4 grudnia – 11 grudnia | aktualności w podatku akcyzowym | ECDP Group

PODATEK AKCYZOWY

WYROKI SĄDOWE I INTERPRETACJE PODATKOWE

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 25.11.2020 r., znak 0111-KDIB3-3.4013.177.2020.1.JS

Zabezpieczenie akcyzowe złożone w formie weksla własnego

Wnioskodawca jest zarejestrowany do celów akcyzy, posiada również zezwolenie dla zarejestrowanego wysyłającego. Wnioskodawca planuje uzyskanie kolejnych zezwoleń akcyzowych. Posiadane przez Niego zezwolenie akcyzowe, jak również te planowane, wiąże się z koniecznością złożenia zabezpieczenia akcyzowego. Wnioskodawca  zamierza złożyć zabezpieczenie akcyzowe w formie weksla własnego, które będzie zabezpieczone dodatkowo hipoteką na nieruchomości podmiotu trzeciego.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą tego, czy zabezpieczenie akcyzowe w formie weksla własnego na pokrycie zobowiązań podatkowych związanych z planowaną działalnością akcyzową na podstawie jednego z zezwoleń akcyzowych, o których mowa w art. 84 ustawy o podatku akcyzowym, jest dopuszczone przez przepisy o podatku akcyzowym.

Organ podatkowy uznał, że zaproponowana przez Wnioskodawcę forma zabezpieczenia, tj. zabezpieczenie akcyzowe w formie weksla własnego na pokrycie zobowiązań podatkowych związanych z planowaną działalnością prowadzoną na podstawie zezwolenia akcyzowego, o którym mowa w art. 84 ustawy o podatku akcyzowym jest dopuszczalna w myśl przepisów ustawy o podatku akcyzowym. Przy czym analiza skuteczności konkretnego zabezpieczenia w formie weksla, który dodatkowo zabezpieczony będzie hipoteką na nieruchomości w konkretnej sprawie spoczywa na właściwym naczelniku urzędu skarbowego.

PROCES LEGISLACYJNY

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw

Projekt ustawy zakłada wiele istotnych zmian dotyczących ustawy o podatku akcyzowym.

Projekt ustawy przewiduje nadanie nowego brzmienia art. 31a ust. 3 pkt 1, zgodnie z którym warunkiem zwolnienia wyrobów węglowych przeznaczonych do celów opałowych jest:

4 grudnia 2020