30 marca – 3 kwietnia | aktualizacja w PCC | ECDP Group

WYROKI SĄDOWE I INTERPRETACJE PODATKOWE

1. Stawka podatku stosowana do nabytych w ramach przedsiębiorstw praw majątkowych

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 26.03.2020 r., znak 0111-KDIB2-2.4014.307.2019.2.HS

Stawka podatku stosowana do nabytych w ramach przedsiębiorstw praw majątkowych w szczególności w stosunku do wartości firmy (goodwill). Wnioskodawca zawarł dwie umowy sprzedaży, na podstawie których nabył dwa odrębne przedsiębiorstwa. Z uwagi na zbliżony charakter działalności przedsiębiorstw w ich skład wchodziły takie same rodzaje składników materialnych i niematerialnych, m.in. środki trwałe (laptopy, drukarki, telefony komórkowe), wartości niematerialne i prawne (prawo do baz danych), prawa, obowiązki, wierzytelności i zobowiązania wynikające z umów zawartych przez sprzedających w związku z działalnością. W związku z nabyciem obu przedsiębiorstw powstała również wartość firmy (goodwill). Wartość poszczególnych składników przedsiębiorstw, w tym goodwill nie była wyodrębniona w umowach, stanowiła natomiast element ceny. Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą tego jaką stawkę podatku powinna zastosować Wnioskodawca w stosunku do nabytych w ramach przedsiębiorstw praw majątkowych w szczególności w stosunku do wartości firmy (goodwill). W opinii organu podatkowego w opisanym stanie faktycznym do umowy sprzedaży przedsiębiorstwa ma zastosowanie 2% stawka podatku od czynności cywilnoprawnych, gdyż cena sprzedaży przedsiębiorstwa, odpowiadająca jej wartości rynkowej, ustalona jest przez strony czynności cywilnoprawnej w jednej kwocie, bez wyodrębniania wartości jej poszczególnych elementów. Zgodnie z art. 7 ust. 3 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych – jeżeli dokonując czynności cywilnoprawnej, w wyniku której nastąpiło przeniesienie własności, podatnik nie wyodrębnił wartości rzeczy lub praw majątkowych, do których mają zastosowanie różne stawki (1% i 2%), to podatek należy uiścić według stawki najwyższej (2%) od łącznej wartości tych rzeczy lub praw majątkowych. Jedynie wówczas gdy w umowie strony wyodrębniły wartość poszczególnych rodzajów składników sprzedawanego przedsiębiorstwa, podatek należy uiścić według właściwych stawek przynależnych dla tych składników

2. Opodatkowanie podatkiem od czynności cywilnoprawnej czynności polegającej na nabywaniu i zbywaniu weksli

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 26.03.2020 r., znak 0111-KDIB2-3.4014.100.2019.4.MD

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie obrotu wekslami zupełnymi. W ramach działalności Wnioskodawca dokonuje zbycia, nabycia oraz emisji weksli. Zbycie i nabycie może przybrać postać indosu, przeniesienia praw z weksla albo umowy sprzedaży. Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą tego, czy nabywanie i zbywanie weksli podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych. W opinii organu podatkowego sama emisja weksla nie jest czynnością wymienioną w art. 1 ust. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, a zatem wystawienie weksla, o ile następuje zgodnie z przepisami prawa wekslowego nie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych mogą podlegać natomiast czynności cywilnoprawne, w związku z zawarciem których wystawiony jest weksel, o ile są to czynności wymienione w art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. W zamkniętym katalogu czynności wymienionych w art. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych nie zostały także wymienione takie czynności jak indos czy przekazanie praw z weksla. Jednakże, zdaniem organu podatkowego, umowa sprzedaży obejmująca weksle będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych, z tym, że obowiązek podatkowy w podatku od czynności cywilnoprawnych będzie ciążył na Wnioskodawcy wyłącznie w sytuacji, gdy na potrzeby danej umowy sprzedaży Wnioskodawca będzie stroną kupującą.

6 kwietnia 2020

Powiązane specjalizacje: