Podatek od towarów i usług | ECDP Group

WYROKI SĄDOWE I INTERPRETACJE PODATKOWE

1.      Obowiązek ewidencjonowania nieodpłatnego zużycia paliwa na cele osobiste pracowników

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 6.12.2018 r., sygn. akt I FSK 1622/16

Toczące się postępowanie dotyczyło Spółki, która zamierza nabyć lub wziąć w odpłatne użytkowanie samochody, które będą wykorzystywane przez jej pracowników dla celów wykonywanej działalności gospodarczej. Udostępni ona swoim pracownikom samochody służbowe w celu umożliwienia im właściwej realizacji obowiązków służbowych. Zasady udostępniania pracownikom samochodów służbowych określać będzie ustanowiony regulamin warunków użytkowania samochodów służbowych. Zgodnie z postanowieniami tego regulaminu, samochody służbowe będą mogły być wykorzystywane przez uprawnionych pracowników w godzinach pracy wyłącznie w celach służbowych oraz w interesie i na zlecenie pracodawcy. Jednakże spółka w umowie wyrazi zgodę na wykorzystywanie powierzonego samochodu służbowego w przypadkach dojazdu z miejsca zamieszkania do miejsca pracy i z miejsca pracy do miejsca zamieszkania, a także do wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych, z zastrzeżeniem pewnych warunków.

W konsekwencji powyższego skarżąca wskazała, że mogą się zdarzyć sytuacje, że pracownik po godzinach pracy będzie używał samochodu z zatankowanym wcześniej dla celów spółki paliwem, bądź po weekendzie, w godzinach pracy dla celów służbowych, na zatankowanym wcześniej paliwie dla celów prywatnych za własne środki.

Skarżąca wskazała, że w związku z opisanymi powyżej sytuacjami nie powstanie obowiązek rejestracji na kasie fiskalnej.

Ze stanowiskiem Spółki nie zgodził się organ podatkowy, który w treści interpretacji indywidualnej uznał, że wobec Spółki zachodzić będzie obowiązek rejestracji przedmiotowej transakcji za pomocą kasy fiskalnej. Z poglądem organu zgodził się sąd I instancji (WSA we Wrocławiu sygn. akt I SA/Wr 303/16).

Natomiast rozpoznający skargę Spółki NSA uznał, że „(…) Oznacza to, że nieodpłatne zużycie paliwa na cele osobiste pracowników spółki podlegać będzie obowiązkowi ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej, jako czynność wyłączona ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej, na mocy § 4 pkt 1 lit. m rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r”.

2.     Opodatkowanie sprzedaży towarów importowanych z Chin do podmiotu powiązanego

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 30.01.2018 r., znak:
0112-KDIL1-3.4012.647.2018.4.KS

Wnioskodawca nabywa towary od kontrahentów z Chin – towary są importowane, ich cena zawiera wszystkie koszty związane z importem. Towary zostaną sprzedane do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, która jest podmiotem powiązanym osobowo z Wnioskodawcą. Wnioskodawca jest prezesem spółki, która jest jedynym wspólnikiem w spółce, do której ma zostać sprzedany towar handlowy. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, która będzie nabywcą towaru jest również czynnym podatnikiem podatku VAT. Transakcja będzie dokonana z określonym odroczonym terminem płatności, zostanie sfinansowana w części z kredytu bankowego a w części z należności, które uzyska spółka po sprzedaży towaru. Transakcja zostanie opodatkowana podatkiem VAT w odpowiednich stawkach. Zaplecze magazynowe będzie zabezpieczone umową dzierżawy pomiędzy podmiotami, nie będzie konieczności ponoszenia kosztów transportu. Nie będą angażowane żadne dodatkowe środki.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą uznania transakcji sprzedaży za dostawę towarów i momentu powstania obowiązku podatkowego z tego tytułu.

Zdaniem organu podatkowego, w omawianej sprawie wysokość ceny nie ma znaczenia dla zakwalifikowania transakcji jako „transakcji odpłatnej” w rozumieniu art. 5 ustawy o VAT, ponieważ to ostatnie pojęcie wymaga wyłącznie istnienia bezpośredniego związku między dostawą towarów lub świadczeniem usług, a świadczeniem wzajemnym (wynagrodzeniem) rzeczywiście otrzymanym przez podatnika. Jeśli tylko czynność została wykonana za wynagrodzeniem, to jest ona odpłatna. Zgodnie z zasadą ogólną wyrażoną w art. 19a ust. 1 ustawy, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towaru bądź wykonania usługi. Oznacza to, że podatek staje się wymagalny w rozliczeniu za okres, w którym dokonana została dostawa towarów bądź świadczenie usług i powinien być rozliczony za ten okres.

