Podatki bezpośrednie | ECDP Group

Zmiany w obszarze podatków bezpośrednich
(1 – 5 lipca 2019)

1.      Wyłączenie z kosztów usług podmiotu powiązanego – związek usługi z ceną

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z 21.05.2019 r., sygn. akt I SA/Gl 65/19

Sąd wskazał, że wydatki z tytułu udzielanych licencji (sublicencji) ponoszone przez polską spółkę na rzecz zagranicznego podmiotu powiązanego stanowią koszty ogólnie służące działalności. Koszty te nie kształtują zatem ceny produkowanych przez spółkę wyrobów oraz nie mogą zostać zakwalifikowane jako bezpośrednio związane z ich wytworzeniem – a tylko takie nie podlegają ograniczeniu wynikającemu z art. 15e ustawy o PDOP.

Przyjęcie za słuszny poglądu, że ogólne koszty funkcjonowania danego podmiotu wliczane są w cenę oferowanych przez ten podmiot produktów, prowadziłoby do wniosku, że jakiekolwiek koszty ponoszone przez racjonalnie działający podmiot nie podlegają ograniczeniu, o którym mowa w art. 15e ustawy o PDOP. Tymczasem ograniczeniu zawartemu w tym przepisie nie podlegają wyłącznie te koszty, które przypisane są do konkretnej usługi, bądź towaru, są niezbędne dla jego wytworzenia oraz bezpośrednio wpływają na cenę (art. 15e ust. 11 pkt 1 ustawy o PDOP).

2.      Wyłączenie od kosztów uzyskania przychodów wierzytelności odpisanych jako przedawnione

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 16.05.2019, sygn. akt: II FSK 1489/17

W przywołanym wyroku NSA przypomniał, że przedawnione wierzytelności, a ściśle rzecz biorąc strata z tytułu ich zbycia, nawet w przypadku ich uprzedniego zarachowania jako przychód należny, nie mogą być uważane koszt uzyskania przychodów.

Skoro w świetle jednoznacznej i nieprzewidującej wyjątków treści art. 16 ust. 1 pkt 20 ustawy o PDOP, przedawnienie wierzytelności (ich odpisanie) powoduje konsekwencje podatkowe w postaci braku możliwości uznania ich za koszt uzyskania przychodów, to w ocenie NSA, konsekwencje te są nieodwracalne i nie może ich zniweczyć uczynienie tych wierzytelności przedmiotem czynności prawnej, takiej jak chociażby ich zbycie. Zbycie przedawnionych wierzytelności nie powoduje zatem ich reaktywacji jako kosztu uzyskania przychodów, tu – w postaci strat poniesionych w wyniku tego zbycia.

       PDOF

3.     Możliwość zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 26.06.2019 r., znak 0114-KDIP3-2.4011.240.2019.2.JG1

Podatnik jest magistrem inżynierem zatrudnionym w firmie projektowej na umowę o pracę, na stanowisku asystenta projektanta. Do jego obowiązków służbowych należy m.in. projektowanie instalacji wodociągowych. Każdy z projektów opracowywany jest samodzielnie i indywidualnie. Zakończone projekty noszą cechy dzieła w rozumieniu art. 9 ustawy o prawie autorskim, ponieważ podatnik twórczo i samodzielnie uczestniczy w procesie projektowania instalacji stając się tym samym współtwórcą dzieła w rozumieniu przywołanej ustawy. Organ interpretacyjny nie zaakceptował stanowiska przedstawionego przez podatnika, a tym samym uznał, że podatnikowi nie przysługuje prawo do odliczenia od wynagrodzenia za wykonanie projektów 50% stawki kosztów uzyskania przychodów (art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o PDOF). W przedmiotowej sprawie zawarta umowa o pracę nie zawiera wyodrębnionej części wynagrodzenia za przeniesienie praw autorskich, tzn. nie jest określona z góry w umowie o pracę część wynagrodzenia stanowiąca honorarium za przeniesienie praw autorskich do stworzonych utworów. Jak wskazał organ, samo posiadanie statusu twórcy utworów jest niewystarczające do zastosowania podwyższonych kosztów uzyskania przychodu. Niezbędne jest by twórca osiągał przychód bezpośrednio związany z korzystaniem z określonych praw autorskich lub pokrewnych lub rozporządzaniem tymi prawami, co wymaga z kolei stosownego udokumentowania.
W uzasadnieniu organ wskazał także, iż wyliczenie czasu poświęconego przez pracownika na pracę twórczą nie odpowiada wymogowi określenia wynagrodzenia pracownika za korzystanie z praw autorskich. Praca twórcza cechuje się bowiem tym, że jej rezultat jest niepewny i poświęcenie na nią określonego czasu nie świadczy o uzyskaniu zamierzonych efektów w postaci stworzenia utworu.
W konsekwencji, do przychodów osiąganych z tytułu wynagrodzenia za pracę twórczą podatnik nie będzie mógł zastosować 50% kosztów uzyskania przychodu. Do całości uzyskiwanych przez podatnika przychodów ze stosunku pracy zastosowanie znajdzie art. 22 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

