17 – 21 lutego | aktualności w podatkach bezpośrednich | ECDP Group

WYROKI SĄDOWE I INTERPRETACJE PODATKOWE
PDOP

1. Podatek u źródła od uczestnictwa w targach branżowych

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 14.02.2020 r., znak 0111-KDIB1-2.4010.482.2019.2.AK

Spółka prowadzi działalność produkcyjną i sprzedaje swoje wyroby, a także towary i materiały na rynku krajowym i na rynkach zagranicznych. W związku z prowadzoną działalnością gospodarczą i realizacją planów rozszerzenia kierunków sprzedaży oraz poszerzenia portfela kontrahentów zagranicznych, spółka uczestniczy w targach branżowych organizowanych w różnych częściach świata. Obecność spółki na targach daje możliwość nawiązania kontaktu z potencjalnym kontrahentami i zaprezentowania swoich wyrobów szerokiemu gronu odbiorców. W związku z uczestnictwem na targach w różnych częściach świata, spółka ponosi opłaty na rzecz nierezydentów. Spółka nie posiada certyfikatów rezydencji od organizatorów targów. Organ interpretacyjny stwierdził, iż płatności dokonywane na rzecz nierezydentów w związku z uczestnictwem spółki w targach zagranicznych stanowią świadczenia o podobnym charakterze do usług reklamowych. W konsekwencji, płatności dokonywane w związku z uczestnictwem w targach zagranicznych podlegają opodatkowaniu w Polsce na podstawie art. 21 ust. 1 ust. 2a ustawy o PDOP, a spółka zobowiązana jest do poboru zryczałtowanego podatku dochodowego w myśl art. 26 ust. 1 ustawy o PDOP.

PDOF

2. Zwrot kosztów użytkowania prywatnego samochodu

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 14.02.2020 r., znak 0113-KDIPT2-3.4011.750.2019.1.JŚ

Podatnik zawarł umowę cywilnoprawną z osobą pełniącą funkcję prezesa zarządu w spółce X (dalej jako: Zarządzający), której przedmiotem jest świadczenie usług zarządzania. Podatnik zwraca Zarządzającemu koszty używania samochodu osobowego niebędącego własnością podatnika (samochód prywatny) niezbędnego do wykonywania funkcji w ten sposób, że koszty te zwracane są po potrąceniu zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. Zarówno w przypadku jazd lokalnych, jak też podróży zamiejscowych, zwroty traktowane są jako przychody członka zarządu w rozumieniu ustawy o PDOF korzystające ze zwolnienia do wysokości limitów określonych w odrębnych przepisach. Podatnik zwrócił się z zapytaniem odnośnie weryfikacji jego podejścia do dokonywanych zwrotów z tytułu jazd pozamiejscowych. Organ interpretacyjny nie zaakceptował stanowiska podatnika wskazując, że Zarządzający, któremu w oparciu o umowę zwracane będą koszty przejazdów pozamiejscowych samochodem prywatnym, uzyskiwać będzie przychód w rozumieniu ustawy o PDOF (przychód z działalności wykonywanej osobiście). Niemniej jednak, nie w każdym przypadku będzie mógł korzystać ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b ustawy o PDOF. Organ wskazał, że użyte w przepisie pojęcie „podróż” należy interpretować analogicznie do pojęcia podróży służbowej, w rozumieniu Kodeksu pracy. W konsekwencji, rozpatrując każdą jazdę zamiejscową należy ustalić, czy dana osoba niebędąca pracownikiem znajduje się w podróży – rozumianej jako zdarzenie incydentalne w stosunku do pracy umówionej i wykonywanej zwyczajowo. Jak wskazał organ, trudno uznać, że codzienne dojazdy do pracy Zarządzającego są podróżą w rozumieniu omawianego przepisu. O ile zatem Zarządzający, w danej sytuacji jest w podróży, w rozumieniu przytoczonego przepisu, to dokonany przez podatnika zwrot kosztów z tytułu jazd zamiejscowych, stanowi dla niego przychód, korzystający ze zwolnienia do wysokości limitów określonych w przepisach rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej, w powiązaniu z przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury regulującymi maksymalne stawki za 1 km przebiegu, w przypadku używania przez Zarządzającego samochodu prywatnego.

3. Wynagrodzenie dyrektora szkoły niepublicznej, a zwolnienie z opodatkowania

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 29.11.2019 r., sygn. akt: II FSK 6/18 oraz II FSK 7/18

Wynagrodzenie dyrektora szkoły niepublicznej, będącego jednocześnie wspólnikiem spółki jawnej prowadzącej tę placówkę, nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania. Spór w sprawie dotyczył ustalenia, czy w świetle art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o PDOF, dotacja na prowadzenie szkoły niepublicznej, którą otrzyma spółka jawna, będzie w całości zwolniona z podatku po stronie wspólnika (proporcjonalnie do jego udziału w zyskach spółki jawnej), w tym także w części przeznaczonej na wynagrodzenie tego wspólnika, z tytułu pełnienia funkcji dyrektora tej szkoły. Jak słusznie zauważył sąd, spółka jawna funkcjonuje w obrocie prawnym jako odrębny od jej wspólników podmiot prawa. Niemniej jednak, chociaż w świetle przepisów k.s.h. działalność gospodarczą prowadzi spółka jawna, jako odrębny podmiot, przychód z tej działalności przypisywany jest dla potrzeb podatku dochodowego poszczególnym wspólnikom. Należy zatem przyjąć, że w przypadku spółki jawnej, prowadzącymi działalność – poza spółką – są także jej wspólnicy.
Jak wynika z kolei z art. 21 ust. 36 ustawy o PDOF, zwolnienie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o PDOF, nie ma zastosowania do tej części dotacji otrzymanej na prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, która została przeznaczona, na podstawie odrębnych przepisów, na wynagrodzenie osoby fizycznej prowadzącej tę działalność. Należy zatem stwierdzić, że o ile uzyskane przez spółkę jawną dotacje korzystają ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o PDOF, to przychód związany z redystrybucją tych środków na wynagrodzenie dyrektora, będącego wspólnikiem spółki, z takiego zwolnienia już nie korzysta. Spółka przeznaczając środki pochodzące ze zwolnionej z opodatkowania dotacji na wynagrodzenie osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą wyczerpuje bowiem przesłanki zastosowania wyłączenia z art. 21 ust. 36 ustawy o PDOF.

24 lutego 2020