Decyduje data zakończenia usług budowlanych, a nie moment podpisania protokołu odbioru | ECDP Group

Zespół ECDDP pragnie poinformować, że w dniu 5 kwietnia 2017 r. został wydany wyrok NSA, sygn. akt I FSK 1482/15, dotyczący ustalenia obowiązku podatkowego w zakresie usług budowlanych.

W wyroku tym NSA odniósł się do sprawy spółki zajmującej się świadczeniem m.in. usług budowlanych i budowlano-montażowych. Usługi te realizowane są przez spółkę na podstawie umów zawieranych z kontrahentami, zgodnie z ustalonym przez strony harmonogramem prac. Po zakończeniu realizacji usługi strony zawsze podpisują protokół odbioru. Procedury potwierdzania odbioru są każdorazowo określane w umowie (odbiór usługi następuje w dacie protokolarnego potwierdzenia ze strony spółki faktu kompletnego wykonania usługi). W praktyce zdarza się jednak, że data odbioru usługi wskazana w protokole różni się od daty wykonania ostatniej czynności przez spółkę dla realizacji ww. usługi. Jest to związane m.in. z tym, że ustalenie tego, czy rezultat prac odpowiada warunkom zamówienia wymaga czasu. Na tym tle powstałą wątpliwość, kiedy należy prawidłowo określić moment wykonania usług budowlanych i budowlano-montażowych świadczonych przez tę spółkę.

WSA we Wrocławiu rozpatrujący tę sprawę w I instancji (w wyroku z dnia 31 marca 2015 r. sygn. akt I SA/Wr 2386/14) stwierdził, że wykonanie usług budowlanych i budowlano-montażowych następuje z chwilą faktycznego zakończenia prac. Okoliczność ukończenia robót może zostać potwierdzona w drodze protokołu odbioru, jednak samo podpisanie takiego protokołu nie ma wpływu na moment wykonania usługi. Dopiero od chwili rzeczywistego wykonania usługi (zakończenia prac) rozpoczyna się bieg terminu wystawienia faktury za te usługi.

Spółka, o której mowa wyżej, wniosła skargę na wyrok WSA we Wrocławiu, jednak skarga ta została oddalona na mocy wyroku NSA sygn. akt I FSK 1482/15 (wyrok nie posiada jeszcze uzasadnienia prawnego).

24 kwietnia 2017