30 marca – 3 kwietnia | aktualizacja w podatkach bezpośrednich | ECDP Group

WYROKI SĄDOWE I INTERPRETACJE PODATKOWE

PDOP

1. Usługi inżynieryjne w kosztach uzyskania przychodów

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 27.03.2020 r., znak 0111-KDIB1-1.4010.45.2020.1.DK

Spółka prowadzi działalność produkcyjno-usługową w zakresie m.in. wytwarzania części i akcesoriów, w szczególności siedzeń, foteli i konstrukcji metalowych dla przemysłu samochodowego. Spółka zawarła z podmiotem powiązanym umowę, na podstawie której świadczone są na jej rzecz usługi inżynieryjne. Grupa kapitałowa, w skład której wchodzą obydwa podmioty, zajmuje się produkcją oraz projektowaniem systemów siedzeń i innych elementów wewnętrznych do pojazdów, w tym m.in. samochodów osobowych. Podmiot powiązany został w ramach grupy wyznaczony jako podmiot, który pełni funkcje inżynieryjne i świadczy usługi w tym zakresie, takie jak m.in. opracowywanie i projektowanie prowadzonych procesów produkcyjnych oraz produktów, ich weryfikacja i walidacja oraz wprowadzanie tych produktów i procesów do produkcji. Jest zatem podmiotem wyspecjalizowanym w świadczeniu usług inżynieryjnych na rzecz innych jednostek z grupy. W związku z powyższym Spółka zawarła z podmiotem powiązanym umowę, na podstawie której świadczone są na jego rzecz usługi inżynieryjne. Wynagrodzenie za przedmiotowe usługi kalkulowane jest jako zwrot kosztów ponoszonych przez podmiot powiązany w związku z ich świadczeniem, wraz z odpowiednio ustaloną marżą. Wskazane wynagrodzenie ustalane jest na zasadach rynkowych, zgodnie z wymaganiami dotyczącymi cen transferowych. Organ interpretacyjny zaakceptował stanowisko Spółki i stwierdził, ze skoro żadna z wykonywanych na podstawie umowy czynności nie polega na świadczeniu usług doradczych, w tym doradztwa technicznego oraz nabywane usługi mają charakter badawczo-rozwojowy oraz techniczno-inżynieryjny, to wydatki poniesione na ich nabycie nie będą podlegały wyłączeniu z kosztów uzyskania przychodów ponieważ nie będą stanowić usług wymienionych w przepisie art. 15e ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

2. Przychody z sublicencji jako niestanowiące przychodów z zysków kapitałowych

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z 30.01.2020 r., sygn. akt I SA/Po 797/19

Sprawa dotyczyła spółki, która na mocy zawartych umów, udzielała wsparcia operacyjnego podmiotom z grupy. Wsparcie polegało przede wszystkim na przekazywaniu wiedzy i doświadczenia niezbędnego do prowadzenia w Polsce działalności gospodarczej. W ramach umowy wsparcia, spółka zobowiązana była także do udzielenia sublicencji na znak towarowy. W ocenie sądu, udzielenie dalszej licencji na znak stanowiło element kompleksowej usługi. Przychody z sublicencji były zatem nierozerwalnie powiązane z osiąganymi przez spółkę przychodami z działalności operacyjnej polegającej na kompleksowym świadczeniu usług w ramach umów wsparcia. Tym samym, przychody osiągane z udzielania sublicencji nie powinny stanowić przychodów z zysków kapitałowych – w oparciu o art. 7b ust. 1 pkt 6 lit. a ustawy o PDOP.

PROCES LEGISLACYJNY

3. Zaniechanie poboru PIT od umorzonych kwot wierzytelności z tytułu kredytów hipotecznych

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 marca 2020r.w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów (przychodów) związanych z kredytem hipotecznym udzielonym na cele mieszkaniowe. Zaniechano poboru PIT od umorzonych osobom fizycznym kwot wierzytelności z tytułu kredytów zaciągniętych na własne cele mieszkaniowe i zabezpieczonych  hipotecznie,  udzielonych  przed  dniem  15 stycznia  2015r., jeżeli osoby fizyczne, których wierzytelność z tytułu kredytu uległa umorzeniu, nie skorzystały z umorzenia wierzytelności z tytułu innego kredytu zabezpieczonego hipotecznie, zaciągniętego na własne cele mieszkaniowe. Nie pobiera się też podatku od świadczeń otrzymanych z tytułu umowy kredytu zaciągniętego w walucie obcej lub w polskich złotych, lecz nominowanych  lub  indeksowanych  do  waluty  obcej,  w związku z powstaniem  przychodu  z tytułu zastosowania ujemnego oprocentowania. Zarządza się zaniechanie poboru podatku dochodowego od osób prawnych, od podmiotów, uprawnionych do udzielania kredytów na podstawie odrębnych ustaw regulujących zasady ich funkcjonowania, od dochodów odpowiadających równowartości umorzonych wierzytelności z tytułu kredytów, od tej części kapitału, od której następuje zaniechanie  poboru  podatku  dochodowego od osób fizycznych. Zaniechanie obejmuje dochód (przychód) uzyskany wyłącznie z tytułu jednego umorzenia i ma zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1stycznia 2019r. do dnia 31 grudnia 2021 r.

Rozporządzenie dostępne tutaj.

6 kwietnia 2020

Powiązane specjalizacje: