18 – 22 listopada | aktualności w VAT | ECDP Group

WYROKI SĄDOWE I INTERPRETACJE PODATKOWE

1.      Możliwość skorzystania z tzw. „ulgi” na zakup nowych kas online

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 13.11.2019 r., znak 0115-KDIT1-1.4012.602.2019.1.AW

Wnioskodawca świadczy usługi wyżywienia i prowadzi ewidencję sprzedaży za pomocą 5 kas rejestrujących z elektronicznym zapisem kopii, a w czerwcu ma zamiar otworzyć dodatkowy punkt sprzedaży, w którym rozpocznie ewidencjonowanie sprzedaży za pomocą kasy online. Zdaniem Wnioskodawcy, przysługuje mu prawo do skorzystania z ulgi na zakup kas online w celu wymiany starych typów kas a także w związku z zakupem kasy online do nowego punktu sprzedaży. Ponadto uważa on, że jeżeli za dzień rozpoczęcia ewidencjonowania przyjmujemy dzień 1 lipca 2020 r., to od tej daty biegnie termin 6 miesięcy na wymianę pozostałych 5 kas z elektronicznym zapisem kopii na kasy online.

W opinii organu podatkowego, skoro Wnioskodawca świadczy usługi wyżywienia w stacjonarnych placówkach gastronomicznych to, stosownie do art. 145b ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT, będzie zobowiązany do prowadzenia ewidencji sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej od 1 lipca 2020 r. przy użyciu kasy on-line. Oznacza to, że do tego terminu Wnioskodawca jest zobowiązany wymienić dotychczas stosowane 5 kas rejestrujących na kasy online, a nie, jak twierdzi Wnioskodawca od tego momentu liczony jest 6-miesięczny termin na wymianę pozostałych kas na kasy online. Odnośnie zaś zakupu kasy online w związku z otworzeniem nowego punktu sprzedaży, organ podatkowy uznał, że skoro kasa ta nie zostanie nabyta w związku z wymianą kasy rejestrującej na kasę online, to Wnioskodawca nie będzie mógł skorzystać z prawa do „ulgi” na jej zakup.

2.      Prawo do odliczenia kwot wydanych na zakup kas online

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 13.11.2019 r., znak 0115-KDIT1-1.4012.611.2019.1.AJ

Wnioskodawca prowadzi sprzedaż detaliczną pieczywa oraz artykułów cukierniczych w sieci sklepów. W części sklepów prowadzona jest tylko sprzedaż towarów, czyli przede wszystkim pieczywa i artykułów cukierniczych. W części Sklepów z częścią kawiarnianą, prowadzona jest również m.in. sprzedaż lodów i kawy (nie tylko w jednorazowych kubkach, ale również filiżankach), w tych sklepach znajdują się krzesła i stoliki umożliwiające konsumpcję na miejscu. Ponadto, w jednym ze sklepów z częścią kawiarnianą Wnioskodawca prowadzi wydzielony bar z burgerami.

W związku z powyższym powstała wątpliwość w których sklepach i od kiedy Wnioskodawca ma obowiązek rozpocząć ewidencjonowanie sprzedaży przy zastosowaniu kas online czy w związku z zakupem wszystkich kas online w ramach wymiany dotychczas stosowanych kas przysługuje mu prawo do odliczenia od podatku należnego tzw. ulgi z tytułu zakupu kasy rejestrującej.

W opinii organu podatkowego w sklepach, w których prowadzona jest sprzedaż kawy i lodów a także w sklepie, w którym prowadzona jest sprzedaż burgerów, od dnia 1 lipca 2020 r. Wnioskodawca ma obowiązek prowadzić ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas online. Natomiast w sklepach bez części kawiarnianej, Wnioskodawca może nadal prowadzić ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu dotychczas używanych kas z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii, do czasu zapełnienia w nich pamięci fiskalnej. Wnioskodawca będzie miał więc prawo do odliczenia kwot wydanych na zakup kas online, które jest zobowiązany wprowadzić do używania w ramach wymiany kas rejestrujących, jedynie w tych punktach, w których świadczone są usługi w zakresie wyżywienia (a więc tylko w sklepach z częścią kawiarnianą).