4.      Opodatkowanie dywidendy likwidacyjnej

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 02.07.2019 r., znak 0115-KDIT2-1.4011.173.2019.2.MK

Podatnik jest byłym wspólnikiem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. W marcu 2019 r. otrzymał dywidendę likwidacyjną, od której spółka wypłacająca dywidendę jako płatnik obliczyła, potrąciła i zapłaciła podatek PIT-8AR, a następnie przekazała podatnikowi różnicę na konto bankowe. Podatnik wystąpił z zapytaniem do organu interpretacyjnego, czy w 2020 r. ma obowiązek złożenia  zeznania podatkowego za rok 2019 z tytułu dywidendy likwidacyjnej oraz czy ciążą na nim obowiązki podatkowe z tego tytułu. Organ podatkowy przyznał rację podatnikowi i wskazał, iż osoby fizyczne uzyskujące przychody z w zyskach osób prawnych nie łączą ich z dochodami opodatkowanymi według skali podatkowej. Podatnik zatem nie ma obowiązku składania zeznania podatkowego za 2019 z tytułu otrzymania dywidendy likwidacyjnej oraz zapłaty podatku z tego tytułu, ponieważ zryczałtowany podatek dochodowy powinien być pobrany i przekazany na rachunek urzędu skarbowego przez płatnika (Spółkę wypłacającą dywidendę likwidacyjną).

5.      Nagrody związane z osiągnięciem określonego pułapu sprzedaży towarów

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 28.05.2019 r., sygn. akt: II FSK 1584/17

Jak wyjaśnił NSA, w sytuacji gdy nagrody otrzymają wszystkie osoby (sprzedawcy kredytów), które uzyskają poziom sprzedaży określony w regulaminie konkursu, brak jest istotnego elementu konkursu, jakim jest wyłonienie najlepszego uczestnika, bądź najlepszych uczestników.

Teoretycznie może bowiem dojść do sytuacji, gdy wszyscy uczestnicy osiągną określony w regulaminie poziom sprzedaży. W takim przypadku nagrody uzyskiwane przez uczestników przedsięwzięcia nie stanowią nagród w konkursie. Wartość uzyskiwanych przez sprzedawców nagród nie może zatem zostać opodatkowana ryczałtem w wysokości 10% (art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o PDOF).

W konsekwencji przyjąć należy, że organizowana akcja posiada cechy typowego programu motywacyjnego. Przychód uzyskiwany w ramach akcji przez sprzedawców – z uwagi na fakt że w zaistniałym stanie faktycznym wykonują oni na rzecz spółki czynności w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej – stanowić będzie przychód z pozarolniczej działalności, o którym w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o PDOF.

PROCES LEGISLACYJNY

6.      Rozporządzenie Ministra Finansów z 27.06.2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyłączenia lub ograniczenia stosowania art. 26 ust. 2e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

Rozporządzenie przedłuża do 31 grudnia 2019 r. termin wyłączenia stosowania art. 26 ust. 2e ustawy o PDOP, zawartego w § 4 pierwotnie wydanego rozporządzenia (Dz. U. 2018 poz. 2545). Należy przypomnieć, iż wskazane wyłączenie dotyczy wypłat należności:

1)     innych niż:

  • z tytułu użytkowania lub prawa do użytkowania urządzenia przemysłowego, w tym także środka transportu, urządzenia handlowego lub naukowego;
  • z tytułu należnych opłat za wywóz ładunków i pasażerów przyjętych do przewozu w portach polskich przez zagraniczne przedsiębiorstwa morskiej żeglugi handlowej, z wyjątkiem ładunków i pasażerów tranzytowych;
  • uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez zagraniczne przedsiębiorstwa żeglugi powietrznej, z wyłączeniem przychodów uzyskanych z lotniczego rozkładowego przewozu pasażerskiego, skorzystanie z którego wymaga posiadania biletu lotniczego przez pasażera;

– na rzecz podatników mających siedzibę lub zarząd na terytorium państwa będącego stroną zawartej z Rzecząpospolitą Polską umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, której przepisy określają zasady opodatkowania dochodów z dywidend, odsetek oraz należności licencyjnych, jeżeli istnieje podstawa prawna do wymiany informacji podatkowych z państwem siedziby lub zarządu tych podatników;

2)     z tytułu dywidend i innych przychodów (dochodów) z udziału w zyskach osób prawnych na rzecz podatników, o których mowa w art. 3 ust. 1 ustawy PDOP.

Rozporządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia (28.06.2019 r., Dz. U. 2019 poz. 1203).

Co istotne, nie zostało ogłoszone rozporządzenie zmieniające do analogicznego rozporządzenia dotyczącego przepisów ustawy o PDOF (Dz. U 2018 poz. 2541). Z tego względu należy uznać, iż od 01.07.2019 r. przepis art. 41 ust. 12 ustawy o PDOF trzeba stosować bez ograniczeń.

7.      Rozporządzenie Ministra Finansów z 27.06.2019 r. w sprawie przedłużenia terminu do wpłaty przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych podatku należnego od dochodów z niezrealizowanych zysków.

Rozporządzenie weszło w życie 28.06.2019 r. (Dz. U. 2019 poz. 1204).

8 lipca 2019