30 marca – 3 kwietnia | aktualizacja w podatku akcyzowym | ECDP Group

PROCES LEGISLACYJNY

Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r., poz. 568).

Art. 60 ustawy wprowadza zmiany w ustawie o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz niektórych innych ustaw. Ustawa przewiduje przedłużenie do 31 sierpnia 2020 r. obowiązywanie okresu przejściowego, w którym można stosować przepisy dotychczasowe. Przedłużono więc możliwość stosowania papierowych oświadczeń o przeznaczeniu oleju opałowego (oleju napędowego) na cele opałowe na okres do 31 sierpnia 2020 r. Tym samym również w okresie do 31 sierpnia 2020 r. nie jest konieczne posiadanie statusu zużywającego podmiotu olejowego ani też pośredniczącego podmiotu olejowego. Ustawa weszła w życie z dniem ogłoszenia, a więc 31 marca 2020 r.

Ustawa dostępna tutaj.

6 kwietnia 2020

Powiązane specjalizacje: