16 – 20 grudnia | aktualności w akcyzie | ECDP Group

WYROKI SĄDOWE I INTERPRETACJE PODATKOWE

1.      Sposób dokonywania zgłoszenia o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym wyrobów akcyzowych

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 13.12.2019 r., znak 0111-KDIB3-3.4013.210.2019.1.MAZ

Wnioskodawca dokonuje nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych, poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy. Przedmiotem nabycia są: etanol o kodzie CN 2207 20 00, nafta o kodzie CN 2710 19 25, oleje smarowe o kodzie CN 2710 19 85 i CN 2710 19 99, wyroby energetyczne nie wymienione w art. 89 ust. 1 pkt 1-12 ustawy akcyzowej, o kodach CN: 2707, 2901, 2710, 2711, 2902. Przed wprowadzeniem wyrobów akcyzowych na terytorium kraju, Wnioskodawca zgłasza właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego planowe nabycie wewnątrzwspólnotowe. Składane jest jedno zbiorcze zgłoszenie, obejmujące planowane nabycia wewnątrzwspólnotowe za okres miesiąca, z wykazaniem wszystkich wyrobów akcyzowych, mających być przedmiotem nabycia. Wnioskodawca posiada ustanowione zabezpieczenie generalne. Po otrzymaniu informacji o rzeczywiście nabytych ilościach wyrobów akcyzowych, Wnioskodawca składa korektę pierwotnego zgłoszenia o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym, w której wykazuje te faktyczne ilości. Wnioskodawca składa deklarację uproszczoną wg ustalonego wzoru, oblicza akcyzę i dokonuje jej zapłaty w terminie 10 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego, wykazując dokładne ilości nabytych wewnątrzwspólnotowo wyrobów.

Wnioskodawca powziął wątpliwość odnośnie tego, czy składanie zbiorczego zgłoszenia o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym wyrobów akcyzowych raz w miesiącu, a po otrzymaniu informacji o rzeczywiści nabytych ilościach tych wyrobów także składania korekty pierwotnego zgłoszenia należy uznać za prawidłowe?

Organ uznał, iż w przedstawionym stanie faktycznym obowiązek podatkowy z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych znajdujących się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, dokonanego na potrzeby wykonywanej przez podatnika działalności gospodarczej na terytorium kraju, powstaje z dniem otrzymania wyrobów akcyzowych przez podatnika, nie później jednak niż w 7. dniu, licząc od dnia dokonania wysyłki określonej w uproszczonym dokumencie towarzyszącym lub od dnia wystawienia dokumentu handlowego, w przypadku gdy wyroby akcyzowe przemieszczane są na podstawie dokumentu handlowego, tj. zgodnie z art. 10 ust. 4 ustawy. Tym samym sposób zgłaszania zbiorczych przesyłek nabywanych wewnątrzwspólnotowo wyrobów akcyzowych przez Wnioskodawcę, od których Spółka w terminie 10 dni od powstania obowiązku podatkowego (otrzymania wyrobów akcyzowych przez podatnika, nie później jednak niż w 7. dniu, licząc od dnia dokonania wysyłki określonej w uproszczonym dokumencie towarzyszącym lub od dnia wystawienia dokumentu handlowego, w przypadku gdy wyroby akcyzowe przemieszczane są na podstawie dokumentu handlowego) składa deklarację i uiszcza należny podatek, można uznać za prawidłowy.

Natomiast w odniesieniu do korekty zgłoszeń o planowanym wewnątrzwspólnotowym nabyciu, organ podkreślił, iż ani przepisy ustaw, ani rozporządzenia nie regulują tej kwestii. Wobec tego, zdaniem organu, nie ma przeszkód aby korekta taka została dokonana. Dodatkowo organ także zwrócił uwagę na obowiązek prowadzenia ewidencji wyrobów nabywanych wewnątrzwspólnotowo, zgodnie z art. 138c.

PROCES LEGISLACYJNY

2.      Ustawa zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy – Prawo celne (nr 51)

Ustawa z 12.12.2019 r. zmieniająca ustawę o  zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy – Prawo celne została szczegółowo opisana w 64 numerze Podatkowego Przeglądu Tygodnia z 13.12.2019 r.

Powyższa ustawa została przyjęta bez poprawek przez Senat w dniu 18.12.2019 r. i została skierowana do podpisu przez Prezydenta.

Jeżeli więc Prezydent podpisze przedmiotową ustawę, to wówczas w okresie do 31.01.2021 r. możliwe będzie stosowanie papierowych dokumentów dostawy.

Planowy termin wejścia w życie ustawy 31.12.2019 r.

23 grudnia 2019

Powiązane specjalizacje: