Podatek od towarów i usług | ECDP Group

Zmiany w obszarze podatku od towarów i usług
(20 – 24 maja 2019)

1.      Możliwość wystawiania faktur w okresie zawieszenia działalności gospodarczej

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 15.05.2019 r., znak 0114-KDIP1-3.4012.99.2019.2.MK

Wnioskodawczyni zajmuje się sprzedażą polis ubezpieczeniowo-finansowych oraz serwisem już podpisanych umów. Za otrzymaną pracę wnioskodawczyni wystawiała faktury, natomiast niewielka część jej wynagrodzenia jest wypłacana w formie cyklicznego wynagrodzenia do czasu obowiązywania umowy. Wnioskodawczyni w czerwcu 2018 r. zawiesiła działalność gospodarczą i nie świadczy usług zawierania nowych umów.

W związku z powyższym powstała wątpliwość czy w okresie zawieszenia wnioskodawczyni może wystawiać faktury za pracę wykonaną przed zawieszeniem działalności.

Dyrektor Krajowej Administracji Skarbowej wskazał, że wnioskodawczyni niebędąca czynnym zarejestrowanym podatnikiem VAT może wystawiać faktury dokumentujące otrzymane płatności z tytułu uprzednio zawartych umów – polis ubezpieczeniowych w okresie zawieszenia działalności niezależnie od tego, czy wypłacający to wynagrodzenie zażąda wystawienia takiej faktury.

2.      Rozliczenie opłat z tytułu świadczenia usługi PPV (pay-per-view)

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 16.05.2019 r., znak 0112-KDIL2-3.4012.56.2019.2.IP

Spółka realizuje umowę poprzez zamieszczanie na swojej stronie internetowej materiałów video kontrahenta z rozgrywanych meczów przygotowanych i produkowanych poprzez wynajętą do tego celu firmę. Nagrania te udostępniane są użytkownikom, w wersjach płatnych i bezpłatnych. Wersje płatne realizowane są w oparciu o standardy PPV (pay-per-view). Strony umowy ustaliły, że koszt dostępu do jednego meczu w danej kolejce w sezonie 2018/2019 w systemie PPV udostępnionego na portalu spółki będzie wynosić 12,00 zł brutto. Opłata ta będzie przekazywana na rachunek kontrahenta po pomniejszeniu o kwotę wynagrodzenia spółki w wysokości 1,10 zł brutto.

W związku z tym wnioskodawczyni powzięła wątpliwość czy w zaistniałej sytuacji spółka pośrednicząca w rozliczeniach PPV (pay-per-view) powinna od dokonanych przez użytkowników wpłat rozliczyć podatek VAT i wykazać w rejestrze sprzedaży dokonane wpłaty w związku z przepisami art. 8 ust. 2a ustawy o VAT.

Zdaniem organu podatkowego skoro ewidencja sprzedaży jest odzwierciedleniem stanu rzeczywistego, to spółka, która świadczy usługę PPV na rzecz użytkowników i otrzymuje w zamian wynagrodzenie w postaci opłat, jest zobowiązana do ujmowania w rejestrze sprzedaży całości otrzymywanych na rachunek bankowy wpłat od Użytkowników z tytułu wykupienia w systemie PPV dostępu do materiałów video. W zaistniałej sytuacji nie znajduje zastosowania art. 8 ust. 2a ustawy o VAT.

3.      Uznanie prac serwisowych dotyczących turbin wiatrowych za związane z nieruchomościami w rozumieniu art. 28e ustawy o VAT

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 17.05.2019 r., znak 0115-KDIT1-2.4012.157.2019.1.AGW

Wnioskodawca jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem VAT i VAT-UE, świadczącym usługi z zakresu naprawy i konserwacji maszyn. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej zawarł z firmą mającą siedzibę w Polsce umowę współpracy na podstawie której zobowiązał się jako podwykonawca tej firmy do świadczenia usług serwisowych dotyczących turbin wiatrowych położonych na terytorium Niemiec. Wszystkie czynności w ramach umowy współpracy wnioskodawca wykonywał dotychczas na terenie Niemiec. Przedmiot umowy współpracy obejmuje serwisowanie turbin wiatrowych.

W związku z tym wnioskodawca powziął wątpliwość czy usługi związane z nieruchomościami (elektrowniami wiatrowymi) będą podlegały opodatkowaniu w Polsce z uwagi na art. 28e ustawy o VAT i tym samym powinny być one opodatkowane w miejscu położenia turbin wiatrowych, to jest w Niemczech?

Dyrektor Krajowej Administracji Skarbowej uznał, że miejscem świadczenia usług serwisowych turbin wiatrowych jest państwo, na terytorium którego jest  położona dana elektrownia wiatrowa. Zatem usługi będące przedmiotem świadczenia nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na terytorium Polski, a ich miejscem opodatkowania jest terytorium Niemiec, gdzie znajdują się turbiny elektrowni wiatrowych, których dotyczy serwis.

24 maja 2019