3.      Opodatkowanie najmu lokalu mieszkalnego

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 14.11.2019 r., znak 0111-KDIB3-1.4012.576.2019.1.WN

Wnioskodawca od kilku miesięcy wynajmuje przedsiębiorcy nieruchomość na cele mieszkaniowe związane z zakwaterowaniem pracowników i wystawia faktury z naliczonym podatkiem VAT według stawki 8%. Umowa najmu w swojej treści zawiera postanowienia, z których wynika z sposób niebudzący wątpliwości, że dotyczy ona lokalu mieszkalnego i lokal ten  może być wykorzystywany przez najemcę tylko w celach mieszkaniowych dla własnych pracowników.

W związku z powyższym powstała wątpliwość jaką stawkę podatku VAT powinno się zastosować do wynajmu lokalu mieszkaniowego dla przedsiębiorcy.

Zdaniem organu podatkowego  w przypadku wynajmu lokalu mieszkalnego przez Wnioskodawcę na rzecz podmiotu gospodarczego z przeznaczeniem wyłącznie na cele mieszkaniowe pracowników, zastosowanie znajdzie zwolnienie od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy o VAT.

4.      Prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktury otrzymanej przed dokonaniem rejestracji jako podatnik VAT czynny

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 14.11.2019 r., znak 0111-KDIB3-2.4012.548.2019.2.ASZ

30 listopada 2017 r. Wnioskodawca otrzymał fakturę dotyczącą opracowania strony internetowej. Dopiero z dniem 1 lutego 2018 r. Wnioskodawca zarejestrował się jako podatnik VAT czynny. Usługa wykonania strony internetowej służy Wnioskodawcy wyłącznie do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

W związku z powyższym powstała wątpliwość, czy Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego z faktury otrzymanej przed dokonaniem rejestracji jako podatnik VAT.

Organ podatkowy uznał, że Wnioskodawca może odliczyć podatek naliczony z faktury dokumentującej poniesienie wydatków, otrzymanej przed dokonaniem rejestracji jako podatnik VAT czynny, przez złożenie deklaracji podatkowej za okres, w którym przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego tj. przy uwzględnieniu warunku, że Wnioskodawca posiadał fakturę, a w odniesieniu do nabytych usług powstał obowiązek podatkowy. Przedmiotowe prawo Wnioskodawca może zrealizować po uprzednim złożeniu aktualizacji zgłoszenia VAT-R ze wskazaniem okresu rozliczeniowego, za który zostanie złożona pierwsza deklaracja podatkowa.

PROCES LEGISLACYJNY

5.     Wykaz podatników VAT – Pytania i odpowiedzi

Ministerstwo Finansów 8 listopada 2019 r. opublikowało najnowszą wersję pytań i odpowiedzi w sprawie wykazu podatników VAT (białej listy). Nie jest to formalny dokument – a więc stosowanie się do zawartych w nim wskazań nie chroni podatników. Tym niemniej, można się spodziewać, że stanowisko zaprezentowane przez Ministerstwo będzie podzielane przez organy podatkowe. W dokumencie podano odpowiedzi dotyczące niektórych praktycznych zagadnień związanych z białą listą, w szczególności w zakresie rachunków w niej zawartych.

Przypominamy, że od 1.01.2020 r. dokonanie przelewów na numer rachunku niepodany w wykazie może skutkować utratą możliwości zaliczenia wydatków do kosztów uzyskania przychodów i zwiększeniem przychodów w PIT i CIT oraz odpowiedzialnością solidarną za zaległości kontrahenta w VAT.

Ponadto poinformowano, że zostały wszczęte prace legislacyjne ws. pewnych zagadnień budzących wątpliwości, m.in. kwestii rachunków cesyjnych tworzonych przez banki do umów kredytów.

25 listopada 2019