Rozporządzenie MF ws. odliczania lub zwrotu kwot wydanych na zakup kas rejestrujących oraz zwrotu tych kwot | ECDP Group

Rozporządzenie Ministra Finansów z 29.04.2019 r. w sprawie odliczania lub zwrotu kwot wydanych na zakup kas rejestrujących oraz zwrotu tych kwot przez podatnika

Z dniem 1.05.2019 r. weszło w życie również rozporządzenie Ministra Finansów z 29.04.2019 r. w sprawie odliczania lub zwrotu kwot wydanych na zakup kas rejestrujących oraz zwrotu tych kwot przez podatnika (Dz. U. z 2019 r. poz. 820). Akt ten zastąpił rozporządzenie Ministra Finansów z 27.12.2010 r. w sprawie odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących.

Zgodnie z rozporządzaniem, podatnicy mogą uzyskać zwrot kwoty wydanej na zakup kas w wysokości 90% ceny zakupu (bez podatku), jednakże nie więcej niż 700 zł. Wysokość kwoty podlegającej odliczeniu nie ulega zmianie w stosunku do obecnie obowiązujących regulacji. W świetle nowej regulacji kwota wydana na zakup kas będzie dotyczyła tylko kas on-line i będą mogli ją otrzymać podatnicy, u których:

  • powstał obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży i którzy rozpoczęli prowadzenie ewidencji sprzedaży, przy użyciu tego rodzaju kas,
  • nie powstał obowiązek prowadzenia tej ewidencji, ale podatnicy ci dobrowolnie rozpoczną prowadzenie ewidencji sprzedaży i wcześniej nie stosowali innych rodzajów kas do prowadzenia ewidencji sprzedaży,
  • powstał obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przy użyciu kas on-line, gdyż zostali zobligowani do wymiany kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii na kasy on-line – branże wrażliwe określone ustawowo.

Dodatkowo odliczenie będzie przysługiwało dla kas on-line, które zostały zakupione nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia ewidencji sprzedaży przez podatnika. Co istotne, odliczenie kwoty wydanej na zakup nie będzie przysługiwało w przypadku zakupu pozostałych rodzajów kas. Ponadto, zwolnienie nie będzie również przysługiwało dla podatników wymieniających kasy rejestrujące z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii na kasy online, poza podatnikami zobowiązanymi ustawą do wymiany kas ze względu na prowadzenie działalności gospodarczej w określonych, wrażliwych branżach.

W nowym rozporządzeniu zrezygnowano z warunku złożenia przez podatnika przed rozpoczęciem prowadzenia ewidencji oświadczenia o liczbie kas rejestrujących i miejscu (adresie) ich używania, które podatnik zamierza stosować do tej ewidencji, które było natomiast obligatoryjne  w dotychczasowych przepisach.

7 maja 2019

Powiązane specjalizacje: