Tax&Roll | aktualności w podatku akcyzowym | ECDP Group

WYROKI SĄDOWE I INTERPRETACJE PODATKOWE

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 4.03.2021 r., znak 0111-KDIB2-2.4014.264.2020.2.MM

Brak obowiązku produkcji kannabidiolu (CBD) w składzie podatkowym

Wnioskodawca  zamierza uruchomić instalację do ekstrakcji materiału roślinnego (konopie włókniste) w celu pozyskiwania kannabidiolu (CBD). Odseparowane CBD będzie wytwarzane w formie (tj. jako olej). CBD będzie sprzedawane na rzecz podmiotów zewnętrznych, które będą wykorzystywać je do różnych celów związanych z prowadzoną przez te podmioty działalnością (do celów spożywczych, kosmetycznych i innych). Wytwarzane CBD nie będzie gotowym produktem finalnym (np. olejem samym w sobie przeznaczonym do spożycia). W szczególności, wytwarzany CBD nie będzie sam w sobie roztworem przeznaczonym do wykorzystania w papierosach elektronicznych ani nie stanowi zawierającej glikol lub glicerynę bazy do takiego roztworu. Co więcej, Wnioskodawca nie zamierza wytwarzać komponentów do produkcji e-papierosów (abstrahując od braku wiedzy odnośnie późniejszego wykorzystania CBD przez kontrahentów z założenia nigdy nie będzie to cel związany z produkcją e-papierosów). Wnioskodawca zamierza uruchomić instalację do ekstrakcji materiału roślinnego (konopie włókniste) w celu pozyskiwania kannabidiolu (CBD). W tym celu będzie wykorzystywać jako ekstrahent alkohol etylowy o kodzie CN 2207 10 (Alkohol etylowy nieskażony o objętościowej mocy alkoholu 80% obj. lub większej). Proces ekstrakcji CBD polegać będzie na zanurzaniu surowca roślinnego w alkoholu etylowym a następnie przekazaniu surowca do ekstrakcji (w urządzeniu zwanym pralką). W ramach ekstrakcji dochodzić więc będzie do zmieszania alkoholu etylowego z substancjami CBD w celu wyodrębnienia oleju CBD. Wytworzona w ramach ekstrakcji mieszanina zostanie podzielona na olej z zawartością CBD i alkohol ze śladowymi ilościami CBD (w urządzeniu zwanym wyparką). Alkohol etylowy w procesie produkcji wykorzystywany będzie wyłącznie w celu pozyskania esencji z materiału roślinnego, będzie też stale zawracany do produkcji (w ramach zamkniętego obiegu). Pewna część alkoholu będzie jednak stale zużywana (głównie alkohol zawarty w pozostałościach z ekstrakcji, utylizowany wraz z tymi odpadami). Finalny produkt ekstrakcji, czyli olej CBD nie będzie zawierać w swoim składzie alkoholu etylowego w stężeniu przekraczającym 1,2% alkoholu etylowego objętości. Wynika to z faktu, iż obecność alkoholu w produkcie finalnym jest niepożądana i byłby on tam traktowany jako zanieczyszczenie. Wnioskodawca będzie wykonywał ww. czynności jako właściciel materiału roślinnego – w celu dalszej odsprzedaży CBD wytworzonego w procesie ekstrakcji, ale także usługowo (na potrzeby podmiotów zewnętrznych na powierzonym przez nich materiale roślinnym).

Wnioskodawca ma wątpliwości czy planowane wytwarzanie kannabidiolu powinno odbywać się w składzie podatkowym.

Organ podatkowy wskazał, że z uwagi na brak spełnienia kryterium przeznaczenia wyrobu do wykorzystania w e-papierosach CBD, nie stanowi płynu do papierosów elektronicznych w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 35 ustawy o podatku akcyzowym. Ponadto z opisu sprawy nie wynika, by wskazany kannabidiol stanowił jakikolwiek inny wyrób akcyzowy, wymieniony w załączniku nr 1 do ustawy o podatku akcyzowym. W świetle powyższego CBD w formie płynnej (jako olej), nieprzeznaczony przez Wnioskodawcę do wykorzystania w papierosach elektronicznych ani jako baza do produkcji płynu do e-papierosów, nie stanowi wyrobu akcyzowego. Tym samym, jego produkcja nie podlega regulacjom ustawy o podatku akcyzowym, w tym również nie podlega obowiązkowi prowadzenia tej produkcji w składzie podatkowym.

PROCES LEGISLACYJNY

Brak interesujących zagadnień z perspektywy Klientów.

17 marca 2021