Podatek od towarów i usług | ECDP Group

Zmiany w obszarze podatku od towarów i usług
(17 – 21 czerwca 2019)

1.      Opodatkowanie sprzedaży świadectw efektywności energetycznej

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 17.06.2019 r., znak 0115-KDIT1-2.4012.175.2019.1.AGW

Wnioskodawca planuje świadczyć usługę polegającą na pozyskaniu i sprzedaży efektywności energetycznej w związku z zamiarem przeprowadzenia przez klientów działań służących poprawie efektywności energetycznej. W ramach zawartej umowy Klient zobowiąże wnioskodawcę do podjęcia wszelkich działań w celu pozyskania świadectw efektywności energetycznej. Umowa będzie miała charakter umowy powierniczej ponieważ wnioskodawca występując z wnioskiem do Prezesa URE o wydanie świadectw efektywności energetycznej będzie działać w imieniu własnym, ale na rzecz klienta.

W związku z powyższym powstała wątpliwość czy czynności polegające na pozyskaniu oraz sprzedaży świadectw efektywności energetycznej podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Dyrektor Krajowej Administracji Skarbowej wskazał, że czynności polegające na pozyskiwaniu i sprzedaży praw majątkowych w postaci świadectw efektywności energetycznej, z tytułu realizacji których wnioskodawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie ryczałtowe w postaci określonego w umowie procentu od ceny otrzymanej ze sprzedaży należy uznać za odpłatne świadczenie usług w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy o VAT. Podstawą opodatkowania przedmiotowych usług będzie wszystko, co wnioskodawca otrzyma od kontrahenta w zamian za wyświadczone usługi, pomniejszone o kwotę podatku.

2.      Opodatkowanie kary umownej

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 17.06.2019 r., znak 0115-KDIT1-2.4012.216.2019.1.RS

Wnioskodawca dokonał zakupu towarów, których część nie została dostarczona. Z uwagi na powyższe w toku bezpośrednich negocjacji zawarto porozumienie, w wykonaniu którego kontrahent zobowiązał się, że dostarczy brakujący towar i w terminie 3 miesięcy od daty zawarcia porozumienia wskaże wnioskodawcy podmioty, które dokonają zakupu towaru i będzie aktywnie uczestniczył w zawarciu umów sprzedaży towaru. Jednocześnie w Porozumieniu została przewidziana kara umowna należna wnioskodawcy na okoliczności niewykonania przez kontrahenta zobowiązań w zakreślonym 3-miesięcznym terminie. Wysokość kary została ustalona jako różnica między wartością netto towaru, a kwotą netto zawartych przez wnioskodawcę umów sprzedaży towaru. Porozumienie nie przewiduje żadnego wynagrodzenia dla kontrahenta za wykonanie przyjętych zobowiązań. Z uwagi na upływ 3-miesięcznego terminu i niewykonanie przez kontrahenta zobowiązań przyjętych porozumieniem wnioskodawca wezwał go do zapłaty kary umownej.

W związku z powyższym powstałą wątpliwość czy umowna podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał, że jeżeli płatności o charakterze odszkodowawczym nie będą miały bezpośredniego związku z żadną czynnością mającą charakter świadczenia ze strony podmiotu zobowiązanego, wówczas kwota otrzymanych płatności nie będzie mieściła się w katalogu czynności wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT i jako taka nie będzie podlegała opodatkowaniu tym podatkiem. Otrzymane odszkodowanie nie wiąże się bowiem z żadnym świadczeniem ze strony wnioskodawcy. Zapłata ta nie jest też związana z zobowiązaniem się otrzymującego daną kwotę do wykonania czynności, powstrzymania się od dokonania czynności lub tolerowania czynności lub sytuacji. Ustalanie statusu wypłacanej rekompensaty, jako podlegającej bądź niepodlegającej opodatkowaniu należy więc oceniać w kontekście związku z konkretnym świadczeniem. W konsekwencji, jeżeli płatności o charakterze odszkodowawczym nie będą miały bezpośredniego związku z żadną czynnością mającą charakter świadczenia ze strony podmiotu zobowiązanego, wówczas kwota otrzymanych płatności nie będzie mieściła się w katalogu czynności wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT i jako taka nie będzie podlegała opodatkowaniu tym podatkiem.

24 czerwca 2019