Zatem w przedmiotowej sprawie obowiązek podatkowy powstanie z chwilą dokonania dostawy towarów rozumianą jako przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, która daje otrzymującemu towary prawo do postępowania z nimi jak właściciel. Transakcja handlowa polegająca na sprzedaży towarów do podmiotu powiązanego zostanie prawidłowo rozpoznana przez Wnioskodawcę, jeżeli zostanie rozpoznana jako dostawa towarów i opodatkowana na podstawie art. 5 ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 1 ustawy, dla której obowiązek podatkowy powstanie zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy.

3.     Prawo do odliczenia VAT w związku z projektem realizowanym przez stowarzyszenie

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 30.01.2018 r., znak:
0112-KDIL1-3.4012.647.2018.4.KS

W analizowanej sprawie Wnioskodawca wskazał, że otrzymał pomoc finansową w ramach działania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W ramach dofinansowania Wnioskodawca ma zamiar realizować projekt w zakresie wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych, zachowanie dziedzictwa lokalnego oraz promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych oraz lokalnej przedsiębiorczości. W ramach projektu zostanie wyznaczony i rozreklamowany produkt turystyczny, a także stworzona aplikacja mobilna oraz wydana mapa. Na skutek realizacji projektu Wnioskodawca nie osiągnie żadnych przychodów. Działalność stowarzyszenia związana z realizacją ww. projektu nie będzie skutkować powstaniem obowiązku podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług. Wnioskodawca nie stanie się czynnym podatnikiem podatku VAT. Efekty powstałe w wyniku projektu nie będą związane w żaden sposób z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT, bowiem Wnioskodawca nie stanie się czynnym podatnikiem podatku VAT. Stowarzyszenie zgodnie z art. 113 ust. 1 ustawy, nie jest czynnym podatnikiem VAT, nie składa deklaracji VAT-7 i nie prowadzi działalności gospodarczej.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii możliwości obniżenia podatku VAT należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących zakupów dokonywanych w związku z realizacją ww. projektu.

Rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy o VAT uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Ponadto art. 88 ust. 4 ustawy wyklucza odliczenie w odniesieniu do podmiotów niebędących zarejestrowanymi, czynnymi podatnikami podatku VAT.

W omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia nie będą spełnione, gdyż Stowarzyszenie nie jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku VAT, a nabyte w ramach ww. projektu towary i usługi nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych tym podatkiem. Zatem Wnioskodawca nie będzie miał prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych z tytułu realizacji ww. projektu.

4.      8% VAT dla usługi najmu dla pracowników

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 25.01.2018 r., znak: 0111-KDIB3-1.4012.894.2018.1.JP

Wnioskodawca świadczy usługę zakwaterowania na rzecz swoich pracowników (zleceniobiorców). Spółka w celu zakwaterowania swoich pracowników (zleceniobiorców) wynajmuje lokale od innej spółki. Okres korzystania z miejsca noclegowego przez pracowników jest różny (ze względu na rotację pracowników oraz czynniki zewnętrzne), może wynosić np. 2 tygodnie, miesiąc lub kilka bądź kilkanaście miesięcy. Dany pracownik może wynajmować miejsce noclegowe nawet dłużej niż rok. Celem pracownika nie jest przeniesienie interesu życiowego do danej miejscowości, ale możliwość przebywania w niej w związku z wykonywaną pracą (przede wszystkim są to pracownicy pochodzący z zagranicy). Usługi, które świadczy Wnioskodawca są zbliżone do usług hotelowych – opłata pobierana jest za miejsce noclegowe, natomiast brak jest usług charakterystycznych dla hotelu.

Wątpliwość Wnioskodawcy budzi kwestia czy postępuje prawidłowo stosując, w przedstawionym stanie faktycznym, stawkę podatku VAT w wysokości 8%.

Wskutek analizy przedstawionego zagadnienia, organ podatkowy stwierdził, że w sytuacji gdy Wnioskodawca świadczy usługę wynajmu lokalu w celu zakwaterowania swoich pracowników i jednocześnie usługi te są usługami krótkotrwałego zakwaterowania mieszczącymi się pod symbolem PKWiU 55.20.19.0, to podlegać one będą opodatkowaniu preferencyjną stawką podatku 8% na podstawie art. 41 ust. 2 w związku z art. 146a pkt 2, jako wymienione w poz. 163 załącznika nr 3 do ustawy o podatku od towarów i usług.

PROCES LEGISLACYJNY

1.      Nowe wzory deklaracji VAT

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 stycznia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług (Dz.U. poz. 193)

Od 1.02.2019 r. weszła w życie nowelizacja wprowadzająca nowe wzory deklaracji: VAT-7 (19) oraz VAT-7K (13). Możliwość stosowania dotychczasowych wzorów została zachowana nie dłużej niż do rozliczenia za ostatni okres rozliczeniowy 2019 r., z tym że bez konieczności załączania wniosku o zwrot podatku (VAT-ZZ) oraz wniosku o przyspieszenie terminu zwrotu podatku (VAT-ZT).

 

4 lutego 2019