Podatek akcyzowy | ECDP Group

Zmiany w obszarze podatku akcyzowym
(1 – 5 kwietnia 2019)

1.     Nabywanie hurtowo z zerową stawką akcyzy wyrobów energetycznych a rozlewanie (konfekcjonowanie) tych wyrobów poza składem podatkowym do opakowań jednostkowych

Interpretacja Szefa Krajowej Administracji Skarbowej z 29.03.2019 r. znak DPP8.8101.120.2018.R

Wnioskodawca prowadził działalność gospodarczą obejmującą między innymi konfekcję wyrobów energetycznych o kodach CN 2710 11 25, 2710 11 21, 2707 30 00, 2902 30 00. Były to wyroby energetyczne w myśl art. 86 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku akcyzowym. Wyroby te, wnioskodawca, nabywał hurtowo w autocysternach od polskich podmiotów – producentów, a następnie konfekcjonował do mniejszych opakowań o pojemności nie przekraczającej 5 litrów i wadze do 5 kg z przeznaczeniem do sprzedaży detalicznej. Produkty te służyły jako rozpuszczalniki do farb, lakierów, klejów, do odtłuszczania powierzchni przed malowaniem i wulkanizacją itp. Wnioskodawca sprzedawał  je do hurtowni chemicznych, sklepów wielobranżowych, zakładów produkcyjnych, na podstawie faktur VAT. Odbiorcy ci następnie odsprzedawali je do odbiorców detalicznych we własnych punktach sprzedaży lub sieciach handlowych.

W związku z powyższym Wnioskodawca zwrócił się z zapytaniem, czy przedmiotowe wyroby, przeznaczone do sprzedaży detalicznej w opakowaniach jednostkowych o pojemności 5 litrów lub wadze 5 kilogramów mogą być przewożone – niezależnie od ilości – na podstawie faktury lub paragonu, czy też konieczne jest ich przemieszczanie z dokumentem dostawy. Ponadto Wnioskodawca zwrócił się do organu z zapytaniem, czy wyroby te mogą być opodatkowane zerową stawką akcyzy, gdy są odsprzedawane na kolejnym etapie obrotu do hurtowni, sklepów i innych punktów sprzedaży, gdzie następnie są sprzedawane nabywcom indywidualnym – ostatecznym odbiorcom – w opakowaniach jednostkowych o pojemności do 5 litrów lub wadze do 5 kilogramów.

Pierwotnie organ podatkowy zgodził się z poglądem podatnika, że wyroby mogą być przewożone wyłącznie na podstawie faktury/paragonu oraz opisana transakcja pozwala na stosowanie zerowej stawki podatku akcyzowego. Powyższe nie uzyskało jednak akceptacji Szefa KAS, który zmienił z urzędu przedmiotową interpretację.

W pierwszej kolejności Szef KAS wskazał, że omawiane wyroby nie są przez Wnioskodawcę zużywane a jedynie używane (rozlewane do opakowań jednostkowych o pojemności do 5 litrów lub wadze do 5 kilogramów), wówczas Wnioskodawca powinien nabywać te wyroby (hurtowo w autocysternach) z podatkiem akcyzowym zawartym w ich cenie.

Tak więc zdaniem Szefa KAS „(…) dokonywanie przez Wnioskodawcę rozlewu (konfekcjonowania) wyrobów energetycznych wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy innych niż określone w art. 89 ust. 1 pkt 1-13 ustawy o podatku akcyzowym może odbywać się poza składem podatkowym. Jednakże rozlew (konfekcjonowanie) nie stanowi zużycia tych wyrobów i tym samym nie uprawnia Wnioskodawcę do zastosowania zerowej stawki akcyzy, o której mowa w art. 89 ust. 2 pkt 1 ustawy. Wnioskodawca nie jest również uprawniony do dokonania nabycia wyrobów z zastosowaniem zerowej stawki podatku akcyzowego w oparciu o przepis art. 89 ust. 2 pkt 2 ustawy. Wyroby te Wnioskodawca w przedstawionym zdarzeniu przyszłym powinien nabywać z zapłaconą akcyzą zawartą w cenie nabycia. W takiej sytuacji zatem to sprzedawca wyrobów od którego Wnioskodawca je nabywa zobowiązany będzie do opodatkowania ich właściwą dla tych wyrobów stawką akcyzy”.

Następnie Szef KAS podkreślił, że z uwagi na to, iż w przedstawionym stanie faktycznym i opisie zdarzenia przyszłego wyroby o kodach CN 2710 11 25, 2710 11 21, 2707 30 00, 2902 30 00 Wnioskodawca będzie nabywał hurtowo w autocysternach z zerową stawką akcyzy na podstawie art. 89 ust. 2 pkt 2 ustawy o podatku akcyzowym to nie będzie możliwe przez Wnioskodawcę rozlewanie (konfekcjonowanie) tych wyrobów poza składem podatkowym do opakowań jednostkowych o pojemności nie przekraczającej 5 litrów i wadze do 5 kg z przeznaczeniem do sprzedaży detalicznej z zastosowaniem zerowej stawki akcyzy.

8 kwietnia 2019

Powiązane specjalizacje: