwierdził stanowisko płatnika, zgodnie z którym nabycie możliwości korzystania z oprogramowania do diagnozowania i konserwacji silników licencji tzw. użytkownika końcowego nie zostało wymienione w art. 21 ust. 1 oraz art. 22 ust. 1 ustawy o PDOP, a w szczególności przychód z tytułu należności za oprogramowanie nie stanowi przychodu z tytułu praw autorskich lub praw pokrewnych. W konsekwencji nie będzie objęty reżimem tzw. podatku u źródła. Przedmiotowa interpretacja wpisuje się w utrwaloną linię interpretacyjną, zgodnie z którą należności za programy nabywane w charakterze użytkownika końcowego, co do których podatnik nie posiada praw do m.in. ich rozpowszechniania, modyfikowania czy udzielania sublicencji nie stanowią należności z tytułu praw autorskich lub praw pokrewnych w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy o PDOP, a także nie należą do innych kategorii objętych tzw. podatkiem u źródła.

3.      Hosting między podmiotami powiązanymi jako usługa wyłączona z kosztów podatkowych

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z 24.06.2019 r., sygn. I SA/Gl 170/19

Sąd wyjaśnił, że hosting jest to usługa polegająca na udostępnieniu zasobów serwerowni (m.in. miejsca na dysku). Zdaniem sądu, usługa ta nie ogranicza się jednak wyłącznie do udostępnienia miejsca na serwerze. Jak wskazał sąd, w przypadku usług hostingu, hostingodawca powinien  zapewnić odpowiednie parametry serwera, w tym m.in. uptime – czyli czas bezawaryjnego działania serwera wyrażony w procentach, dobry stan techniczny dysków i innych podzespołów koniecznych do właściwego działania serwera, zapewnienie szybkości łącza oraz bezpieczeństwa serwerów i powierzanych danych, w tym ochronę danych osobowych. Powinien także zapewnić odpowiedni limit powierzchni dyskowej, transfer – czyli ilość danych, które pobierają użytkownicy strony podczas jej przeglądania, a także backupy – czyli wykonywanie kopii bezpieczeństwa danych umieszczanych na serwerach, czy też pomoc techniczną.

W ocenie sądu, szeroko pojęty hosting jest zatem formą administrowania, stanowiącą usługę doradczą oraz usługę zarządzania, która podlega limitowaniu w zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 15e ust. 1 ustawy o PDOP.

          PDOF

4.      Finansowanie przez pracodawcę posiłków na rzecz pracowników pracujących w wymiarze nadliczbowym

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 17.07.2019 r., znak 0115-KDIT2-2.4011.189.2019.1.ŁS

Podatnik zatrudnia inspektorów nadzoru budowlanego, którzy sprawują opiekę nad istniejącymi obiektami m.in. dokonują przeglądów technicznych obiektów oraz wydają zalecenia techniczne odnośnie prac remontowych. Z uwagi na specyfikę prowadzonej działalności pracownicy czasem pracują w godzinach nadliczbowych. Podatnik zamawia ciepłe posiłki pracownikom, którzy pracują w dni robocze w przypadku nadgodzin przekraczających 3 godziny ponad standardowy 8 godzinny dobowy czas pracy. Zamawianie ciepłych posiłków ma na celu zwiększenie efektywności oraz motywacji pracowników do pracy w wymiarze nadliczbowym. Organ interpretacyjny zaakceptował stanowisko przedstawione przez podatnika, a tym samym uznał, iż sfinansowanie posiłków pracownikom wykonującym pracę w danym dniu w wymiarze nadliczbowym, nie generuje po stronie tych pracowników przychodu do opodatkowania. Jak wskazano, wydatki te ponoszone będą w interesie pracodawcy, a co za tym idzie pracownicy nie otrzymają jakiegokolwiek przysporzenia majątkowego. W rezultacie w przedmiotowym zakresie na pracodawcy nie będą ciążyć obowiązki płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych.

5.      Podwyższone koszty uzyskania przychodów grafików oraz programistów

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 23.07.2019 r., znak 0113-KDIPT3.4011.311.2019.1.PP

Spółka prowadzi działalność w  branży IT i zajmuje się projektowaniem graficznym, wytwarzaniem oprogramowania oraz wsparciem i doradztwem w zakresie marketingu. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej podatnik nawiązuje umowy o dzieło z grafikami oraz programistami. Prace realizowane dla podatnika przez przyjmujących zamówienie mają charakter niepowtarzalny, są oryginalne oraz objęte ochroną prawno-autorską wynikającą z postanowień ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Utwory powstające w wyniku działalności twórczej programistów i grafików łącznie stanowią elementy tworzące program komputerowy. Zawarte umowy o dzieło obejmują jedynie czynności będące przedmiotem praw autorskich w związku z prowadzoną działalnością twórczą. Organ podatkowy przyznał rację podatnikowi i potwierdził, iż przychody uzyskane przez programistów i grafików będą uzyskiwane w wyniku działalności określonej w art. 22 ust. 9b ustawy o PDOF, tj. z tytułu działalności twórczej w zakresie programów komputerowych oraz sztuk plastycznych. W konsekwencji spółka jako płatnik obliczając i odprowadzając podatek dochodowy od osób fizycznych od wynagrodzenia dotyczącego korzystania z praw autorskich i pokrewnych wypłaconego programistom i grafikom może zastosować podwyższone koszty uzyskania przychodów, o których mowa w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o PDOF, z zastrzeżeniem art. 22 ust. 9a przywołanej ustawy.

PROCES LEGISLACYJNY

6.      Ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Ustawa wprowadzająca zwolnienie z opodatkowania wybranych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne do ukończenia 26 roku życia (założenia szerzej omówione w PPT #43) została podpisana przez Prezydenta RP.

https://www.prezydent.pl/prawo/ustawy/podpisane/art,47,lipiec-2019-r-.html.

7.      Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 2019 poz. 1387).

25.07.2019 r. ogłoszony został tekst jednolity ustawy o PDOF.

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2019/1387/1

POZOSTAŁE

8.         Konsultacje podatkowe zmian w zakresie wyboru formy opodatkowania oraz innych uproszczeń w podatkach dochodowych

25.07.2019 r. Ministerstwo Finansów opublikowało przeznaczony do dyskusji projekt objaśnień w zakresie wyboru formy opodatkowania oraz innych uproszczeń w podatkach dochodowych.

Wraz z publikacją, MF zawiadomiło o rozpoczęciu konsultacji publicznych dotyczących przedmiotowego projektu. Uwagi należy przesyłać do 05.08.2019 r.

26 lipca 2019