Podatek akcyzowy | ECDP Group

Zmiany w obszarze podatku akcyzowego
(15 – 18 kwietnia 2019)

1.      Uznanie kotłowni za zorganizowaną część przedsiębiorstwa, będącą zakładem energochłonnym

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 16.04.2019 r., znak: 0111-KDIB3-3.4013.25.2019.3.MAZ

Wnioskodawca zwrócił się do organu o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku akcyzowego, w zakresie uznania kotłowni za zorganizowaną część przedsiębiorstwa, będącą zakładem energochłonnym, który będzie uprawniony do korzystania ze zwolnienia od akcyzy wyrobów węglowych, przeznaczonych do celów opałowych, w przypadku wdrożenia systemu zarządzania środowiskowego potwierdzonego certyfikatem ISO 14001.

Organ podatkowy podkreślił, że w rozumieniu przepisów podatkowych, aby określony zespół składników majątkowych mógł zostać zakwalifikowany jako zorganizowana część przedsiębiorstwa, nie jest wystarczające jakiekolwiek zorganizowanie organizacyjno-majątkowe, ale takie, które musi się odznaczać pełną odrębnością, niezbędną do samodzielnego funkcjonowania w obrocie gospodarczym.

Zorganizowaną część przedsiębiorstwa tworzą więc składniki – elementy, będące w takich wzajemnych relacjach, by można było mówić o nich jak o zespole, a nie o zbiorze przypadkowych elementów, których jedyną cechą wspólną jest istnienie w ramach jednego podmiotu gospodarczego. Zdaniem organu kotłownia stanowiła – w opisanym przez Wnioskodawcę zdarzeniu przyszłym – zorganizowaną część przedsiębiorstwa. Następnie organ podkreślił, że skoro Kotłownia została uznana za zorganizowaną część przedsiębiorstwa, która mogłaby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące zadania, to takie przedsiębiorstwo sprzedawałoby wówczas ciepło podmiotowi zewnętrznemu, czyli Spółce. W tych okolicznościach pojęcie „wartość produkcji sprzedanej” będzie obejmowała wartość ciepła wytworzonego przez Kotłownię na potrzeby Wnioskodawcy. Reasumując – Wnioskodawca spełnia pierwszy z wymienionych warunków – udział zakupu wyrobów węglowych w wartości produkcji sprzedanej w roku 2017 przekroczył 10%. Wobec powyższego Kotłownia spełnia przesłanki uznania za zakład energochłonny w rozumieniu art. 31a ust. 7 ustawy.

PROCES LEGISLACYJNY

2.     Minimalna stawka akcyzy na papierosy w 2019 r.

Ministerstwo finansów zamieściło na swojej stronie internetowej wyjaśnienia do obwieszczenia Ministra Finansów z 5.02.2019 r. zmieniającego obwieszczenie w sprawie średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży papierosów oraz sprawie średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży tytoniu do palenia na rok 2019.

Zgodnie z wyjaśnieniami podstawą ustalenia minimalnej stawki akcyzy na papierosy oraz stawki akcyzy dla wyrobów nowatorskich od 1 stycznia 2019 r. do 19 lutego 2019 r. powinna być średnia ważona detaliczna cena sprzedaży papierosów ogłoszona w obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży papierosów oraz sprawie średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży tytoniu do palenia na rok 2019 (M.P. poz. 1224), natomiast od 20 lutego 2019 r. średnia ważona detaliczna cena sprzedaży papierosów ogłoszona w obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 5 lutego 2019 r. zmieniającym obwieszczenie w sprawie średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży papierosów oraz sprawie średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży tytoniu do palenia na rok 2019.

https://www.podatki.gov.pl/akcyza/wyjasnienia/minimalna-stawka-akcyzy-na-papierosy-w-2019-r/

19 kwietnia 2019

Powiązane specjalizacje: